Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 250 od 5.09.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u AVGUSTU 2022. godine je bio: 

OPIS 
VIII/2022
Ø 2021
VIII/2022
VII/2022
VIII/2022
VIII/2021
Republika Srbija 
118.1
98.3
117.0
Vojvodina 
130.9
96.0
130.0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
VIII/2022
Ø 2021
VIII/2022
VII/2022
VIII/2022
VIII/2021
UKUPNO  118.1 98.3 117.0
    Po nameni potrošnje 
    Energija  124.1 95.3 122.7
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  119.4 98.1 116.1
    Kapitalni proizvodi  109.6 99.7 109.8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  118.3 102.1 116.8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  115.5 100.7 116.0
RUDARSTVO  112.1 99.4 111.0
    Eksploatacija uglja  107.4 107.0 107.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  144.4 97.5 141.8
    Ekspolatacija ruda metala  106.7 98.9 105.1
    Ostalo rudarstvo  103.3 100.0 103.1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  122.1 97.5 120.8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  120.7 100.9 121.4
    Proizvodnja pića  108.3 100.5 108.7
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  112.8 100.1 111.1
    Proizvodnja tekstila  110.2 103.6 110.2
    Proizvodnja odevnih predmeta  99.1 100.4 99.9
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104.4 99.3 105.4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  134.3 99.2 133.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  126.8 97.6 127.4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  109.3 100.0 109.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  178.1 86.8 172.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  135.6 99.8 133.8
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 100.7 100.0 100.7
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  119.1 100.2 115.1
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  120.8 101.8 120.1
    Proizvodnja osnovnih metala  109.0 85.0 95.2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 113.0 100.0 111.4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102.1 100.0 102.3
    Proizvodnja električne opreme  112.7 100.5 112.1
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  111.9 100.0 109.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 108.4 99.5 109.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  119.4 104.2 114.8
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.3 100.1 102.4
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 102.2 102.1 102.1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 102.2 102.1 102.1
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 103.6 101.5 101.7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  103.6 101.5 101.7
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  113.8 100.0 109.9
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  130.2 114.4 129.3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  121.7 100.1 119.4
    Drumska saobraćajna sredstva  111.0 100.0 113.0
    Tečna goriva i maziva  180.5 86.5 174.3
    Metalni aparati za domaćinstvo  104.3 101.3 102.4
    Električni aparati  122.8 100.0 124.5
    Drveni nameštaj  120.6 104.5 115.6
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99.0 100.4 99.7
    Obuća (kožna i gumena)  106.2 99.1 107.6