Akontacije poreza na dobit za 2016. godinu i obveznici CVPO uplaćuju na račun 840-711211843-73

Prema informacijama kojima raspolažemo, akontacije poreza na dobit (počev od akontacije za januar 2016. godine), i veliki poreski obveznici uplaćuju na račun:

840-711211843-73

Ovom prilikom skrećemo pažnju na to da veliki poreski obveznici na nalozima za plaćanje akontacija poreza na dobit za 2016. godinu u pozivu na broj odobrenja upisuju BOP dodeljen od strane Poreske uprave.