Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.11.2004. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-383/2004-12/11 od 30.11.2004. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), člana 89. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1)

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

DEČIJI DODATAK za novembar 2004.

din

din

-

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.182,00

1.535,00

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. decembra 2004. godine

   

-

za drugo dete

66.008,00

 

-

za treće dete

118.810,00

 

-

za četvrto dete

158.411,00

 

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za novembar 2004.

1.610,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.12.2004.

   

a)

cenzus za ostvarene prihode

3.620,61

4.344,73

b)

cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

-

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,38

2,86

-

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,56

6,67

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   -

za smeštaj jednog deteta

4.694,00

4.758,00

   -

za smeštaj dvoje i više dece

2.889,00

2.928,00

2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1. i 3. ovog rešenja, a roditeljski dodatak u iznosu koji važi na dan isplate.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, izvršiti na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2004. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 115/2004) - razdeo 20 - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
4) Ovo rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."