Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, decembar 2021.)

Naslov: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, decembar 2021.)
Datum izdanja: 30.12.2021
Strana: 133
Format: A5
Cena: 440,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Obrazovanje

SADRŽAJ:

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS", br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 27/18 - dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21)

 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 16.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Obrazovanje i vaspitanje (član 2.)
 • Pravo na obrazovanje i vaspitanje (član 3.)
 • Pravo na besplatno obrazovanje (član 4.)
 • Upotreba jezika (član 5.)
 • Kvalitet obrazovanja i vaspitanja (član 6.)
 • Opšti principi obrazovanja i vaspitanja (član 7.)
 • Ciljevi obrazovanja i vaspitanja (član 8.)
 • Ishodi obrazovanja i vaspitanja (član 9.)
 • Standardi obrazovanja i vaspitanja (član 10.)
 • Ključne kompetencije za celoživotno učenje (član 11.)
 • Opšte međupredmetne kompetencije (član 12.)
 • Delatnost obrazovanja i vaspitanja (član 13.)
 • Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada (član 14.)
 • Evidencije i javne isprave (član 15.)
 • Nadzor (član 16.)

II. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 17. do čl. 29.)

 • Upis dece u predškolsku ustanovu (član 17.)
 • Upis učenika u osnovnu školu (član 18.)
 • Upis učenika u srednju školu (član 19.)
 • Upis u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi i u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 20.)
 • Upis u muzičku, odnosno baletsku školu (član 21.)
 • Odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave (član 22.)
 • Upis stranog državljanina, lica bez državljanstva i tražioca državljanstva (član 23.)
 • Trajanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 24.)
 • Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 25.)
 • Trajanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i stručnog usavršavanja (član 26.)
 • Trajanje drugih oblika stručnog obrazovanja (član 27.)
 • Školska i radna godina (član 28.)
 • Vreme koje učenik provodi u školi (član 29.)

III. RAZVOJ, OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 30. do čl. 55.)

 • MINISTARSTVO (čl. 30. i 31.)
  • Nadležnost Ministarstva (član 30.)
  • Školska uprava (član 31.)
 • SAVETI (čl. 32. do čl. 37.)
  • Vrste saveta (član 32.)
  • Sastav Nacionalnog prosvetnog saveta (član 33.)
  • Nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta (član 34.)
  • Sastav Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 35.)
  • Nadležnost Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 36.)
  • Sektorska veća (član 37.)
 • ZAVODI (čl. 38. do čl. 48.)
  • Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (član 39.)
  • Centar za razvoj programa i uybenika (član 40.)
  • Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (član 41.)
  • Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (član 42.)
  • Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (član 43.)
  • Centar za osiguranje kvaliteta rada ustanova (član 44.)
  • Centar za ispite (član 45.)
  • Centar za međunarodna, nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove (član 46.)
  • Centar za obrazovnu tehnologiju (član 46a)
  • Stručne komisije (član 47.)
  • Odnos Ministarstva prema Nacionalnom prosvetnom savetu, - Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i zavodima (član 48.)
 • OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA (čl. 49. do čl. 55.)
  • Obezbeđivanje kvaliteta rada ustanove (član 49.)
  • Razvojni plan ustanove (član 50.)
  • Ogled (član 51.)
  • Ustanova vežbaonica (član 52.)
  • Model ustanova (član 53.)
  • Resursni centar (član 54.)
  • Centar za stručno usavršavanje (član 55.)

IV. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAVRŠNI ISPITI (čl. 56. do čl. 78.)

 • PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 56. do čl. 71.)
  • Programi obrazovanja i vaspitanja u ustanovi (član 56.)
  • Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 57.)
  • Predškolski program (član 58.)
  • Nacionalni okvir obrazovanja i vaspitanja (član 59.)
  • Planovi i programi nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 60.)
  • Školski program (član 61.)
  • Godišnji plan rada (član 62.)
  • Udžbenici (član 63.)
  • Kvalifikacija i standard kvalifikacije (član 64.)
  • Drugi oblici stručnog obrazovanja i njihovi programi (član 65.)
  • Osnove vaspitnog programa i program vaspitnog rada (član 66.)
  • Nadležnost i postupak za donošenje programa obrazovanja i vaspitanja (član 67.)
  • Komisija za versku nastavu (član 67a)
  • Donošenje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 68.)
  • Donošenje i objavljivanje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova (član 69.)
  • Nastava u prirodi, ekskurzija i studijsko putovanje (član 70.)
  • Nastava u inostranstvu (član 71.)
 • PRAĆENJE I NAPREDOVANJE UČENIKA (čl. 72. do čl. 77.)
  • Praćenje i ocenjivanje učenika (član 72.)
  • Ocenjivanje i napredovanje učenika (član 73.)
  • Vladanje učenika (član 74.)
  • Opšti uspeh (član 75.)
  • Individualni obrazovni plan (član 76.)
  • Interresorna komisija (član 77.)
 • ZAVRŠNI ISPITI (član 78.)
  • Završni ispiti u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju (član 78.)

V. PRAVA DETETA I UČENIKA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA (čl. 79. do čl. 88.)

 • Prava deteta i učenika (član 79.)
 • Obaveze učenika (član 80.)
 • Prijava Ministarstvu radi zaštite prava deteta i učenika (član 81.)
 • Prigovor na ocenjivanje, ocenu i ispit (član 82.)
 • Prigovor na ispite kojima se završava nivo obrazovanja (član 82a)
 • Odgovornost učenika (član 83.)
 • Odgovornost roditelja (član 84.)
 • Vaspitno-disciplinski postupak (član 85.)
 • Vaspitne i vaspitno-disciplinske mere i pravna zaštita učenika (član 86.)
 • Odeljenjska zajednica (član 87.)
 • Učenički parlament (član 88.)

VI. USTANOVE, DRUGE ORGANIZACIJE I ORGANI USTANOVE (čl. 89. do čl. 134.)

 • USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE (čl. 89. do čl. 113.)
  • Delatnost ustanove (član 89.)
  • Osnivanje ustanove (član 90.)
  • Uslovi za osnivanje ustanove (član 91.)
  • Uslovi za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove (član 92.)
  • Izdvojeno odeljenje ustanove (član 93.)
  • Verifikacija ustanova (član 94.)
  • Statusne promene (član 95.)
  • Strana ustanova (član 96.)
  • Druga organizacija (član 97.)
  • Proširena delatnost ustanove (član 98.)
  • Autonomija ustanove (član 99.)
  • Statut ustanove (član 100.)
  • Sredstva ustanove (član 101.)
  • Povezivanje ustanova i zaposlenih (član 102.)
  • Učeničke zadruge (član 103.)
  • Mreža javnih ustanova (član 104.)
  • Prekid obrazovno-vaspitnog rada (član 105.)
  • Zabrana rada ustanove (član 106.)
  • Ukidanje ustanove (član 107.)
  • Odgovornost ustanove za bezbednost dece i učenika (član 108.)
  • Pravila ponašanja u ustanovi (član 109.)
  • Zabrana diskriminacije (član 110.)
  • Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (član 111.)
  • Zabrana ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo (član 112.)
  • Zabrana stranačkog organizovanja i delovanja (član 113.)
 • ORGANI USTANOVE (član 114.)
 • ORGANI JAVNE USTANOVE (čl. 115. do čl. 134.)
  • Organi upravljanja (član 115.)
  • Sastav i imenovanje organa upravljanja (član 116.)
  • Mandat organa upravljanja (član 117.)
  • Privremeni organ upravljanja (član 118.)
  • Nadležnost organa upravljanja (član 119.)
  • Savet roditelja (član 120.)
  • Lokalni savet roditelja (član 121.)
  • Direktor ustanove (član 122.)
  • Izbor direktora ustanove (član 123.)
  • Status direktora (član 124.)
  • Vršilac dužnosti direktora (član 125.)
  • Nadležnost i odgovornost direktora ustanove (čl. 126. i 127.)
  • Prestanak dužnosti direktora (član 128.)
  • Pomoćnik direktora (član 129.)
  • Stručni organi, timovi i pedagoški kolegijum ustanove (član 130.)
  • Nadležnost stručnih organa, timova i pedagoškog kolegijuma (član 131.)
  • Sekretar ustanove (član 132.)
  • Poslovi sekretara (član 133.)
  • Zajednička stručna služba (član 134.)

