Ekspert: poslednje izmene od 20.12.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 20.12.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/12)
 • Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/12)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 119/12)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 119/12)
 • Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ("Sl. glasnik RS", br. 119/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65951
 • Službenih mišljenja: 11327
 • Sudske prakse: 6482
 • Modela akata: 542
 • Obrazaca: 17096
 • Podzakonskih akata: 47703
 • Prečišć. tekstova: 14514
 • Propisa CG: 859
 • Propisa R.Srpske: 1234
 
Korisni linkovi: