Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 03.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 47/19) 
 • Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje, izmenu ili obnovu dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije ("Sl. glasnik RS", br. 47/19) 
 • Pravilnik o izostavljanju i zameni (anonimizaciji i pseudonimizaciji) podataka u odlukama Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 47/19) 
 • Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 47/19) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117709
 • Službenih mišljenja: 15863
 • Sudske prakse: 9027
 • Modela akata: 821
 • Obrazaca: 33968
 • Podzakonskih akata: 87314
 • Prečišć. tekstova: 26445
 • Propisa CG: 1749
 • Propisa R.Srpske: 2126
 
Korisni linkovi: