Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda - maj 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 151 od 05.06.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2023. godine je bio: 

OPIS 
V/2023
Ø 2022
V/2023
IV/2023
V/2023
V/2022
Republika Srbija  103.2 100.2 103.0
Vojvodina  99.0 98.2 98.6

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
V/2023
Ø 2022
V/2023
IV/2023
V/2023
V/2022
UKUPNO  103.2 100.2 103.0
    Po nameni potrošnje 
    Energija  100.7 101.5 101.3
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  99.8 99.0 97.6
    Kapitalni proizvodi  101.9 100.0 101.0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  103.9 101.0 103.0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  109.0 100.2 110.4
RUDARSTVO  90.2 99.0 87.3
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 110.5
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  84.5 97.3 79.9
    Ekspolatacija ruda metala  80.6 98.4 76.1
    Ostalo rudarstvo  103.8 100.1 103.6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  101.6 99.0 101.1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  109.5 99.3 110.9
    Proizvodnja pića  107.9 101.0 108.6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107.0 100.0 108.0
    Proizvodnja tekstila  100.4 98.1 102.6
    Proizvodnja odevnih predmeta  102.3 100.0 101.8
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101.4 101.3 102.4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  108.1 98.8 112.4
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100.7 98.0 101.1
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102.8 100.0 101.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  75.1 90.0 74.1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  98.6 101.9 96.9
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 102.1 100.0 102.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  102.2 99.9 101.2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  109.6 101.2 110.8
    Proizvodnja osnovnih metala  91.2 99.2 81.5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 104.4 99.2 102.9
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.2 100.0 100.2
    Proizvodnja električne opreme  102.3 100.1 100.7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  103.2 100.5 102.2
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.4 99.9 99.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  106.1 102.0 107.8
    Ostale prerađivačke delatnosti  103.4 100.0 104.2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 111.1 105.7 112.8
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 111.1 105.7 112.8
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 111.2 101.0 112.6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  111.2 101.0 112.6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  103.0 100.0 101.0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  101.1 98.8 103.9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103.7 100.2 102.8
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 99.8
    Tečna goriva i maziva  74.8 89.4 74.4
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.8 100.4 120.0
    Električni aparati  102.1 100.0 97.8
    Drveni nameštaj  106.5 102.1 108.3
    Odeća (tkanine i konfekcija)  102.2 100.0 101.8
    Obuća (kožna i gumena)  102.0 101.9 103.4