Arhiva izmena digitalne baze „Ekspert“

Pregled ažuriranja digitalne baze EkspertIzvod iz sadržaja
Ekspert: poslednje izmene od 15.04.2024.
 • Pravilnik o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje delatnosti u ustanovama učeničkog i studentskog standarda
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana
Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2024.
 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 • Pravilnik o praćenju rada sudova
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, člana 12a, člana 14, člana 14a stav 2. tač. 5) i 6), člana 14b, člana 40a stav 1. tač. 8)-11), člana 40g i člana 40o stav 1. Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
Ekspert: poslednje izmene od 08.04.2024.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija
 • Odluka o usklađivanju visine troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 03.04.2024.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 01.04.2024.
 • Program za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji za period 2024-2029. godine
 • Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju i obeležavanju prepreka u vazdušnom saobraćaju
Ekspert: poslednje izmene od 27.03.2024.
 • Pravilnik o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kategorizaciji državnih puteva
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
Ekspert: poslednje izmene od 25.03.2024.
 • Odluka o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Akcioni plan za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o banjsko-klimatskom oporavku
Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2024.
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
Ekspert: poslednje izmene od 18.03.2024.
 • Pravilnik o obimu i sadržini dosijea za biocidni proizvod
 • Pravilnik o vrstama otpada za koje se može podneti zahtev, dozvoljenim postupcima i tehnologijama tretmana za vrste otpada i drugim posebnim elementima za određivanje prestanka statusa otpada
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za obračunski period januar-jun 2024. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2024.
 • Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkcionera
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 11.03.2024.
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2024. godinu
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije
 • Pravilnik o radu tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima
Ekspert: poslednje izmene od 06.03.2024.
 • Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila (U PRIMENI: od 5. aprila 2024. godine)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova u upravi za izvršenje zavodskih sankcija na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama
Ekspert: poslednje izmene od 04.03.2024.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 28.02.2024.
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda
 • Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Uvac“
Ekspert: poslednje izmene od 26.02.2024.
 • Indeksi potrošačkih cena za januar 2024. godine
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona – treća faza
 • Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110 kV TS Kraljevo 3 – TS Raška, uvođenje u TC Kopaonik na životnu sredinu
Ekspert: poslednje izmene od 21.02.2024.
 • Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 36)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, duvanskih proizvoda, odnosno o proizvodnji i prometu srodnih proizvoda
 • Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja
Ekspert: poslednje izmene od 14.02.2024.
 • Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na olakšicu i bliži postupak ostvarivanja prava na olakšicu plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja
 • Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • Aneks III Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd
Ekspert: poslednje izmene od 12.02.2024.
 • Uredba o utvrđivanju Plana namene radiofrekvencijskih opsega
 • Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge
 • Pravilnik o tehničkim uslovima za registraciju krajnjih korisnika usluge sa plaćanjem unapred
Ekspert: poslednje izmene od 07.02.2024.
 • Pravilnik o obrascu izveštaja o naplaćenim naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima
 • Pravilnik o obrascima koji se odnose na naknadu za unapređenje energetske efikasnosti i načinu njihovog dostavljanja
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2024. godini
Ekspert: poslednje izmene od 05.02.2024.
 • Akcioni plan za 2024. godinu za sprovođenje Strategije razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine
 • Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
 • Pravilnik o obračunu prosečne veleprodajne cene derivata nafte EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95
Ekspert: poslednje izmene od 31.01.2024.
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 12b st. 1. i 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
 • Pravilnik o odobravanju privremenog boravka
 • Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca
 • Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem
Ekspert: poslednje izmene od 29.01.2024.
 • Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda ugrađenih na vozilu i na vozilu sa cisternom (U PRIMENI: od 1. januara 2025. godine)
 • Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaja za točenje tečnog naftnog gasa (U PRIMENI: od 1. januara 2025. godine)
 • Pravilnik o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja i udruženja za studente za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 24.01.2024.
 • Rešenje o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece u Republici Srbiji za 2024. godinu
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 22.01.2024.
 • Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu
 • Indeksi potrošačkih cena za decembar 2023. godine
Ekspert: poslednje izmene od 17.01.2024.
 • Uredba o Centralnoj kadrovskoj evidenciji
 • Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2024. godini
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
Ekspert: poslednje izmene od 15.01.2024.
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Pravilnik o radu Budžetske komisije Visokog saveta tužilaštva
 • Poslovnik o radu Komisije za odlučivanje o prigovoru protiv obaveznog uputstva za rad i postupanje u pojedinom predmetu, prigovoru protiv rešenja o supstituciji i prigovoru protiv rešenja o devoluciji
Ekspert: poslednje izmene od 10.01.2024.
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Poslovnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta tužilaštva
 • Pravilnik o postupanju Visokog saveta tužilaštva u vezi sa neprimerenim uticajem na rad nosioca javnotužilačke funkcije i javno tužilaštvo
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 08.01.2024.
 • Usklađeni dinarski iznosi naknada propisanih Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Uredba o izmeni Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Dinarska vrednost evropskih pragova
Ekspert: poslednje izmene od 02.01.2024.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 29.12.2023.
 • Pravilnik o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju
Ekspert: poslednje izmene od 27.12.2023.
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe
 • Uputstvo za vrednovanje ponašajnih kompetencija
 • Pravilnik o načinu objavljivanja i vrsti podataka o ugovorima i izmenama ugovora koje naručioci objavljuju na Portalu javnih nabavki
 • Pravilnik o vrstama dobara za koja su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte u postupcima javnih nabavki
Ekspert: poslednje izmene od 25.12.2023.
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2024. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2023.
 • Indeksi potrošačkih cena za novembar 2023. godine
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju (decembar 2023. godine – novembar 2024. godine)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
Ekspert: poslednje izmene od 13.12.2023.
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2024. godini
 • Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama
 • Pravilnik o radu Budžetske komisije Visokog saveta sudstva
Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2023.
 • Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju i radu Stručne službe Zaštitnika građana
 • Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu
Ekspert: poslednje izmene od 06.12.2023.
 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 17. decembar 2023. godine
 • Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 04.12.2023.
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi (U PRIMENI: od 25. januara 2024. godine)
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje autonomne vožnje
Ekspert: poslednje izmene od 29.11.2023.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • Pravilnik o sistemu za izveštavanje o stanju javnog duga autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Program Fonda za razvoj Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 27.11.2023.
 • Uredba o vrsti finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja kojim se obezbeđuje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom
 • Uredba o načinu i postupku upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda
 • Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
Ekspert: poslednje izmene od 22.11.2023.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa
 • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti
 • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola
Ekspert: poslednje izmene od 20.11.2023.
 • Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2023. godine
 • Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za procenu usklađenosti posebnih zakona sa Zakonom o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije
 • Odluka o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine (za 17. decembar 2023. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 15.11.2023.
 • Odluka o uslovima i načinu poveravanja aktivnosti u vezi sa informacionim sistemom finansijske institucije trećim licima
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za proizvodnju sadnog materijala za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze, hmelja i ruža
Ekspert: poslednje izmene od 13.11.2023.
 • Odluka o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • Uputstvo za markiranje derivata nafte
 • Poslovnik Privremenog organa Grada Beograda
 • Poslovnik Gradske izborne komisije (grad Beograd)
Ekspert: poslednje izmene od 08.11.2023.
 • Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
 • Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka, kao i postupak zatvaranja gradilišta
 • Strategija za razvoj malih i srednjih preduzeća za period od 2023. do 2027. godine, sa Akcionim planom za period od 2023. do 2024. godine
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2023. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 06.11.2023.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem
 • Pravilnik o standardima kompetencija sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja
 • Uputstvo o izmeni Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki
Ekspert: poslednje izmene od 02.11.2023.
 • Odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike
 • Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji
 • Uredba o transformaciji vojnih ustanova
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
Ekspert: poslednje izmene od 01.11.2023.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (U PRIMENI: od 1. januara 2024. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2023.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
Ekspert: poslednje izmene od 25.10.2023.
 • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2024. godini
Ekspert: poslednje izmene od 23.10.2023.
 • Poseban kolektivni ugovor o izmeni Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Pravilnik o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda
Ekspert: poslednje izmene od 18.10.2023.
 • Uredba o lokacijskim uslovima
 • Uredba o kategorizaciji državnih puteva
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
Ekspert: poslednje izmene od 16.10.2023.
 • Revidirana fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kliničkom ispitivanju lekova u humanoj medicini
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture
Ekspert: poslednje izmene od 11.10.2023.
 • Uredba o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
Ekspert: poslednje izmene od 09.10.2023.
 • Pravilnik o utvrđivanju ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavaca
 • Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom
 • Pravilnik o bližim uslovima za držanje opasne hemikalije u prodajnom prostoru i načinu obeležavanja tog prostora
Ekspert: poslednje izmene od 04.10.2023.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Ekspert: poslednje izmene od 02.10.2023.
 • Pravilnik o sadržini i načinu izrade programa razvoja turističkog proizvoda i sadržini i načinu podnošenja predloga za donošenje programa razvoja turističkog proizvoda
 • Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije i unošenje podataka u centralni informacioni sistem od strane turističkih agencija
Ekspert: poslednje izmene od 27.09.2023.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti
 • Odluka o utvrđivanju naknada prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije
Ekspert: poslednje izmene od 25.09.2023.
 • Pravilnik o kontroli sistema za grejanje zgrada
 • Uredba o kapitalnim projektima
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda
Ekspert: poslednje izmene od 20.09.2023.
 • Pravilnik o kontroli sistema za grejanje zgrada
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2024. godine
Ekspert: poslednje izmene od 18.09.2023.
 • Odluka o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima
 • Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za obračunski period jul-decembar 2023. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 13.09.2023.
 • Odluka o utvrđivanju naknada prethodnog postupka procene kvaliteta kontinuirane edukacije i procene kvaliteta izvođenja akreditovanih programa kontinuirane edukacije
 • Odluka o upravljanju rizicima koji nastaju po osnovu aktivnosti koje je banka poverila trećim licima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Ekspert: poslednje izmene od 11.09.2023.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
Ekspert: poslednje izmene od 06.09.2023.
 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja
Ekspert: poslednje izmene od 04.09.2023.
 • Strategija zaštite podataka o ličnosti za period od 2023. do 2030. godine
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka
Ekspert: poslednje izmene od 30.08.2023.
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji
 • Uredba o posebnim kriterijumima i postupku za prijem na rad i prestanak rada u Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 28.08.2023.
 • Uredba o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata (U PRIMENI: od 15. septembra 2023. godine)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o licenci za rad geodetske organizacije i geodetskoj licenci
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 23.08.2023.
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih stambenih zgrada usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku jula 2023. godine
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, oštećenih usled dejstva poplava u maju i junu 2023. godine
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina
Ekspert: poslednje izmene od 21.08.2023.
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje
 • Odluka (o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja „Nacionalni park Fruška gora“)
 • Indeksi potrošačkih cena za jul 2023. godine
 • Pravilnik o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć
Ekspert: poslednje izmene od 16.08.2023.
 • Pravilnik o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima
Ekspert: poslednje izmene od 14.08.2023.
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku jula 2023. godine
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u julu 2023. godine
Ekspert: poslednje izmene od 09.08.2023.
 • Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2023. godinu
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
 • Statut Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Ekspert: poslednje izmene od 07.08.2023.
 • Pravilnik o obračunu prosečne veleprodajne cene derivata nafte EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95
 • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici (U PRIMENI: od 1. novembra 2023. godine)
 • Uredba o izmenama Uredbe o metodologiji za određivanje troškova obrade krvi i komponenata krvi
Ekspert: poslednje izmene od 26.07.2023.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o metodološkom okviru određivanja tehničke izvodljivosti i troškovne opravdanosti opremanja zgrade koja se detaljno energetski sanira uređajima za regulaciju i uređajima za merenje predate količine toplotne energije
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu proračuna godišnje potrošnje energije na osnovu koje se određuje koja privredna društva i javna preduzeća su obveznici sistema energetskog menadžmenta
Ekspert: poslednje izmene od 24.07.2023.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2023. do 2024. godine
 • Pravilnik o radu Službe za otkrivanje ratnih zločina
Ekspert: poslednje izmene od 17.07.2023.
 • Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • Akcioni plan za period od 2023. do 2025. godine za sprovođenje Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 10.07.2023.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika „Planina Cer“
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
Ekspert: poslednje izmene od 05.07.2023.
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. jula 2023. godine)
 • Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize
 • Akcioni plan za 2023. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2023.
 • Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog i kabinskog osoblja (U PRIMENI: od 1. oktobra 2023. godine)
 • Jedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu
 • Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 28.06.2023.
 • Uredba o dopuni Uredbe o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Zaključak Vlade 05 broj 131-5271/2023, o korišćenju godišnjih odmora u zdravstvenim ustanovama
Ekspert: poslednje izmene od 26.06.2023.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije i visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2023/2024. godini
Ekspert: poslednje izmene od 21.06.2023.
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2023/2024. godini
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2023/2024. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o ispitu za inspektora
Ekspert: poslednje izmene od 14.06.2023.
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o državnom stručnom ispitu
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva
 • Nacionalna arhitektonska strategija za period od 2023. do 2035. godine (sa Akcionim planom)
Ekspert: poslednje izmene od 12.06.2023.
 • Pravilnik o elektronskom fakturisanju
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
 • Akcioni plan za sprovođenje Programa za suzbijanje sive ekonomije 2023-2024
Ekspert: poslednje izmene od 07.06.2023.
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za ulaganje u sektore od značaja za dostizanje nulte stope emisije gasova sa efektom staklene bašte
 • Odluka o maksimalno ponuđenoj ceni za električnu energiju za potrebe aukcija u sistemu tržišne premije
 • Pravilnik o zahtevima eko-dizajna za mašine za pranje veša u domaćinstvu i mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu (U PRIMENI: od 1. juna 2024. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 05.06.2023.
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za april 2023. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 31.05.2023.
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama
Ekspert: poslednje izmene od 29.05.2023.
 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • Cenovnik o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
 • Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
Ekspert: poslednje izmene od 24.05.2023.
 • Uredba o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu
 • Uputstvo za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za zaštitu životne sredine i u sektoru energetike
Ekspert: poslednje izmene od 22.05.2023.
 • Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci (U PRIMENI: od 1. septembra 2023. godine)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (U PRIMENI: od 1. septembra 2023. godine)
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja
Ekspert: poslednje izmene od 17.05.2023.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
Ekspert: poslednje izmene od 15.05.2023.
 • Uredba o izmenama Uredbe o platama policijskih službenika
 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 10.05.2023.
 • Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja (U PRIMENI: od 1. jula 2023. godine)
 • Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Ekspert: poslednje izmene od 08.05.2023.
 • Zaključak Vlade 05 broj 56-3807/2023 (o moratorijumu na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja)
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 01.05.2023.
 • Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2023. do 2025. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje
 • Uredba o utvrđivanju Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi
Ekspert: poslednje izmene od 26.04.2023.
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o načinu preuzimanja pojedinačnih dozvola izdvojenih iz godišnjeg kontingenta pojedinačnih dozvola i o izgledu i sadržini obrazaca za preuzimanje dozvola za međunarodni prevoz tereta
Ekspert: poslednje izmene od 24.04.2023.
 • Odluka o izboru Zaštitnika građana
 • Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2023. godini
Ekspert: poslednje izmene od 19.04.2023.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2023. godini
 • Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021-2027. godine
Ekspert: poslednje izmene od 14.04.2023.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih beležnika
 • Etički kodeks javnih beležnika
Ekspert: poslednje izmene od 12.04.2023.
 • Uredba o izmenama Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu
 • Statut Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
 • Pravilnik o dostavljanju podataka u sektoru šećera
Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2023.
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
 • Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju
Ekspert: poslednje izmene od 05.04.2023.
 • Uredba o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
 • Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
Ekspert: poslednje izmene od 03.04.2023.
 • Pravilnik o poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2023. godinu
 • Odluka o usklađivanju visine troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 29.03.2023.
 • Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija (U PRIMENI: od 2. jula 2023. godine)
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Sl. glasnik RS“, br. 23/23)
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • Zaključak (o usvajanju Etičkih smernica za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije)
Ekspert: poslednje izmene od 27.03.2023.
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za obračunski period januar-jun 2023. godine)
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2022. godinu
 • Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 22.03.2023.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2023. godini
 • Program za suzbijanje sive ekonomije 2023-2025. godine
Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2023.
 • Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o zaštiti malih investitora
Ekspert: poslednje izmene od 15.03.2023.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dodacima ishrani (dijetetski suplementi)
 • Pravilnik o metodologiji za proračun ušteda energije koje su rezultat sprovedenih mera energetske efikasnosti (U PRIMENI: od 1. januara 2024. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2023.
 • Pravilnik o vrsti podataka o sprovedenim merama energetske efikasnosti i ostvarenim uštedama energije koje dostavljaju korisnici javnih sredstava (U PRIMENI: od 1. januara 2024. godine)
 • Izmene i dopune Smernica dobre proizvođačke prakse
 • Odluka o obrazovanju Odbora za organizaciju drugog međunarodnog sajma vina „Vinska vizija Otvoreni Balkan“
Ekspert: poslednje izmene od 08.03.2023.
 • Uredba o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta
 • Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)
 • Uredba o notifikaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti
Ekspert: poslednje izmene od 01.03.2023.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
Ekspert: poslednje izmene od 27.02.2023.
 • Pravilnik o kontroli sistema za klimatizaciju zgrada
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) u 2023. godini
 • Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
Ekspert: poslednje izmene od 22.02.2023.
 • Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja i postupku upisa i brisanja iz evidencija naučnoistraživačkih organizacija i istraživača
Ekspert: poslednje izmene od 20.02.2023.
 • Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 8) („Sl. glasnik RS“, br. 12/23)
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture („Sl. glasnik RS“, br. 11/23)
 • Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina („Sl. glasnik RS“, br. 11/23)
Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2023.
 • Odluka o raspisivanju Prvog javnog konkursa za izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština
 • Odluka o raspisivanju Prvog javnog konkursa za izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijavljivanje za kandidata za Zaštitnika građana
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor
Ekspert: poslednje izmene od 13.02.2023.
 • Zakon o sudijama (U PRIMENI: od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva)
 • Zakon o uređenju sudova (U PRIMENI: od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva)
 • Zakon o javnom tužilaštvu (U PRIMENI: od dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva) („Sl. glasnik RS“, br. 10/23)
 • Zakon o Visokom savetu sudstva (U PRIMENI: od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva)
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
Ekspert: poslednje izmene od 08.02.2023.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna agencija za privredne registre
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2023. do 2024. godine
 • Odluka o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2023. godini
Ekspert: poslednje izmene od 06.02.2023.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2023. godinu
 • Pravilnik o solidarnoj pomoći
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji grada Beograda u periodu 2022-2024
Ekspert: poslednje izmene od 03.02.2023.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
Ekspert: poslednje izmene od 01.02.2023.
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini („Sl. glasnik RS“, br. 6/23)
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u budžetskoj inspekciji
 • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (prečišćen tekst)
Ekspert: poslednje izmene od 30.01.2023.
 • Pravilnik o bližim uslovima, procedurama, upravljanju i načinu rada u Jedinstvenim informacionim sistemima za pojedinačne oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, kao i o obavezama ustanova zaštite i zaposlenih
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje
 • Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2023. godini
Ekspert: poslednje izmene od 25.01.2023.
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o mreži javnih srednjih škola
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 23.01.2023.
 • Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
 • Pravilnik o postupku prinudne naplate izvršnog rešenja budžetske inspekcije
Ekspert: poslednje izmene od 18.01.2023.
 • Pravilnik o postupku prinudne naplate izvršnog rešenja budžetske inspekcije
 • Uputstvo za markiranje derivata nafte
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Ekspert: poslednje izmene od 16.01.2023.
 • Odluka Ustavnog suda IUz-11/2020 (odnosi se na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 1/23)
 • Odluka o cenama pomoćnih usluga i cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije za 2023. godinu
 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2023. godini
Ekspert: poslednje izmene od 11.01.2023.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 („Sl. glasnik RS“, br. 1/23)
 • Uredba o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2023. godinu
 • Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 09.01.2023.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2023. godini
 • Dinarski iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2022.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2023. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 143/22)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2023. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 143/22)
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 143/22)
 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 143/22)
 • Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 142/22)
Ekspert: poslednje izmene od 28.12.2022.
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2023. godinu) („Sl. glasnik RS“, br. 141/22)
 • Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, novčanih naknada za telesno oštećenje, novčanih naknada za pomoć i negu drugog lica, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2023. godine („Sl. glasnik RS“, br. 141/22)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“, br. 141/22)
Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2022.
 • Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa („Sl. glasnik RS“, br. 140/22)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 139/22)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 139/22)
Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2022.
 • Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa („Sl. glasnik RS“, br. 140/22)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 139/22)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 139/22)
Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2022.
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 139/22)
 • Pravilnik o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 139/22)
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2023. godini („Sl. glasnik RS“, br. 139/22)
Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2022.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
 • Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
Ekspert: poslednje izmene od 15.12.2022.
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 138/22)
Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2022.
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 136/22)
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 („Sl. glasnik RS“, br. 136/22)
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 135/22)
Ekspert: poslednje izmene od 07.12.2022.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova („Sl. glasnik RS“, br. 134/22)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 134/22)
 • Pravilnik o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 134/22)
Ekspert: poslednje izmene od 05.12.2022.
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 133/22)
 • Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 133/22)
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 132/22)
Ekspert: poslednje izmene od 30.11.2022.
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 131/22)
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 130/22)
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnik RS“, br. 130/22)
Ekspert: poslednje izmene od 28.11.2022.
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 („Sl. glasnik RS“, br. 129/22)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/22)
 • Revidirana fiskalna strategija za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 128/22)
 • Pravilnik o načinu prijave državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate sredstava i podnošenja reklamacija („Sl. glasnik RS“, br. 128/22)
Ekspert: poslednje izmene od 23.11.2022.
