Propisi o deviznom poslovanju - Zakon, uredbe, pravilnici, odluke, uputstva

Naslov: Propisi o deviznom poslovanju - Zakon, uredbe, pravilnici, odluke, uputstva
Datum izdanja: 27.04.2012
Strana: 342
Format: A5
Cena: 0,00 RSD
Pogledajte novo izdanje knjige
Srodne knjige iz oblasti: Devizno poslovanje
Tiraž je rasprodatNAPOMENA: Ova knjiga iz edicije "Propisi" dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis "Informator" i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu "Informator")

SADRŽAJ:

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
("Sl. glasnik RS" br. 62/06, 31/11)

Osnovne odredbe (član 1.)

Definicije pojmova (član 2.)

Tekući poslovi (čl. 3. do čl. 9.)

Kapitalni poslovi (čl. 10. do čl. 31a)

 • Direktne investicije rezidenata i nerezidenata (član 11.)
 • Ulaganja u nepokretnosti (član 12.)
 • Poslovi sa hartijama od vrednosti (čl. 13. do čl. 15.)
 • Poslovi sa finansijskim derivatima (član 16.)
 • Poslovi sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (član 17.)
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom (čl. 18. do čl. 26.)
  • Kreditiranje u devizama između rezidenata u Republici (član 25.)
  • Garancijski poslovi (član 26.)
  • Prenos sredstava sa računa u inostranstvo (član 29.)
 • Plaćanja po osnovu ugovora o osiguranju (član 30.)
 • Jednostrani prenosi sredstava plaćanja - lični i fizički prenosi (čl. 31. i čl. 31a)

Platni promet (čl. 32. do čl. 37.)

 • Izveštavanje po osnovu platnog prometa (član 37.)

Devizno tržište i kurs dinara (čl. 38. do čl. 41.)

 • Devizno tržište (čl. 38. do čl. 39a)
 • Kurs dinara (čl. 40. i čl. 41.)

Zaštitne mere (čl. 42. i čl. 43.)

Devizna kontrola (čl. 44. do čl. 49.)

Devizni inspektorat (čl. 50. do čl. 56.)

 • Nadležnost i organizacija (čl. 50. do čl. 56.)

Kaznene odredbe (čl. 57. do čl. 66.)

 • Krivično delo (čl. 57. i čl. 58.)
 • Prekršaji (čl. 59. do čl. 66.)

Prelazne i završne odredbe (čl. 67. do čl. 70.)

 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 31/11) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju
("Sl. glasnik RS", br. 14/12)

Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
("Sl. glasnik RS", br. 99/11)

Uredba o bližim uslovima i načinu prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata
("Sl. glasnik RS", br. 112/06)

Uredba o bližim uslovima i načinu naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu
("Sl. glasnik RS", br. 112/06)

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova
("Sl. glasnik RS", br. 7/12)

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
("Sl. glasnik RS", br. 112/06, 39/10, 15/12)

 • Prilog br. 1 - Izveštaj o fakturisanim uslugama
 • Prilog br. 2 - Izveštaj o izvršenom prebijanju dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
 • Prilog br. 3 - Izveštaj o finansijskom efektu po prodaji robe u inostranstvu koji predstavlja razliku između fakturisanog iznosa po poslu prodaje i fakturisanog iznosa po poslu kupovine
 • Prilog br. 4 - Obračun o izvršenju kompenzacionog posla

Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše obuku
("Sl. glasnik RS", br. 7/12)

 • Obrazac PKSC - Podaci o kandidatu za sticanje certifikata

Pravilnik o službenoj legitimaciji i odgovarajućoj vrsti odeće, obuće i opreme deviznog inspektora
("Sl. glasnik RS", br. 7/12)

 • Obrazac broj 1 - Legitimacija deviznog inspektora

Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom
("Sl. glasnik RS", br. 85/11)

 • Obrazac KZ-2 - Prijava kreditnog zaduženja
 • Obrazac KZ-3A - Plan korišćenja po kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-5 - Prijave kreditnog zaduženja
 • Obrazac KZ-7 - Specifikacija uz prijavu kreditnog zaduženja
 • Obrazac KZ-3B - Realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju
 • Obrazac KO-2 - Prijava kreditnog odobrenja
 • Obrazac KO-3A - Plan korišćenja po kreditnom odobrenju
 • Obrazac KO-5 - Prijave kreditnog odobrenja
 • Obrazac KO-3B - Realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju
 • Obrazac KOD - Izveštaj o kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentima
 • Obrazac DE - Izveštaj o kratkoročnim oročenim bankarskim depozitima u devizama s rokom otplate do godinu dana
 • Obrazac G-1 - Prijava o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu
 • Obrazac G-2 - Izveštaj o stanju garancije/jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu
 • Obrazac FL-1 - Izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta
 • Obrazac FL-2 - Izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta
 • Obrazac P-1 - Izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana
 • Obrazac O-1 - Izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana
 • Obrazac P-2 - Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluge po kome nije istekao ugovoreni rok

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom
("Sl. glasnik RS", br. 89/11)

Odluka o načinu na koji i rokovima u kojima banke izveštavaju Narodnu banku Srbije o poslovima kupovine ili prodaje, odnosno plaćanja ili naplaćivanja potraživanja i dugovanja po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata
("Sl. glasnik RS", br. 16/07)

 • Prilog 1 - Izveštaj o poslovima iz člana 7. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju

Odluka o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu
("Sl. glasnik RS", br. 85/11)

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
("Sl. glasnik RS", br. 87/09)

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
("Sl. glasnik RS", br. 87/09)

