Zatezna kamata - dnevni konformni koeficijenti (2012)