 • Rešenje o vrednosti opšteg boda počev od novembra 2022. godine („Sl. glasnik RS“, br. 127/22)
 • Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija počev od novembra 2022. godine („Sl. glasnik RS“, br. 127/22)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 127/22)
Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2022.

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 („Sl. glasnik RS“, br. 126/22)
 • Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2022. godine („Sl. glasnik RS“, br. 126/22)
 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 126/22)
Ekspert: poslednje izmene od 16.11.2022.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 125/22)
 • Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 125/22)
 • Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć („Sl. glasnik RS“, br. 125/22)
Ekspert: poslednje izmene od 10.11.2022.
 • Uputstvo za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i inovacije („Sl. glasnik RS“, br. 123/22)
 • Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu („Sl. list grada Beograda“, br. 96/22)
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu („Sl. list grada Beograda“, br. 96/22)
 • Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. list grada Beograda“, br. 96/22)
Ekspert: poslednje izmene od 07.11.2022.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
 • Uputstvo za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i inovacije
 • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 13. novembar 2022. godine
Ekspert: poslednje izmene od 02.11.2022.
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka
Ekspert: poslednje izmene od 31.10.2022.
 • Odluka o izboru Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 118/22)
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap“
 • Pravilnik o obuci i ispitu za energetskog menadžera
 • Cenovnik usluga Državnog arhiva Srbije za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 26.10.2022.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima
 • Uredba o utvrđivanju elemenata Godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2022. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 24.10.2022.
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2022.
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa
 • Odluka o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa pravnog lica koje obavlja poslove kliringa i saldiranja finansijskih instrumenata
 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata
Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2022.
 • Pravilnik o načinu postupanja sa predmetima od dragocenih metala u okviru nadzora
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala
 • Pravilnik o usklađivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Ekspert: poslednje izmene od 12.10.2022.
 • Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • Odluka o izmenama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2022.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet
 • Odluka o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 05.10.2022.
 • Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Pravilnik o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti
Ekspert: poslednje izmene od 03.10.2022.
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2022-2030. godine, za period 2022-2023. godine
 • Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2023. godini (za javne usluge koje pruža Antidoping agencija Republike Srbije)
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima (na teritoriji grada Beograda)
Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2022.
 • Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2023. godini (za javne usluge koje pruža Antidoping agencija Republike Srbije)
 • Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP „Srbijagas“ Novi Sad)
 • Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (JP „Srbijagas“ Novi Sad)
Ekspert: poslednje izmene od 26.09.2022.
 • Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2022. godini
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • Odluka o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa skladištu prirodnog gasa
Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2022.
 • Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina (prečišćen tekst)
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2023. godine
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za obračunski period jul-decembar 2022. godine)
 • Akcioni plan za period 2022-2024. godine za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine
Ekspert: poslednje izmene od 14.09.2022.
 • Uredba o mrežnim pravilima koja se odnose na priključenje na mrežu objekata kupaca
 • Uredba o mrežnim pravilima koja se odnose na priključenje na mrežu jednosmernih sistema visokog napona
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
Ekspert: poslednje izmene od 12.09.2022.
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
 • Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi  br.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 07.09.2022.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o kategorizaciji državnih vodnih puteva
 • Akcioni plan za 2022. i 2023. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju
Ekspert: poslednje izmene od 05.09.2022.
 • Pravilnik o obračunu prosečne veleprodajne cene derivata nafte EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
Ekspert: poslednje izmene od 31.08.2022.
 • Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije (Ana Brnabić)
 • Uredba o notifikaciji i informisanju o tehničkim propisima, ocenjivanju usaglašenosti i standardima
 • Uredba o mrežnim pravilima koja se odnose na priključenje na mrežu proizvodnih jedinica
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara koji se odnose na tehničke propise
Ekspert: poslednje izmene od 29.08.2022.
 • Uredba o izmeni Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Uredba o ograničenju visine razlike u otkupnoj ceni suncokreta
 • Odluka o dopunama Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 24.08.2022.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava
Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2022.
 • Uredba o izmeni Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590
 • Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
Ekspert: poslednje izmene od 17.08.2022.
 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Indeksi potrošačkih cena za jul 2022. godine
Ekspert: poslednje izmene od 15.08.2022.
 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Odluka o platnom računu sa osnovnim uslugama
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2022.
 • Uredba o uslovima, načinu i postupku za utvrđivanje ispunjenosti uslova za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima u okviru projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
 • Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije
Ekspert: poslednje izmene od 08.08.2022.
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
 • Uredba o ograničenju visine cena peleta
 • Odluka o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju
Ekspert: poslednje izmene od 03.08.2022.
 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu energetske efikasnosti zgrada pod kojima se može ugovarati isporuka toplotne energije za korisnike javnih sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 01.08.2022.
 • Uredba o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa
 • Odluka o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad
Ekspert: poslednje izmene od 27.07.2022.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2022.
 • Odluka o izmenama Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 20.07.2022.
 • Uredba o dopuni Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge
 • Pravilnik o ugovoru o energetskoj usluzi
 • Odluka o privremenom ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Arapske Republike Egipat
Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2022.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Uredba o izmeni Uredbe o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2022. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma
Ekspert: poslednje izmene od 13.07.2022.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu
Ekspert: poslednje izmene od 11.07.2022.
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika
 • Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje
Ekspert: poslednje izmene od 06.07.2022.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2022.
 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Uredba o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa
 • Odluka o privremenoj meri koja se odnosi na izračunavanje kapitala banke
Ekspert: poslednje izmene od 29.06.2022.
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojima se privremeni boravak u Republici Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka
 • Odluka o dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2022.
 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u turističkoj inspekciji
 • Pravilnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva
 • Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme
Ekspert: poslednje izmene od 22.06.2022.
 • Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji
 • Pravilnik o načinu evidentiranja i obaveštavanja nadležnih organa o javnim prihodima
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti
Ekspert: poslednje izmene od 20.06.2022.
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2022/2023. godini
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije i visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2022/2023. godini
 • Pravilnik o trajanju smena u toku radnog dana, trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja
Ekspert: poslednje izmene od 15.06.2022.
 • Pravilnik o hraniteljstvu
 • Akcioni plan za 2022. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2022.
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4387/2022)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika
Ekspert: poslednje izmene od 08.06.2022.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Negotinskog vinogorja
Ekspert: poslednje izmene od 06.06.2022.
 • Odluka o imenovanju generalnog sekretara predsednika Republike (Suzana Paunović)
 • Odluka o imenovanju šefa Kabineta predsednika Republike (Ivica Kojić)
 • Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
Ekspert: poslednje izmene od 01.06.2022.
 • Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Lekarske komore Srbije
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkom pregledu vozila
Ekspert: poslednje izmene od 30.05.2022.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
Ekspert: poslednje izmene od 25.05.2022.
 • Pravilnik o razmeni dokumenata i podnesaka tokom sprovođenja postupaka u vezi sa energetskom dozvolom, licencom za obavljanje energetske delatnosti i saglasnošću za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
Ekspert: poslednje izmene od 23.05.2022.
 • Odluka o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja (U PRIMENI: od 31. decembra 2022. godine)
 • Odluka o dopuni Odluke o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2022.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
Ekspert: poslednje izmene od 11.05.2022.
 • Ukupan izveštaj o rezultatima izbora za predsednika Republike
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon
Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2022.
 • Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
Ekspert: poslednje izmene od 02.05.2022.
