Ekspert: poslednje izmene od 18.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 18.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 138/20)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika ("Sl. glasnik RS", br. 137/20)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence ("Sl. glasnik RS", br. 137/20)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja ("Sl. glasnik RS", br. 137/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127802
 • Službenih mišljenja: 16537
 • Sudske prakse: 9423
 • Modela akata: 860
 • Obrazaca: 37393
 • Podzakonskih akata: 94770
 • Prečišć. tekstova: 28917
 • Propisa CG: 1893
 • Propisa R.Srpske: 2300
 
Korisni linkovi: