Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 277 od 5.10.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u SEPTEMBRU 2022. godine je bio: 

OPIS 
IX/2022
Ø 2021
IX/2022
VIII/2022
IX/2022
IX/2021
Republika Srbija  119.3 101.0 116.9
Vojvodina  132.9 101.5 129.1

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u SEPTEMBRU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
IX/2022
Ø 2021
IX/2022
VIII/2022
IX/2022
IX/2021
UKUPNO  119.3 101.0 116.9
    Po nameni potrošnje 
    Energija  127.4 102.7 124.8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  119.3 99.9 114.7
    Kapitalni proizvodi  109.7 100.1 109.0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  118.3 100.0 116.8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  116.6 100.9 115.4
RUDARSTVO  100.1 89.3 98.1
    Eksploatacija uglja  111.5 103.8 111.1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  133.0 92.1 123.7
    Ekspolatacija ruda metala  82.8 77.6 81.6
    Ostalo rudarstvo  104.5 101.2 104.4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  123.5 101.2 120.5
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  122.2 101.2 120.5
    Proizvodnja pića  108.9 100.6 109.2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  112.8 100.0 111.1
    Proizvodnja tekstila  113.0 102.5 110.5
    Proizvodnja odevnih predmeta  99.0 99.9 98.8
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  103.9 99.5 104.9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  139.9 104.1 138.3
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  136.2 107.4 134.4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  109.3 100.0 108.9
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  185.8 104.3 174.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  134.3 99.0 130.8
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 100.7 100.0 100.7
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  118.9 99.9 113.2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  120.5 99.8 119.6
    Proizvodnja osnovnih metala  107.6 98.7 92.6
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 112.3 99.4 110.0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102.1 100.0 102.3
    Proizvodnja električne opreme  112.6 99.9 112.0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  111.9 100.0 109.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 108.6 100.2 108.4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  119.4 100.0 114.8
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.3 100.0 103.4
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 104.1 101.9 104.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 104.1 101.9 104.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 104.9 101.3 103.0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  104.9 101.3 103.0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  113.8 100.0 109.9
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  130.2 100.1 129.3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  120.1 98.7 117.8
    Drumska saobraćajna sredstva  111.0 100.0 111.7
    Tečna goriva i maziva  190.2 105.4 177.7
    Metalni aparati za domaćinstvo  104.3 100.0 102.4
    Električni aparati  122.8 100.0 124.4
    Drveni nameštaj  120.6 100.0 115.6
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98.9 99.9 98.6
    Obuća (kožna i gumena)  105.5 99.4 106.9