 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
Ekspert: poslednje izmene od 27.04.2022.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Odluka o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
Ekspert: poslednje izmene od 22.04.2022.
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju
 • Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu funkcionisanja, povezivanja i vođenja Jedinstvenog informacionog sistema za muzeje
 • Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2022. godini
Ekspert: poslednje izmene od 20.04.2022.
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju
 • Pravilnik o obračunu prosečne veleprodajne cene derivata nafte EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi“
Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2022.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kozmetičkim proizvodima
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Indeksi potrošačkih cena za mart 2022. godine
Ekspert: poslednje izmene od 13.04.2022.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 11.04.2022.
 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i uslovima za stavljanje lekova na Listu lekova, odnosno za skidanje lekova sa Liste lekova
 • Pravilnik o dodacima ishrani (dijetetski suplementi)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština
Ekspert: poslednje izmene od 4.04.2022.
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
 • Odluka o visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti
 • Odluka o troškovima rehabilitacije korisnika penzija i ceni smeštaja pratioca, po ustanovama, po danu boravka
Ekspert: poslednje izmene od 30.03.2022.
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine
 • Pravilnik o kategorizaciji turističkih mesta
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Pravilnik o merama za zaštitu bezbednosti dece na putu u zoni škole
Ekspert: poslednje izmene od 28.03.2022.
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024. godine
 • Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblastima u kojima inspekcijski nadzor vrši energetska inspekcija
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 23.03.2022.
 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji za izbore za predsednika Republike, raspisane za 3. april 2022. godine
 • Odluka o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsednika Republike
 • Uredba o utvrđivanju Programa za podršku dobrovoljnog povratka stranaca za period od 2022. do 2025. godine
 • Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
Ekspert: poslednje izmene od 21.03.2022.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Pravilnik o obrascu arhivske knjige
 • Saobraćajni pravilnik (U PRIMENI: od 1. jula 2022. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2022.
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona (sa Prostornim planom)
 • Odluka o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta
 • Odluka o raspodeli sredstava iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2021. godini
Ekspert: poslednje izmene od 9.03.2022.
 • Uredba o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
 • Uputstvo za objavljivanje dokumenata lokalnih izbornih komisija i njihovo dostavljanje Republičkoj izbornoj komisiji
Ekspert: poslednje izmene od 7.03.2022.
 • Odluka o raspisivanju izbora za predsednika Republike (za 3. april 2022. godine)
 • Pravilnik o minimalnim lučkim tarifama
 • Zaključak Vlade 05 broj 06-1741/2022 (u vezi sa sukobima na istoku Evrope)
Ekspert: poslednje izmene od 28.02.2022.
 • Uputstvo za predlaganje lica u biračke odbore za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike
 • Uputstvo o načinu podnošenja i postupanja u Republičkoj izbornoj komisiji po prigovorima i po zahtevima za poništavanje glasanja na biračkom mestu u inostranstvu
 • Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u Ministarstvu spoljnih poslova)
Ekspert: poslednje izmene od 23.02.2022.
 • Uredba o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta
 • Odluka o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2022. godini
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 21.02.2022.
 • Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • Odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike
 • Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija
 • Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2022.
 • Poslovnik Republičke izborne komisije
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 • Uredba o ograničenju visine cena naftnih derivata
Ekspert: poslednje izmene od 14.02.2022.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika
 • Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu kandidata za narodne poslanike, predlog kandidata za predsednika Republike, odnosno izbornu listu kandidata za odbornike jedinice lokalne samouprave
 • Uredba o sprovedbenim pravilima za interoperabilnost skupova i servisa geoprostornih podataka nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka
Ekspert: poslednje izmene od 09.02.2022.
 • Zakon o izboru predsednika Republike
 • Zakon o izboru narodnih poslanika
 • Zakon o lokalnim izborima
 • Zakon o finansiranju političkih aktivnosti
Ekspert: poslednje izmene od 07.02.2022.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2022-2026. godine
 • Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine
Ekspert: poslednje izmene od 02.02.2022.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Pravilnik o zahtevima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti kulture
Ekspert: poslednje izmene od 31.01.2022.
 • Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2022. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 26.01.2022.
 • Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, kriterijumi za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora inspektora za lekove i medicinska sredstva na osnovu procene rizika
 • Pravilnik o sadržini prijave, načinu vođenja Evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis
Ekspert: poslednje izmene od 24.01.2022.
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadar“
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta „Jadar“
 • Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za ponovno glasanje na republičkom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 19.01.2022.
 • Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Pravilnik o načinu prijave državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija
 • Indeksi potrošačkih cena za decembar 2021. godine
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini
Ekspert: poslednje izmene od 17.01.2022.
 • Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Spisak ovlašćenih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2022. godinu
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicionar da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata
Ekspert: poslednje izmene od 13.01.2022.
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komisije za kontrolu državne pomoći
 • Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o troškovima referendumske kampanje
 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja glasača u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 07.01.2022.
 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja glasača u Republici Srbiji
 • Strategija ljudskih resursa u pravosuđu za period 2022-2026. godine (sa Akcionim planom)
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2022. godini
Ekspert: poslednje izmene od 03.01.2022.
 • Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
Ekspert: poslednje izmene od 29.12.2021.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2022. godine)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2022. godine)
 • Dinarska vrednost evropskih pragova (u primeni od 1. januara 2022. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 27.12.2021.
 • Zakon o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2022. godini
 • Opšti uslovi za obavljanje univerzalne poštanske usluge u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“, Beograd
Ekspert: poslednje izmene od 22.12.2021.
 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • Strategija razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine
 • Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o implantatima koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 20.12.2021.
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i o proveri kvaliteta stručnog rada
 • Indeksi potrošačkih cena za novembar 2021. godine
Ekspert: poslednje izmene od 15.12.2021.
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu
 • Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
Ekspert: poslednje izmene od 13.12.2021.
 • Zakon o izmenama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
 • Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 8.12.2021.
 • Uredba o izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Odluka o utvrđivanju teksta Informacije o Aktu o promeni Ustava Republike Srbije
 • Poslovnik Republičke izborne komisije (prečišćen tekst)
 • Etički kodeks Državne revizorske institucije
Ekspert: poslednje izmene od 6.12.2021.
 • Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije i o načinu njegovog dostavljanja
 • Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju
Ekspert: poslednje izmene od 1.12.2021.
 • Program unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom sa Akcionim planom za period 2021-2025.
 • Pravilnik o implantatima koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Uredba o tržišnoj premiji i fid-in tarifi
 • Uredba o modelu ugovora o tržišnoj premiji
Ekspert: poslednje izmene od 29.11.2021.
 • Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi
 • Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu soli za ishranu ljudi i proizvodnju hrane
Ekspert: poslednje izmene od 24.11.2021.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
 • Zakon o biocidnim proizvodima
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Ekspert: poslednje izmene od 22.11.2021.
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu (grad Beograd)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmenama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda
Ekspert: poslednje izmene od 17.11.2021.
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata
 • Pravilnik o verifikaciji i akreditaciji verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
Ekspert: poslednje izmene od 15.11.2021.
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
 • Zakon o Zaštitniku građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (U PRIMENI: od 17. maja 2023. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (U PRIMENI: od 17. februara 2022. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 10.11.2021.
