Časopis INFORMATOR

Pretplata na stručni časopis "Informator" korisnicima obezbeđuje:

 • Prijem časopisa (minimum 24 broja godišnje)
 • Neograničeni broj i trajanje telefonskih konsultacija sa našim savetnicima svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15,30h iz oblasti koje časopis obrađuje
 • Prijem knjiga iz edicije "Propisi" (prečišćeni tekstovi zakona i podzakonskih akata)
 • Prijem određenih knjiga iz edicije "Priručnik"
 • Korišćenje programskog paketa "Cekos kamata" (programi za obračun zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, za izračunavanje stope i kamate prema zadatim vrednostima, za obračun kamate po Carinskom zakonu, za izračunavanje stope i kamate konformnom metodom, za izračunavanje stope i kamate prostim interesnim računom)
 • Korišćenje paketa "Obrasci za popunjavanje"
 • Korišćenje svih usluga sajta www.cekos.rs

 

 |  Poslednji broj  |  Arhiva ranijih brojeva  |    Poruči - pretplata na časopis  |

 

 

O časopisu...

"INFORMATOR" je preko 20 godina jedan od vodećih stručnih časopisa na našem tržištu. Tekstovi u ovom časopisu su uvek aktuelni, sa detaljnim objašnjenjima, uputstvima i konkretnim primerima za primenu zakonske regulative iz oblasti:

 • poreza na dohodak građana,
 • poreza na dobit pravnih lica,
 • poreza na imovinu,
 • računovodstva,
 • radnih odnosa,
 • kolektivnog ugovaranja,
 • penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite,
 • finansijske podrške porodici sa decom,
 • carinskog poslovanja,
 • platnog prometa,
 • trgovine,
 • stanovanja,
 • propisa o privrednim društvima,
 • javnih nabavki,
 • deviznog poslovanja itd.

Za sve napred navedene oblasti savetnici CEKOS IN-a pretplatnicima telefonski pružaju kompletan konsalting odgovorima na konkretna pitanja, pojašnjenjima pravnih normi i savetima za što racionalniju primenu pravne regulative u praksi.

U okviru časopisa posebno poglavlje su Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije, gde se daje pregled podataka o potrošačkim cenama, zaradama (neto i bruto), industrijskoj proizvodnji, cenama proizvođača industrijskih proizvoda, i dr. a na osnovu zvaničnih podataka zavoda za statistiku. U okviru istog poglavlja objavljujemo i podatke o visini referentne kamatne stope NBS, zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode i drugo.

Aktuelna službena mišljenja nadležnih ministarstava i sudska praksa, objavljuju se u okviru časopisa prema značaju za sprovođenje zakona na koje se odnose.

 

Periodika izlaženja časopisa: dva puta mesečno, a po potrebi i češće (minimum 24 broja godišnje)
Format časopisa: A5