Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 182 od 05.07.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u junu 2023. godine je bio: 

OPIS 
VI/2023
Ø 2022
VI/2023
V/2023
VI/2023
VI/2022
Republika Srbija  102.7 99.5 101.2
Vojvodina  98.3 99.3 95.3

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
VI/2023
Ø 2022
VI/2023
V/2023
VI/2023
VI/2022
UKUPNO  102.7 99.5 101.2
    Po nameni potrošnje 
    Energija  101.1 100.4 98.9
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  98.2 98.4 95.2
    Kapitalni proizvodi  101.9 100.0 101.3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  103.8 99.8 103.6
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  108.4 99.4 108.5
RUDARSTVO  90.1 99.9 84.5
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 110.5
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  85.6 101.3 75.5
    Ekspolatacija ruda metala  79.9 99.2 72.6
    Ostalo rudarstvo  103.8 100.0 103.5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  101.0 99.4 98.9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  108.4 99.0 107.9
    Proizvodnja pića  106.9 99.1 107.6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107.0 100.0 108.0
    Proizvodnja tekstila  99.1 98.7 101.4
    Proizvodnja odevnih predmeta  101.7 99.4 101.3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.5 99.1 100.6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  107.6 99.6 108.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  102.6 101.8 102.4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  101.6 98.8 100.5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  76.6 102.0 68.9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  95.8 97.2 92.3
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 103.1 101.0 103.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101.7 99.6 100.3
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  108.9 99.4 107.3
    Proizvodnja osnovnih metala  85.0 93.2 76.4
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 104.8 100.3 103.2
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.4 100.2 100.4
    Proizvodnja električne opreme  102.1 99.8 101.2
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  103.2 100.0 102.2
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.4 100.0 99.8
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  106.1 100.0 107.7
    Ostale prerađivačke delatnosti  103.4 100.0 104.2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 111.1 100.0 112.8
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 111.1 100.0 112.8
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 111.2 100.0 112.6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  111.2 100.0 112.6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  103.7 100.8 101.8
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102.7 101.5 105.6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103.3 99.7 99.9
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  76.2 101.8 69.1
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.1 99.4 118.7
    Električni aparati  102.1 100.0 99.9
    Drveni nameštaj  106.5 100.0 108.2
    Odeća (tkanine i konfekcija)  101.6 99.4 101.3
    Obuća (kožna i gumena)  100.7 98.7 100.9