 • Zakon o Zaštitniku građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (U PRIMENI: od 17. maja 2023. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (U PRIMENI: od 17. februara 2022. godine)
 • Odluka o utvrđivanju Tašmajdana sa Univerzitetskim centrom u Beogradu za prostorno kulturno-istorijsku celinu
Ekspert: poslednje izmene od 8.11.2021.
 • Pravila o sprečavanju zloupotreba na tržištu električne energije i prirodnog gasa (U PRIMENI: od 1. aprila 2022. godine)
 • Odluka o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS“ uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS“ nije obavezno, u 2022. godini (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)
 • Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2022. godini (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 3.11.2021.
 • Strategija za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • Odluka o ustanovljavanju Dana rodne ravnopravnosti
 • Odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambenim zgradama
Ekspert: poslednje izmene od 27.10.2021.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2021. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 25.10.2021.
 • Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene koridora auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu sticanja viših stručnih zvanja u arhivskoj delatnosti
 • Odluka o usklađivanju visine troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 20.10.2021.
 • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2022-2024. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
Ekspert: poslednje izmene od 18.10.2021.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
 • Zakon o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Beograda (sa javnim pozivom)
Ekspert: poslednje izmene od 13.10.2021.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
 • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
 • Pravilnik o učeničkim zadrugama
Ekspert: poslednje izmene od 11.10.2021.
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2021. godini
 • Statut Antidoping agencije
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
Ekspert: poslednje izmene od 06.10.2021.
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
 • Uredba o uslovima koje mora da ispunjava granični prelaz u pogledu prostorija, uređaja, opreme, infrastrukture, dovoljnog broja zaposlenih i drugih materijalno tehničkih sredstava neophodnih za funkcionisanje graničnog prelaza
Ekspert: poslednje izmene od 04.10.2021.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije
 • Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko
 • Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
Ekspert: poslednje izmene od 29.09.2021.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije
 • Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika
Ekspert: poslednje izmene od 27.09.2021.
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti elektronskih ekrana
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju javnih izvršitelja
 • Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o imovini i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja javnog izvršitelja
 • Uputstvo o dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
Ekspert: poslednje izmene od 22.09.2021.
 • Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (datum dospeća: 23. septembar 2036. godine)
 • Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (datum dospeća: 23. septembar 2028. godine)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za obračunski period jul-decembar 2021. godine)
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Ekspert: poslednje izmene od 20.09.2021.
 • Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma
 • Akcioni plan za period 2021-2023. godine za sprovođenje Strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021-2027. godine
 • Pravilnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva
Ekspert: poslednje izmene od 06.09.2021.
 • Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom
 • Pravilnik o bližim uslovima za obrazovanje centra za mentalno zdravlje u zajednici
Ekspert: poslednje izmene od 15.09.2021.
 • Zakon o zaštiti potrošača (U PRIMENI: od 20. decembra 2021. godine)
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2022. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga
 • Odluka o prigovoru pravnog lica i postupanju banke po tom prigovoru
 • Odluka o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 13.09.2021.
 • Strategija razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Beograda
 • Odluka o javnom prevozu putnika u linijskoj plovidbi na teritoriji grada Beograda
Ekspert: poslednje izmene od 08.09.2021.
 • Strategija razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2021. godini
 • Pravilnik o ustupanju potraživanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje uz naknadu
Ekspert: poslednje izmene od 01.09.2021.
 • Uputstvo o koordinaciji traganja i spasavanja na vodnim putevima
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje
 • Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača
Ekspert: poslednje izmene od 30.08.2021.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju
 • Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije „Monter liftova“ (sa Standardom kvalifikacije)
 • Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije „Obućar“ (sa Standardom kvalifikacije)
 • Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije „Tehničar hortikulture“ (sa Standardom kvalifikacije)
Ekspert: poslednje izmene od 25.08.2021.
 • Maloprodajne cene duvanskih prerađevina – rezani duvan, uvoznika Yala Habibi d.o.o.
 • Pravilnik o programu svih oblika rada stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke
Ekspert: poslednje izmene od 23.08.2021.
 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
Ekspert: poslednje izmene od 18.08.2021.
 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje različitih oblika i programa vaspitno-obrazovnog rada i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova
 • Pravilnik o resursnom centru
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda
Ekspert: poslednje izmene od 16.08.2021.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. godinu
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje
Ekspert: poslednje izmene od 04.08.2021.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada
 • Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija
Ekspert: poslednje izmene od 02.08.2021.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
 • Zakon o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva
 • Zakon o Popisu poljoprivrede 2023.
 • Odluka o izmeni Odluke o visini troškova izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 28.07.2021.
 • Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Uredba o izmeni Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • Uredba o izmenama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke
Ekspert: poslednje izmene od 26.07.2021.
 • Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine
 • Poslovnik o radu Žalbene komisije u Komisiji za kontrolu državne pomoći
 • Pravilnik o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva, biotečnosti, komprimovanog prirodnog gasa, utečnjenog prirodnog gasa i vodonika
Ekspert: poslednje izmene od 21.07.2021.
 • Pravilnik o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva, biotečnosti, komprimovanog prirodnog gasa, utečnjenog prirodnog gasa i vodonika
 • Pravilnik o obliku i sadržini inicijative za pokretanje postupka naknadne kontrole
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima
Ekspert: poslednje izmene od 19.07.2021.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
 • Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije
 • Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 14.07.2021.
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)
 • Pravilnik o sprečavanju zloupotreba na tržištu digitalnih tokena
 • Pravilnik o belom papiru i naknadnom belom papiru koji se odnose na digitalne tokene
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Etičkog odbora Državnog veća tužilaca
Ekspert: poslednje izmene od 12.07.2021.
