Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.04.2012. godine

Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-41/2012-12/III od 12.04.2012. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 24, 25. i 26. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), i ovlašćenja ministra broj 021-02-29/08-05 od 18.07.2008. i 021-02-30/11-05 od 1.07.2011. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA I VISINA CENZUSA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2012. godine 
 
 
 
za prvo dete - jednokratno 
32.630,61
 
 
za drugo dete - 127.598,00 u 24 rate 
Rata - 5.316,58
 
 
za treće dete - 229.665,90 u 24 rate 
Rata - 9.569,41
 
 
za četvrto dete - 306.217,98 u 24 rate 
Rata - 12.759,08
 
2) 
DEČIJI DODATAK za mart 2012. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.221,30 
2.887,68 
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za mart 2012. 
4.162,88
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.04.2012. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 
7.106,73
8.528,08
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   - 
za smeštaj jednog deteta 
13.000,98
 
   - 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.000,60
 

1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom potrošačkih cena u RS, a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 

2) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1.-3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/11), razdeo 22 - Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca. 

3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima." 

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".