Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.01.2006. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-01/2006-12 od 4.01.2006. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1)

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

DEČIJI DODATAK za mesec decembar 2005.

din

din

-

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.399,00

1.819,00

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. januara 2006. godine

   

-

za prvo dete - jednokratno

20.000,00

 

-

za drugo dete - 76.981,00 u 24 rate

I rata - 3.207,55

 

-

za treće dete - 138.560,00 u 24 rate

I rata - 5.773,34

 

-

za četvrto dete - 184.745,00 u 24 rate

I rata - 7.697,71

 

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2005.

2.053,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 01.01.2006.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

4.290,06

5.148,07

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

-

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,38

2,86

-

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,56

6,67

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

-

za smeštaj jednog deteta

6.077,00

 

-

za smeštaj dvoje i više dece

3.739,00

 

* Za korisnike koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili zaključno sa 31.12.2005. godine isplatiće se jednokratno u iznosima i to: za drugo dete 78.213,00; za treće dete 140.777,00 i za četvrto dete 187.701,00 dinara.

2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1, 2. i 3. ovog rešenja, s tim što se prava iz tačke 1. i 2. usklađuju dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra, a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplata sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, vršiće se na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2006. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 106/05) - razdeo 16 - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."