VII. ZAPOSLENI U USTANOVI (čl. 135. do čl. 168.)

 • Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici (član 135.)
 • Saradnik, pedagoški i andragoški asistent, lični pratilac i pomoćni nastavnik (član 136.)
 • Zadaci nastavnika i vaspitača (član 137.)
 • Zadaci stručnog saradnika (član 138.)
 • Uslovi za prijem u radni odnos (član 139.)
 • Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (čl. 140. i 141.)
 • Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (član 142.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 143.)
 • Uslovi za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 144.)
 • Pripravnik (član 145.)
 • Pripravnik - stažista (član 146.)
 • Licenca nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (član 147.)
 • Izdavanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 148.)
 • Suspenzija licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 149.)
 • Oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku (član 150.)
 • Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 151.)
 • Zasnivanje radnog odnosa u ustanovi (član 152.)
 • Preuzimanje zaposlenog sa liste (član 153.)
 • Radni odnos na neodređeno vreme (član 154.)
 • Radni odnos na određeno vreme (član 155.)
 • Probni rad (član 156.)
 • Rad nastavnika u inostranstvu (član 157.)
 • Ugovor o izvođenju nastave (član 158.)
 • Radno vreme zaposlenog u ustanovi (član 159.)
 • Norma neposrednog rada nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (član 160.)
 • Odmori i odsustva (član 161.)
 • Odgovornost zaposlenog (član 162.)
 • Udaljenje sa rada (član 163.)
 • Teže povrede radne obaveze (član 164.)
 • Disciplinski postupak (član 165.)
 • Disciplinske mere (član 166.)
 • Prestanak radnog odnosa (član 167.)
 • Pravna zaštita zaposlenih (član 168.)

VIII. NADZOR (čl. 169. do čl. 173.)

 • Inspekcijski nadzor (član 169.)
 • Stručno-pedagoški nadzor (član 170.)
 • Uslovi za prosvetnog savetnika (član 171.)
 • Savetnik - spoljni saradnik (član 172.)
 • Sprovođenje stručno-pedagoškog nadzora (član 173.)

IX. JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE (čl. 175. do čl. 184.)

 • Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete (član 175.)
 • Jedinstveni obrazovni broj (član 176.)
 • Podaci u registru dece, učenika, odraslih i studenata (član 177.)
 • Podaci u registru ustanova (član 178.)
 • Podaci o registru akreditovanih visokoškolskih ustanova (član 178a)
 • Evidencija o zaposlenima u ustanovi (član 179.)
 • Podaci u registru zaposlenih u ustanovama (član 180.)
 • Podaci o evidencijama i registru zaposlenih u visokoškolskim ustanovama (član 180a)
 • Podaci o registru planova i programa nastave i učenja (član 180b)
 • Podaci o registru akreditovanih studijskih programa (član 180v)
 • Svrha obrade podataka (član 181.)
 • Informacioni sistem za sprovođenje ispita (član 181a)
 • Primaoci podataka iz evidencija i registara (član 182.)
 • Ažuriranje i čuvanje podataka (član 183.)
 • Zaštita podataka (član 184.)

X. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 185.)

XI. FINANSIRANJE DELATNOSTI USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (čl. 186. do čl. 190.)

 • Izvori sredstava (član 186.)
 • Sredstva iz buyeta Republike Srbije (član 187.)
 • Sredstva iz buyeta autonomne pokrajine (član 188.)
 • Sredstva u buyetu jedinice lokalne samouprave (član 189.)
 • Obezbeđivanje sredstava za viši kvalitet obrazovanja (član 190.)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 191. do čl. 196.)

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 197. do čl. 210.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • "Sl. glasnik RS", br. 10/19
 • "Sl. glasnik RS", br. 6/20
 • "Sl. glasnik RS", br. 129/21

 

Share/Save