Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 249 od 05.09.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u AVGUSTU 2023. godine je bio: 

OPIS 
VIII/2023
Ø 2022
VIII/2023
VII/2023
VIII/2023
VIII/2022
Republika Srbija  103.7 100.8 102.5
Vojvodina  100.9 102.1 99.4

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u AVGUSTU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
VIII/2023
Ø 2022
VIII/2023
VII/2023
VIII/2023
VIII/2022
UKUPNO  103.7 100.8 102.5
    Po nameni potrošnje 
    Energija  105.1 103.1 104.3
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97.6 99.7 96.2
    Kapitalni proizvodi  102.4 100.4 102.1
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102.4 98.6 99.5
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  108.3 99.9 106.8
RUDARSTVO  92.9 101.8 87.9
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 104.7
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  100.0 108.9 95.8
    Ekspolatacija ruda metala  80.5 100.6 73.0
    Ostalo rudarstvo  103.8 100.0 103.5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  102.1 100.9 101.0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  107.3 99.1 105.7
    Proizvodnja pića  106.3 100.4 106.0
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  111.0 100.4 107.7
    Proizvodnja tekstila  99.9 101.2 97.7
    Proizvodnja odevnih predmeta  101.7 100.4 101.8
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.1 100.1 99.7
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  106.1 99.6 102.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100.4 99.4 100.0
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  101.6 100.0 100.5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  90.0 113.5 88.9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97.7 103.1 93.5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 102.8 99.6 103.1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100.3 99.8 98.7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  112.0 99.9 107.1
    Proizvodnja osnovnih metala  83.8 99.3 88.8
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 104.6 99.8 103.4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.4 100.0 100.4
    Proizvodnja električne opreme  101.3 98.8 99.8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  110.2 104.8 109.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.2 100.0 100.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  106.9 100.7 102.7
    Ostale prerađivačke delatnosti  103.4 100.0 103.2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 111.1 100.0 110.6
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 111.1 100.0 110.6
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 112.0 100.7 111.9
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  112.0 100.7 111.9
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  103.7 100.0 101.8
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  95.8 95.7 91.9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  105.8 100.3 102.5
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  89.2 114.2 88.1
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.1 100.0 117.4
    Električni aparati  97.7 95.7 95.6
    Drveni nameštaj  107.3 100.7 102.8
    Odeća (tkanine i konfekcija)  101.6 100.4 101.8
    Obuća (kožna i gumena)  100.1 100.1 99.6