Ekspert: poslednje izmene od 3.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 03.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Izmena usklađenih dinarskih iznosa akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 7/20)
 • Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", br. 7/20)
 • Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor ("Sl. glasnik RS", br. 7/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122256
 • Službenih mišljenja: 16131
 • Sudske prakse: 9206
 • Modela akata: 836
 • Podzakonskih akata: 90719
 • Prečišć. tekstova: 27521
 • Propisa CG: 1815
 • Propisa R.Srpske: 2193
 
Korisni linkovi: