Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, maj 2021.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, maj 2021.)

SADRŽAJ:

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 6/20 i 52/21)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

 • Predmet Zakona (član 1.)
 • Ciljevi i opšti ishodi srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 2.)
 • Međupredmetne kompetencije za kraj srednjeg obrazovanja (član 2a)
 • Delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja (član 3.)
 • Srednja škola (član 4.)
 • Upotreba jezika (član 5.)

II. PROGRAMI SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 6. do čl. 24.)

 • Plan i program nastave i učenja (čl. 6. do čl. 8.)
  • Program nastave i učenja verske nastave (član 7.)
  • Komisija za versku nastavu (član 8.)
 • Razvojni plan škole (član 9.)
 • Školski program (čl. 10. do čl. 23.)
  • Sadržina školskog programa (član 11.)
  • Dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju (član 12.)
  • Program kulturnih aktivnosti škole (član 13.)
  • Program slobodnih aktivnosti (član 14.)
  • Program karijernog vođenja i savetovanja učenika (član 15.)
  • Program zaštite životne sredine (član 16.)
  • Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja (član 17.)
  • Program školskog sporta (član 18.)
  • Program saradnje sa lokalnom samoupravom (član 19.)
  • Program saradnje sa porodicom (član 20.)
  • Program ekskurzija (član 21.)
  • Program studijske posete (član 21a)
  • Program bezbednosti i zdravlja na radu (član 22.)
  • Učeničke organizacije u školi (član 23.)
 • Model ustanova (član 24.) 11

III. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 25. do čl. 32.)

 • Obrazovno-vaspitni rad (član 25.)
 • Oblici obrazovno-vaspitnog rada (član 26.)
 • Dualno obrazovanje (član 26a)
 • Nastava na daljinu (član 27.)
 • Vreme koje učenik provodi u školi (član 28.)
 • Broj učenika u odeljenju (član 29.)
 • Praktična nastava i profesionalna praksa (član 30.)
 • Drugi oblici neposrednog obrazovno-vaspitnog rada (član 31.)
 • Učenička zadruga (član 32.)

IV. UČENICI (čl. 33. do čl. 47.)

 • Upis učenika i odraslih (čl. 33. do čl. 39.)
  • Pravo na upis (član 33.)
  • Upis u školu za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju (član 34.)
  • Odlučivanje o broju učenika za upis (član 35.)
  • Konkurs za upis u školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (član 36.)
  • Upis kandidata po posebnim uslovima (čl. 36a i 36b)
  • Upis odraslih (član 37.)
  • Redosled kandidata za upis u školu i prijemni ispit (član 38.)
  • Izbor stranog jezika (član 39.)
 • Svojstvo učenika (čl. 40. do čl. 44.)
  • Redovan i vanredan učenik (član 40.)
  • Sticanje svojstva učenika (član 41.)
  • Uporedno školovanje i svojstvo učenika (član 42.)
  • Ispisivanje iz škole i ponovno upisivanje u školu (član 43.)
  • Prelazak učenika u drugu školu, odnosno na drugi obrazovni profil (član 44.)
 • Prava i obaveze učenika (čl. 45. do čl. 47.)
  • Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika (čl. 45. i 46.)
  • Obaveze učenika (član 47.)

V. OCENJIVANJE I ISPITI (čl. 48. do čl. 68.)

 • Ocenjivanje učenika (čl. 48. do čl. 54.)
  • Uspeh učenika i ocena (član 49.)
  • Oslobađanje od nastave fizičkog vaspitanja (član 50.)
  • Završavanje školovanja u kraćem roku (član 51.)
  • Opšti uspeh učenika (član 52.)
  • Napredovanje učenika (član 53.)
  • Uspeh učenika na ispitu (član 54.)
 • Razredni, popravni i drugi ispiti tokom školovanja (čl. 55. do čl. 57.)
  • Razredni ispit (član 55.)
  • Popravni ispit (član 56.)
  • Dopunski ispiti (član 57.)
  • Testiranje učeničkih postignuća (član 57a)
 • Ispiti na osnovu kojih se završava određeni nivo, odnosno vrsta obrazovanja (čl. 58. do čl. 68.)
  • Opšta matura (čl. 59. do čl. 61.)
   • Program opšte mature (član 59.)
   • Pravo na polaganje opšte mature (član 60.)
   • Javna isprava i nastavak školovanja (član 61.)
  •  Stručna i umetnička matura (čl. 62. do čl. 64.)
   • Program stručne i umetničke mature (član 62.)
   • Pravo na polaganje stručne i umetničke mature (član 63.)
   • Program za sticanje kompetencija (član 63a)
   • Javna isprava i nastavak školovanja (član 64.)
  • Završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i specijalistički i majstorski ispit (čl. 65. do čl. 67.)
   • Program završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja (član 65.)
   • Pravo na polaganje završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja (član 66.)
   • Program specijalističkog i majstorskog obrazovanja (član 67.)
  • Ispiti drugih oblika stručnog obrazovanja (član 68.)
  •  Internacionalna matura (čl. 68a do čl. 68v)
   • Program internacionalne mature (član 68a)
   • Pravo na polaganje internacionalne mature (član 68b)
   • Javne isprave internacionalne mature (član 68v)

VI. EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE (čl. 69. do čl. 85.)

 • Vrste evidencija (član 69.)
 • Evidencija o učeniku (čl. 70. i 70a)
 • Evidencija o uspehu učenika (član 71.)
 • Evidencija o ispitima (član 72.)
 • Evidencija o obrazovno-vaspitnom i vaspitnom radu (član 73.)
 • Evidencija o zaposlenima (član 74.)
 • Način prikupljanja podataka u evidencijama (član 75.)
 • Vođenje evidencija (član 76.)
 • Obrada podataka (član 77.)
 • Rokovi čuvanja podataka u evidencijama (član 78.)
 • Javne isprave (član 79.)
 • Upotreba pečata (član 80.)
 • Duplikat javne isprave (član 81.)
 • Poništavanje javne isprave (član 82.)
 • Oglašavanje poništavanja javne isprave (član 83.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja u sudskom postupku (čl. 84. i 85.)

VII. PRIZNAVANJE STRANE ŠKOLSKE ISPRAVE (čl. 86. do čl. 89.)

 • Postupak (član 87.)
 • Uslovni upis (član 88.)
 • Rešenje o priznavanju (član 89.)

VIII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (član 90.)

 • Vrednovanje kvaliteta rada škole (član 90.)

IX. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 91. i 92.)

X. KAZNENE ODREDBE (član 93.)

XI. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 94.)

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 95. do čl. 102.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 101/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/20) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 52/21) koje nisu ušle u prečišćen tekst