Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 06.02.2006. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-01/2006-12-1 od 6.02.2006. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1) 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1.

RODITELJSKI DODATAK (za strare korisnike) od 1. februara 2006. godine

   

za drugo dete 

78.760,00 

 

za treće dete 

141.762,00

 

za četvrto dete 

189.015,00

 

2.

RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. februara 2006. godine

   

za prvo dete - jednokratno 

20.000,00

 

za drugo dete - 76.981,00 u 24 rate 

3.207,55

 

za treće dete - 138.560,00 u 24 rate 

5.773,34 

 

za četvrto dete - 184.745,00 u 24 rate 

7.697,71 

 

3.

DEČIJI DODATAK za mesec januar 2006.

din 

din 

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.399,00

1.819,00

4.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar 2006.

2.418,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 01.02.2006.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

4.320,09

5.184,10 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 

   

   - 

za smeštaj jednog deteta 

7.176,00

 

   - 

za smeštaj dvoje i više dece 

4.416,00 

 
2) Pravo iz tačke 1. ovog rešenja usklađuje se mesečno sa troškovima života; prava iz tačke 2. i 3. usklađuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 4. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 
3) Isplata sredstava za prava navedena u tačkama 1. - 4. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije za 2006. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 106/05) - razdeo 16 - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca. 
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."