 • Obrazac DI-1 - Izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcija)
 • Obrazac DI-2 - Izveštaj o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije)
 • Obrazac PI - Izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcija)
 • Obrazac HOV - Mesečni izveštaji o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti - ulaganje rezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti i ulaganje nerezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti
 • Obrazac GRU - Izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova
 • Obrazac RN - Izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji banke mogu kupovati strane kratkoročne hartije od vrednosti na stranom i domaćem tržištu
("Sl. glasnik RS", br. 16/07)

17. Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima
("Sl. glasnik RS", br. 85/11)

 • Prilog 1 - Obrazac FINDER 1 (Izveštaj o zaključenim finansijskim derivatima između banke i druge banke/rezidenta/nerezidenta)
 • Prilog 2 - Obrazac FINDER 2 (Izveštaj o deviznim plaćanjima/naplatama preko banke po osnovu trgovine finansijskim derivatima između rezidenata i nerezidenata)
 • Prilog 2 - Obrazac FINDER 3 (Izveštaj o ugovorenim poslovima između banke i druge banke/rezidenta/nerezidenta koji sadrže derivatnu klauzulu)

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima
("Sl. glasnik RS", br. 85/11)

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju
("Sl. glasnik RS", br. 81/06, 105/07, 8/08, 44/09)

 • Prilog 1 - Očekivani devizni priliv po osnovu korišćenja finansijskih kredita za likvidnost banaka, konverziju u dinare i druge namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju
 • Prilog 2 - Spisak pravnih lica povezanih sa bankom za koja se očekuje devizni priliv po osnovu korišćenja finansijskih kredita za konverziju u dinare i druge namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
("Sl. glasnik RS", br. 31/12)

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata
("Sl. glasnik RS", br. 16/07, 12/08, 61/08)

Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
("Sl. glasnik RS", br. 67/06, 52/08, 18/09)

 • Obrazac 1 - Izveštaj o iznošenju dinara iz Republike Srbije radi prodaje, na osnovu ugovora o njihovoj prodaji stranoj banci, odnosno o unošenju dinara u Republiku Srbiju
 • Obrazac 2 - Izveštaj o iznošenju dinara iz Republike Srbije radi prodaje, na osnovu ugovora o njihovom deponovanju kod strane banke, odnosno o unošenju dinara u Republiku Srbiju

Odluka o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o Planu računa za primenu Međunarodnih pravila i IBAN standarda
("Sl. glasnik RS", br. 116/06)

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
("Sl. glasnik RS", br. 24/07, 31/07, 38/10)

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
("Sl. glasnik RS", br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11)

 • Prilog 1 - Dinamika izveštavanja
 • Prilog 2 - Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom
 • Prilog 3 - Šifarnik instrumenata plaćanja
 • Prilog 4 - Posebne šifre rezidenata (matični brojevi)
 • Nalog za naplatu (slog 60)
 • Nalog za naplatu (model obrasca)
 • Nalog za plaćanje (slog 70)
 • Nalog za plaćanje (model obrasca)
 • Opšti devizni nalog (slog - 66 ili slog - 77)
 • Opšti devizni nalog (model obrasca)

Odluka o međubankarskom kliringu plaćanja u devizama
("Sl. glasnik RS", br. 31/07, 93/07)

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
("Sl. glasnik RS", br. 67/11)

Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata
("Sl. glasnik RS", br. 67/06)

 Odluka o podacima o deviznim računima rezidenata koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije
("Sl. glasnik RS", br. 75/11)

Odluka o načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka
("Sl. glasnik RS", br. 27/09, 107/09, 3/10 - ispravka)

 • Prilog 1 - Zahtev za zamenu efektive, odnosno deviza po određenim poslovima
 • Prilog 2 - Spisak filijala Narodne banke Srbije u kojima Narodna banka Srbije prima i isplaćuje efektivu
 • Prilog 2a - Šifre banaka
 • Prilog 3 - Specifikacija predate efektive
 • Prilog 4 - Potvrda o primopredaji efektive
 • Prilog 5 - Narodna banka Srbije - Prodaja efektive po osnovu utvrđenom zakonom i drugim propisom (donacije, humanitarna pomoć i dr.)

Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
("Sl. glasnik RS", br. 24/07, 116/08, 20/10)

Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
("Sl. glasnik RS", br. 10/11)

 • Obrazac 1 - Dnevni izveštaj o pokazatelju deviznog rizika banke
 • Obrazac 2 - Devizna pozicija banke
 • Obrazac 3a - Izveštaj o spot kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata
 • Obrazac 3b - Izveštaj o kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata s datumom izvršenja različitim od spot valute
 • Obrazac 3v - Izveštaj o svop kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata
 • Obrazac 3g - Izveštaj o kupovini/prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata
 • Obrazac 4a - Izveštaj o neposrednoj spot prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca
 • Obrazac 4aa - Izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute - prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene do 12.30 časova
 • Obrazac 4ab - Izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute - prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene od 12.30 do 16.00 časova
 • Obrazac 4b - Izveštaj o neposrednoj prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca s datumom izvršenja različitim od spot valute
 • Obrazac 4v - Izveštaj o neposrednoj svop prodaji drugoj baci deviza i efektivnog stranog novca
 • Obrazac 5 - Zaključnica

Odluka o otkupu efektivnog stranog novca zemalja članica Evropske monetarne unije  
("Sl. glasnik RS", br. 81/06, 116/06, 24/07)

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
("Sl. glasnik RS", br. 93/11)

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova  
("Sl. glasnik RS", br. 93/11)

 • Prilog 1 - Dnevni izveštaj banke o obavljenim menjačkim poslovima
 • Prilog 2 - Dnevni izveštaj ovlašćenog menjača o obavljenim menjačkim poslovima

 

Share/Save