Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2016. godine

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-00055/2016-12 od 12.01.2016. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/15) i ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-34/3/2014-05 od 1.04.2015. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. januara 2016. godine     
 
za prvo dete - jednokratno 
38.046,14
 
 
za drugo dete - 148.774,82 u 24 rate 
Rata - 6.198,95
 
 
za treće dete - 267.782,43 u 24 rate 
Rata - 11.157,60
 
 
za četvrto dete - 357.039,46 u 24 rate 
Rata - 14.876,64
 
2) 
DEČIJI DODATAK za decembar 2015. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.659,11
3.456,86
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2015. 
9.136,95
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2016.     
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.171,22
9.805,47
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede     
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,83
3,40
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,60
7,93
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA     
   -  za smeštaj jednog deteta 
14.353,95
 
   -  za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.833,20
 

Obrazloženje

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", br. 36/2004).

Rešenje dostaviti Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".