Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.06.2007. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod brojem 401-00-47/2007-12-5 od 4.06.2007. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1.

RODITELJSKI DODATAK (za stare korisnike) od 1. juna 2007. 

   

za drugo dete 

85.432,00

 

za treće dete 

153.776,00 

 

za četvrto dete 

205.032,00 

 

2.

RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. juna 2007.

   

za prvo dete - jednokratno 

21.314,69

 

za drugo dete - 83.348,48 u 24 rate 

Rata -3.472,85

 

za treće dete - 150.020,39 u 24 rate 

Rata -6.250,85 

 

za četvrto dete - 200.025,10 u 24 rate 

Rata - 8.334,38 

 

3.

DEČIJI DODATAK za maj 2007. godine (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.490,00 

1.938,00 

4.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za maj 2007.

2.784,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.06.2007.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

4.686,79

5.624,15 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   - 

za smeštaj jednog deteta 

8.655,00

 

   - 

za smeštaj dvoje i više dece 

5.326,00 

 
1) Pravo iz tačke 1. ovog rešenja usklađuje se mesečno sa troškovima života; prava iz tačke 2. i 3. usklađuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 4. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. - 4. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava dodeljenih Uredbom izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine ("Službeni glasnik RS", broj 48/07), razdeo 21 - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 40 - Porodica i deca. 
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."