Informator broj 2/2012 od 11.01.2012.

Izdvajamo iz sadržaja:

  • Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu (propisi, obveznici, dostavljanje Agenciji za privredne registre)
  • Sadržina i procena pozicija Bilansa uspeha i Bilansa stanja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Datum izdanja: 11/01/2012
Obim: 146 strana, Format: A5

  Poruči

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU

  • Propisi
  • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja
  • Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

I. PRIHODI

  • Poslovni prihodi (AOP 201)
    • Prihodi od prodaje (AOP 202)
    • Prihodi od aktiviranja učinaka i robe (AOP 203)
    • Povećanje ili smanjenje vrednosti učinaka (AOP 204 ili AOP 205)
    • Ostali poslovni prihodi (AOP 206)
  • Finansijski prihodi (AOP 215)
  • Ostali prihodi (AOP 217)
  • Dobitak poslovanja koje se obustavlja

II. RASHODI

  • Poslovni rashodi (AOP 207)
    • Nabavna vrednost prodate robe (AOP 208)
    • Troškovi materijala (AOP 209)
    • Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (AOP 210)
    • Troškovi amortizacije i rezervisanja (AOP 211)
    • Ostali poslovni rashodi (AOP 212)
  • Finansijski rashodi (AOP 216)
  • Ostali rashodi (AOP 218)
  • Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
  • Priznavanje i procenjivanje rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

I AKTIVA

  • Stalna imovina (AOP 001)
    • Neuplaćeni upisani kapital (AOP 002)
    • Goodwill (AOP 003)
    • Nematerijalna ulaganja (AOP 004)
    • Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (AOP 005)
    • Dugoročni finansijski plasmani (AOP 009)
  • Obrtna imovina (AOP 012)
    • Zalihe (AOP 013)
    • Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja (AOP 014)
    • Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (AOP 015)
    • Odložena poreska sredstva (AOP 021)
  • Gubitak iznad visine kapitala (AOP 019)
  • Vanbilansna aktiva (AOP 025)

II. PASIVA

  • Osnovni i ostali kapital (AOP 102)
  • Neuplaćeni upisani kapital (AOP 103)
  • Rezerve (AOP 104)
  • Revalorizacione rezerve (AOP 105)
  • Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju (AOP 106)
  • Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju (AOP 107)
  • Neraspoređeni dobitak (AOP 108)
  • Gubitak (AOP 109)
  • Otkupljene sopstvene akcije (AOP 110)
  • Dugoročna rezervisanja (AOP 112)
  • Dugoročne obaveze (AOP 113)
  • Kratkoročne obaveze (AOP 116)
  • Odložene poreske obaveze (AOP 123)
  • Vanbilansna pasiva (AOP 125)