Časopis INFORMATOR

 Poslednji broj

 Arhiva ranijih brojeva

 

PORUČI

"INFORMATOR" je već 33 godine jedan od vodećih stručnih časopisa na našem tržištu. Tekstovi u ovom časopisu su aktuelni, sa detaljnim objašnjenjima, uputstvima i konkretnim primerima za primenu zakonske regulative iz oblasti:
 • poreza na dohodak građana, 
 • poreza na dobit pravnih lica, 
 • poreza na imovinu, 
 • poreskog postupka,
 • radnih odnosa, 
 • kolektivnog ugovaranja, 
 • doprinosa za obavezno soc. osiguranje,
 • penzijskog i invalidskog osiguranja, 
 • zdravstvenog osiguranja i zaštite, 
 • propisa koji uređuju rad državnih organa, javnih službi, lokalne samouprave,
 • obrazovanja,
 • računovodstva, 
 • finansijske podrške porodici sa decom,
 • platnog prometa, 
 • trgovine, 
 • stanovanja, 
 • propisa o privrednim društvima, 
 • javnih nabavki,
 • ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i o socijalnoj sigurnosti
 • deviznog poslovanja, itd.

Za sve napred navedene oblasti savetnici CEKOS IN-a pretplatnicima telefonski pružaju kompletan konsalting odgovorima na konkretna pitanja, pojašnjenjima pravnih normi i savetima za što racionalniju primenu pravne regulative u praksi. Broj telefonskih konsultacija i njihovo trajanje je neograničeno (svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h).

Sastavni deo časopisa su Aktuelni statistički podaci, gde se daje pregled podataka o potrošačkim cenama, zaradama (neto i bruto), industrijskoj proizvodnji, cenama proizvođača industrijskih proizvoda i dr. a na osnovu zvaničnih podataka zavoda za statistiku. U okviru istog poglavlja objavljujemo i podatke o visini referentne kamatne stope NBS, zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, o iznosima roditeljskog dodatka i cenzusa za dečiji dodatak i drugo.

Format časopisa: A5;

Periodika izlaženja: minimum 2 broja mesečno, a često i više, jer aktuelnost tema nameće potrebu za izlaskom dodatnih brojeva u okviru meseca.

 

Pretplata na stručni časopis "INFORMATOR" obuhvata:

PRIJEM ŠTAMPANOG I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA ČASOPISA "INFORMATOR" (na godišnjem nivou - najmanje 24 broja časopisa "Informator").
Elektronska izdanja časopisa se mogu koristiti na Cekos in - ovom sajtu: www.strucnaliteratura.rs.

NEOGRANIČENI BROJ I TRAJANJE STRUČNIH TELEFONSKIH KONSULTACIJA IZ OBLASTI KOJE OBRAĐUJE ČASOPIS NA KOJI STE PRETPLAĆENI. Konsultacije sa našim savetnicima se dobijaju pozivom na broj 011/30 35 435 svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h. Pored telefonskih konsultacija CEKOS IN daje odgovore na koncizna i jasna pitanja postavljena  putem e-mail-a office@cekos.rs.

Stručne konsultacije podeljene su u dve kategorije:

 • kraće konsultacije i odgovori na pitanja na koje je moguće odgovoriti trenutno ili u kratkom vremenskom roku - ova kategorija usluga je uključena u cenu pretplate,
 • konsultantske usluge i odgovori na složena i širokoobuhvatna pitanja koja zahtevaju angažovanje  spoljnih stručnih saradnika i dodatno angažovanje CEKOS IN - ovih savetnika van radnog vremena. Ova kategorija usluga nije uključena u cenu pretplate i pokrenuta je na zahtev pretplatnika koji imaju potrebu za ovakvim vidom konsultacija. Ove usluge su predmet posebnog ugovaranja, a cena zavisi od utrošenog vremena i cene po satu koju određuje spoljni saradnik ili CEKOS IN. Ukoliko imate potrebe za ovakvim vidom konsultacija, molimo Vas da nas kontaktirate pozivom na broj 011/30 35 435.

Prijem određenih knjiga iz edicije "Propisi". Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene, sa korisnim napomenama o stupanju na snagu i/ili početku primene);

Korišćenje servisa za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs: obračun zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke", kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD, obračun kamate po presudama Evropskog suda za ljudska prava, obračun kamate prema zadatoj stopi po konformnom ili proporcionalnom metodu). Na ovom sajtu moguće je izračunavati i Sadašnju vrednost budućih novčanih tokova, kao i Sadašnju vrednost svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 - Zakup;

Korišćenje servisa "Obrasci za popunjavanje" na sajtu www.cekos.rs, koji omogućava popunjavanje, štampu i arhiviranje velikog broja obrazaca (za korišćenje ovog servisa neophodno je da kreirate vaš nalog na sajtu www.cekos.rs i da nas potom kontaktirate kako bismo vam aktivirali ovu uslugu);

Korišćenje servisa za obračune drugih prihoda na sajtu www.prihodi.rs (Prihodi od autorskih prava, Prihodi "freilenser"-a, Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova, Prihodi od ugovora o delu, Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti);

Korišćenje rubrike "Pitanja i odgovori" na sajtu www.strucnaliteratura.rs iz oblasti koje obrađuje ćasopis (preko 900 pitanja i odgovora koji se najčešće javljaju u svakodnevnom poslovanju i njihov broj se konstantno uvećava).

 

 |  Poslednji broj  |  Arhiva ranijih brojeva  |    Poruči - pretplata na časopis  |