Ekspert: poslednje izmene od 01.01.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 01.01.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 94/19)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 94/19)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 94/19)
 • Aneks III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 94/19)
 • Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 94/19)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121618
 • Službenih mišljenja: 16105
 • Sudske prakse: 9179
 • Modela akata: 833
 • Obrazaca: 35337
 • Podzakonskih akata: 90241
 • Prečišć. tekstova: 27376
 • Propisa CG: 1802
 • Propisa R.Srpske: 2183
 
Korisni linkovi: