Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 185 od 5.07.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JUNU 2022. godine je bio: 

OPIS 
VI/2022
Ø 2021
VI/2022
V/2022
VI/2022
VI/2021
Republika Srbija 
118.8
101.9
119.7
Vojvodina 
133.6
103.8
135.5

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
VI/2022
Ø 2021
VI/2022
V/2022
VI/2022
VI/2021
UKUPNO 
118.8
101.9
119.7
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
127.4
104.1
128.6
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
121.0
101.4
121.0
    Kapitalni proizvodi 
109.9
99.7
110.9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
114.3
99.2
114.5
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
113.6
101.3
115.1
RUDARSTVO 
113.9
103.3
114.3
    Eksploatacija uglja 
100.4
100.0
100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
156.9
107.0
157.5
    Ekspolatacija ruda metala 
106.9
104.1
107.6
    Ostalo rudarstvo 
103.3
100.2
103.5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
123.4
102.2
124.7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
119.1
101.8
120.9
    Proizvodnja pića 
107.3
100.0
107.7
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
108.4
100.0
110.1
    Proizvodnja tekstila 
104.5
99.8
105.4
    Proizvodnja odevnih predmeta 
99.4
100.0
99.4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
104.0
101.0
104.6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja 
128.5
103.4
131.7
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
126.8
100.6
126.7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
109.3
100.0
109.5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
194.6
109.9
202.2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
133.0
104.8
131.2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
100.7
100.0
100.6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
118.7
100.4
118.6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
117.3
102.9
117.4
    Proizvodnja osnovnih metala 
128.8
99.4
127.7
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
113.3
100.1
115.1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
102.1
100.0
102.3
    Proizvodnja električne opreme 
111.9
99.3
113.1
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme 
111.9
100.0
112.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
109.0
99.5
110.1
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100.0
100.0
100.0
    Proizvodnja nameštaja 
111.0
100.1
109.6
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101.3
100.0
101.5
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
100.1
100.0
100.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
100.1
100.0
100.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
102.1
100.0
100.6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
102.1
100.0
100.6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
113.8
100.0
113.7
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
114.0
99.9
113.1
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
122.4
102.8
121.0
    Drumska saobraćajna sredstva 
111.0
99.8
113.0
    Tečna goriva i maziva 
196.0
110.0
203.7
    Metalni aparati za domaćinstvo 
102.9
100.5
104.8
    Električni aparati 
122.9
97.9
124.5
    Drveni nameštaj 
111.6
100.1
110.2
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
99.2
99.9
99.2
    Obuća (kožna i gumena) 
105.6
101.4
106.5