Ekspert: poslednje izmene od 29.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 29.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 61/20)
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 61/20)
 • Pravilnik o alternativnim investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 61/20)
 • Pravilnik o vrstama alternativnih investicionih fondova ("Sl. glasnik RS", br. 61/20)
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 61/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124254
 • Službenih mišljenja: 16278
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36136
 • Podzakonskih akata: 92153
 • Prečišć. tekstova: 28040
 • Propisa CG: 1830
 • Propisa R.Srpske: 2219
 
Korisni linkovi: