Ekspert: poslednje izmene od 02.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 02.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 69/19)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata ("Sl. glasnik RS", br. 69/19)
 • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 69/19)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119515
 • Službenih mišljenja: 16012
 • Sudske prakse: 9081
 • Modela akata: 827
 • Obrazaca: 34653
 • Podzakonskih akata: 88627
 • Prečišć. tekstova: 26896
 • Propisa CG: 1789
 • Propisa R.Srpske: 2150
 
Korisni linkovi: