Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 150 od 6.06.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MAJU 2022. godine je bio: 

OPIS 
V/2022
Ø 2021
V/2022
IV/2022
V/2022
V/2021
Republika Srbija 
116.6
101.2
118.2
Vojvodina 
128.7
101.3
131.3

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
V/2022
Ø 2021
V/2022
IV/2022
V/2022
V/2021
UKUPNO 
116.6
101.2
118.2
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
122.4
100.1
124.8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
119.4
102.5
120.8
    Kapitalni proizvodi 
110.2
100.4
111.8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
115.2
100.2
115.8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
112.1
101.4
113.3
RUDARSTVO 
110.2
101.8
111.9
    Eksploatacija uglja 
100.4
100.0
100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
146.7
108.0
157.4
    Ekspolatacija ruda metala 
102.7
98.8
103.3
    Ostalo rudarstvo 
103.1
102.1
103.3
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
120.7
101.4
122.9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
116.9
102.2
118.7
    Proizvodnja pića 
107.3
100.9
108.1
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
108.4
100.0
110.1
    Proizvodnja tekstila 
104.7
101.2
105.2
    Proizvodnja odevnih predmeta 
99.4
99.8
99.4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
103.0
104.3
103.8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja 
124.3
106.6
128.8
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
126.1
107.8
128.0
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
109.3
100.2
109.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
177.1
100.1
190.5
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
126.9
104.3
122.2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
100.7
100.1
100.6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
118.2
100.3
120.8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
113.9
102.5
114.4
    Proizvodnja osnovnih metala 
129.5
99.7
135.7
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
113.2
100.4
116.3
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
102.1
100.0
102.3
    Proizvodnja električne opreme 
112.8
100.8
114.3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme 
111.9
100.7
112.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
109.6
100.6
111.1
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100.0
100.0
100.0
    Proizvodnja nameštaja 
110.9
100.4
110.5
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101.3
100.0
101.6
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
100.1
100.0
100.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
100.1
100.0
100.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
102.1
100.3
101.2
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
102.1
100.3
101.2
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
113.8
105.9
113.7
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
114.1
100.1
113.2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
119.0
103.1
118.7
    Drumska saobraćajna sredstva 
111.3
100.0
113.2
    Tečna goriva i maziva 
178.3
99.8
192.0
    Metalni aparati za domaćinstvo 
102.4
100.0
104.3
    Električni aparati 
125.5
100.1
127.1
    Drveni nameštaj 
111.5
100.4
111.1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
99.3
99.8
99.3
    Obuća (kožna i gumena) 
104.1
106.0
105.3