 • Strategija razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2021-2025. godine
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2021. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Zakon o studentskom organizovanju
Ekspert: poslednje izmene od 05.07.2021
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • Pravilnik o izgledu i sadržini znaka zabrane prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima i znaka štetnosti prekomerne upotrebe alkoholnih pića
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 30.06.2021
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na odobrenje belog papira pri izdavanju virtuelnih valuta
 • Odluka o sprečavanju zloupotreba na tržištu virtuelnih valuta
Ekspert: poslednje izmene od 28.06.2021
 • Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine
 • Pravilnik o uslovima u pogledu prostorija, odgovarajuće opreme i stručne osposobljenosti zaposlenih za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja
 • Odluka o pesmi Grada Beograda
Ekspert: poslednje izmene od 23.06.2021
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti horizontalne državne pomoći
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za kulturu
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi
Ekspert: poslednje izmene od 21.06.2021
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje ovlašćenja instruktoru za transport opasne robe i uslovima za izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti licu koje obavlja poslove u transportu opasne robe
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 16.06.2021
 • Zakon o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
Ekspert: poslednje izmene od 14.06.2021
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju statusa proizvoda
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji medicinskog sredstva
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o proizvodnji medicinskih sredstava
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o praćenju medicinskih sredstava na tržištu
Ekspert: poslednje izmene od 9.06.2021
 • Uputstvo o dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • Uredba o dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • Odluka o visini cena usluga koje pruža Javno preduzeće za skloništa
Ekspert: poslednje izmene od 7.06.2021
 • Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2021. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2021. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja
 • Zakon o izmeni Zakona o akcizama
Ekspert: poslednje izmene od 2.06.2021
 • Uredba o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Zakon o izmeni Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti
 • Zakon o zaštiti poslovne tajne
Ekspert: poslednje izmene od 31.05.2021
 • Zakon o rodnoj ravnopravnosti
 • Zakon o metrou i gradskoj železnici
 • Zakon o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
Ekspert: poslednje izmene od 27.05.2021
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
Ekspert: poslednje izmene od 24.05.2021
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu
 • Odluka o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom (U PRIMENI: od 29. juna 2021. godine)
 • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama i saglasnosti Narodne banke Srbije (U PRIMENI: od 29. juna 2021. godine)
 • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Evidencije imalaca virtuelnih valuta (U PRIMENI: od 29. juna 2021. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 19.05.2021
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa (U PRIMENI: od 22. juna 2021. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 17.05.2021
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • Statut Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta (prečišćen tekst)
Ekspert: poslednje izmene od 12.05.2021
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji
 • Zakon o predmetima od dragocenih metala
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu
 • Uredba o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
Ekspert: poslednje izmene od 10.05.2021
 • Naredba o izmeni Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o elektronskom fakturisanju
 • Uredba o sprovođenju Pilot obuke za tržište rada na osnovu vaučera
Ekspert: poslednje izmene od 3.05.2021
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o elektronskom fakturisanju
Ekspert: poslednje izmene od 30.04.2021
 • Uputstvo o izmenama Uputstva za izradu i sprovođenje plana integriteta
 • Pravilnik o načinu prijave za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija
 • Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 28.04.2021
 • Pravilnik o obliku i sadržini godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći
 • Pravilnik o obliku i sadržini godišnjeg izveštaja o popisu šema državne pomoći
 • Uputstvo za ocenjivanje usklađenosti regionalne državne pomoći
Ekspert: poslednje izmene od 26.04.2021
 • Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije
 • Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije
 • Pravilnik o vrsti robe za koju se ističe jedinična cena i načinu isticanja
Ekspert: poslednje izmene od 21.04.2021
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Pravilnik o raspodeli sredstava za podršku rada ustanova socijalne zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 19.04.2021
 • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
 • Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija
 • Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata
Ekspert: poslednje izmene od 16.04.2021

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2021. do 2022. godine
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine, za period od 2021. do 2023. godine
Ekspert: poslednje izmene od 14.04.2021
 • Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade stvarnih troškova Agencije za osiguranje depozita u funkciji stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika
 • Izmene i dopune Javnobeležničke tarife
Ekspert: poslednje izmene od 12.04.2021
 • Zakon o muzejskoj delatnosti
 • Zakon o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine
 • Odluka o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja
Ekspert: poslednje izmene od 7.04.2021
 • Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)
 • Uredba o dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 5.04.2021
 • Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa (U PRIMENI: od 1. jula 2021. godine)
 • Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora (U PRIMENI: od 1. novembra 2021. godine)
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
 • Pravilnik o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 31.03.2021
 • Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa
 • Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku
 • Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 29.03.2021
 • Pravilnik o uslovima i načinu revizije arhivskih fondova i zbirki u arhivima
 • Pravilnik o bližim merama zaštite arhivske građe
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine za period od 2021. do 2022. godine
 • Vodič dobre apotekarske prakse
Ekspert: poslednje izmene od 24.03.2021
 • Zakon o klimatskim promenama
 • Pravilnik o sadržini Registra žigova, sadržini zahteva, prigovora i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2021. godinu
 • Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade
Ekspert: poslednje izmene od 22.03.2021
 • Uredba o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti imovine i prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti regionalne državne pomoći
 • Uredba o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći)
 • Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje
Ekspert: poslednje izmene od 18.03.2021
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti regionalne državne pomoći
 • Uredba o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći)
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenja razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2021. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 17.03.2021
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću
 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana (za obračunski period januar-jun 2021. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 15.03.2021
 • Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2021. godinu (sa Godišnjim planom)
 • Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
 • Uredba o otkupu stanova dodeljenih za rešavanje stambenih potreba istraživača, nastavnika, saradnika i umetnika
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
Ekspert: poslednje izmene od 10.03.2021
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Ekspert: poslednje izmene od 08.03.2021
 • Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila, kao i uslovima i načinu vršenja zdravstvenog nadzora
Ekspert: poslednje izmene od 03.03.2021
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Uredba o izdavanju privremene dozvole za lek – vakcine za imunizaciju stanovništva protiv zarazne bolesti COVID-19
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2021/2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 01.03.2021
 • Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2021. godini
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • Aneks III Kolektivnog ugovora za organe Autonomne pokrajine Vojvodine
Ekspert: poslednje izmene od 24.02.2021
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine
 • Uredba o proglašenju Spomenika prirode „Kalemegdanski rt“
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
Ekspert: poslednje izmene od 22.02.2021
 • Zakon o socijalnoj karti (U PRIMENI: od 1. marta 2022. godine)
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2021. godini
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2021. godini
 • Autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 35/19 i 88/19)
 • Autentično tumačenje odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19 i 6/20 – dr. zakoni)
Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2021
 • Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine „Moć znanja“ (sa Akcionim planom)
 • Naredba o homologaciji sklopova zamenskih kočnih obloga, kočnih obloga doboš kočnica, diskova i doboša za motorna i priključna vozila
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
Ekspert: poslednje izmene od 10.02.2021.
 • Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. godinu
 • Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu
 • Odluka o izmeni Odluke o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad
Ekspert: poslednje izmene od 08.02.2021.
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac
 • Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara
 • Uredba o načinu i postupku dostavljanja podataka, kao i o drugim pitanjima u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava
 • Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2021. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 03.02.2021.
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
 • Uredba o načinu i postupku dostavljanja podataka, kao i o drugim pitanjima u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava
 • Odluka o radnom vremenu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
Ekspert: poslednje izmene od 01.02.2021.
 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • Odluka o promeni naziva Kliničkog centra Srbije
 • Odluka o promeni naziva Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć
 • Odluka o promeni naziva Arhiva Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 27.01.2021.
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini
Ekspert: poslednje izmene od 25.01.2021.
 • Pravilnik o programu obuke za lobistu (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja (prečišćen tekst)
 • Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu
Ekspert: poslednje izmene od 20.01.2021.
 • Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • Pravilnik o utvrđivanju procenta invaliditeta vojnih invalida i civilnih invalida rata
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Ekspert: poslednje izmene od 18.01.2021.
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica
 • Pravilnik o uslovima za izbor, načinu i postupku izbora članova Komisije za utvrđivanje profesionalne odgovornosti licenciranih lica, kao i pravu i visini naknade za rad u komisiji
 • Uputstvo o dopunama Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
Ekspert: poslednje izmene od 13.01.2021.
 • Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Pravilnik o ispravi o osiguranju
 • Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta (prečišćen tekst)
Ekspert: poslednje izmene od 11.01.2021.
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida i civilnih invalida rata
 • Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja
 • Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa
Ekspert: poslednje izmene od 5.01.2021.
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Pravilnik o dodatku za negu po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 3.01.2021.
 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava
 • Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima
Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2020.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava
 • Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije novčanih naknada, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2021. godine
Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2020.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije novčanih naknada, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2021. godine
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2021. godini
Ekspert: poslednje izmene od 27.12.2020.
 • Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • Kodeks ponašanja narodnih poslanika
 • Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)
 • Uredba o dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 25.12.2020.
 • Naredba o sprovođenju vanredne preporučene imunizacije protiv COVID-19
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2021. godine)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2021. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2020.
 • Pravilnik o vrstama igara na sreću (katalog o vrstama igara na sreću)
 • Pravilnik o bližim uslovima za čuvanje trajne baze podataka o licima koja ulaze u igračnicu
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
Ekspert: poslednje izmene od 17.12.2020.
 • Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 • Odluka o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19
 • Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19
Ekspert: poslednje izmene od 14.12.2020.
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama
 • Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka
Ekspert: poslednje izmene od 9.12.2020.
 • Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • Pravilnik o načinu i postupku stručnog nadzora obavljanja poštanskih usluga
Ekspert: poslednje izmene od 5.12.2020.
 • Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Uputstvo o načinu izveštavanja o sprovođenju strateških dokumenata
 • Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta
Ekspert: poslednje izmene od 1.12.2020.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 29.11.2020.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
Ekspert: poslednje izmene od 24.11.2020.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Uredba o centrima spoljne trgovine u inostranstvu
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu
 • Rešenje o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje električnom energijom
Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2020.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje investicionim fondovima (za finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove (za finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika
Ekspert: poslednje izmene od 18.11.2020.
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2020.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
 • Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja
Ekspert: poslednje izmene od 11.11.2020.
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Ekspert: poslednje izmene od 9.11.2020.
 • Odluka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Odluka o izboru Pokrajinske vlade
 • Pravilnik o dodeli studentskih stipendija (AP Vojvodina)
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda
Ekspert: poslednje izmene od 4.11.2020.
 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje
 • Odluka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Odluka o izboru Vlade
Ekspert: poslednje izmene od 2.11.2020.
 • Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u oktobru 2020. godine
 • Odluka o izboru Vlade
 • Pravilnik o označavanju železničkih vozila i vozova
 • Uredba o izmenama Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 28.10.2020.
 • Zakon o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 128/20)
 • Pravilnik o načinu obučavanja, osposobljavanja, nastavnim planovima i programima subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama
 • Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća i povrća (U PRIMENI: od 31. decembra 2021. godine)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o vozačkim dozvolama
Ekspert: poslednje izmene od 27.10.2020.
 • Odluka o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2021. godini
 • Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2020. godine)
 • Odluka Ustavnog suda IUo-45/2020 (odnosi se na Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja i Uredbu o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije)
Ekspert: poslednje izmene od 26.10.2020.
 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Odluka o izmenama Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
 • Ispravka Rešenja o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)
Ekspert: poslednje izmene od 21.10.2020.
 • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021-2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
 • Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema
Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2020.
 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)
 • Pravilnik o geodetsko-tehničkim normativima, metodama i načinu rada u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika za građevinske konstrukcije
 • Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija
Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2020.
 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)
 • Uredba o obavezama subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u postupku izrade Registra rizika od katastrofa, načinu izrade Registra rizika od katastrofa i unosu podataka
 • Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija
Ekspert: poslednje izmene od 12.10.2020.
 • Pravilnik o granskim standardima iz oblasti železničkog saobraćaja
 • Pravilnik o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju
 • Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila
Ekspert: poslednje izmene od 7.10.2020.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu lekarskih komisija
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača
 • Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila
 • Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2021. godini (za javne usluge koje pruža Antidoping agencija Republike Srbije)
Ekspert: poslednje izmene od 5.10.2020.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
 • Odluka (o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2021. godinu)
 • Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila, kao i uslovima i načinu vršenja zdravstvenog nadzora
Ekspert: poslednje izmene od 30.09.2020.
 • Pravilnik o načinu podnošenja obaveštenja o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti
 • Pravilnik o poklonima javnih funkcionera
 • Pravilnik o Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkcionera
Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2020.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama
 • Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred srednje škole – gimnazija i srednje stručne škole
 • Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred srednje škole – gimnazija i srednje stručne škole
 • Statut Komore ovlašćenih revizora
Ekspert: poslednje izmene od 23.09.2020.
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Niš
 • Statut Komore ovlašćenih revizora
 • Uredba o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
Ekspert: poslednje izmene od 21.09.2020.
 • Uredba o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 16.09.2020.
 • Uredba o lokacijskim uslovima
 • Pravilnik o načinu određivanja i pasiviziranja jedinstvenog matičnog broja građana
 • Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja poštanskih usluga
Ekspert: poslednje izmene od 14.09.2020.
 • Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga
 • Aranžman između nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 9.09.2020.
 • Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga
 • Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta
 • Program obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta
Ekspert: poslednje izmene od 7.09.2020.
 • Uredba o dopuni Uredbe o načinu ostvarivanja prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada
 • Pravilnik o realizaciji praktične nastave i profesionalne prakse
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija
 • Pravilnik o utvrđivanju spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
Ekspert: poslednje izmene od 31.08.2020.
 • Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće za učenike osnovne škole
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanje nastave na daljinu u osnovnoj školi
Ekspert: poslednje izmene od 26.08.2020.
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće za učenike osnovne škole
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanje nastave na daljinu u osnovnoj školi
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o načinu raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 24.08.2020.
 • Odluka o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima
 • Uputstvo o primeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću u delu ograničenja ulaska lica u Republiku Srbiju
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita
Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2020.
 • Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“
 • Uredba o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Poslovnik Visokog službeničkog saveta
Ekspert: poslednje izmene od 17.08.2020.
 • Uredba o izmenama Uredbe o ugovoru o otkupu električne energije
 • Pravilnik o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju autobuska stajališta na javnom putu
 • Uredba o ponudi važenja kupljenih ulaznica za kulturno-umetničke manifestacije koje su otkazane usled pandemije zarazne bolesti COVID-19
Ekspert: poslednje izmene od 12.08.2020.
 • Uredba o ponudi važenja kupljenih ulaznica za kulturno-umetničke manifestacije koje su otkazane usled pandemije zarazne bolesti COVID-19
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija
Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2020.
 • Pravilnik o vođenju posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa i ugovorima o prometu nepokretnosti koji su zaključeni u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave
 • Pravilnik o klasifikaciji namene zemljišta i planskih simbola u dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja
 • Pravilnik o uslovima i kriterijumima na osnovu kojih se izdaje akreditacija, kriterijumima za utvrđivanje programa stručnog usavršavanja za pojedine stručne oblasti, uslovima i načinu sprovođenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica
Ekspert: poslednje izmene od 5.08.2020.
 • Pravilnik o bližim uslovima o sadržaju, načinu prikupljanja i dostave podataka neophodnih za izradu Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini
 • Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica
 • Zaključak (Vlade 05 broj 401-6052/2020, o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19)
Ekspert: poslednje izmene od 2.08.2020.
 • Zaključak (Vlade 05 broj 401-6052/2020, o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19)
 • Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
Ekspert: poslednje izmene od 29.07.2020.
 • Odluka o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema
 • Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema
 • Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi
Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2020.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. avgusta 2020. godine)
 • Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku
 • Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke
 • Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku
Ekspert: poslednje izmene od 22.07.2020.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
 • Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje
Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2020.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • Pravilnik o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke
 • Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata
Ekspert: poslednje izmene od 16.07.2020.
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. avgusta 2020. godine)
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Izmene i dopune Statuta Komore javnih izvršitelja
Ekspert: poslednje izmene od 13.07.2020.
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
Ekspert: poslednje izmene od 7.07.2020.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti robe dvostruke namene za 2018. godinu
 • Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine
Ekspert: poslednje izmene od 4.07.2020.
 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
 • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda
 • Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki
 • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci
 • Dinarska vrednost evropskih pragova
Ekspert: poslednje izmene od 1.07.2020.
 • Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
 • Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija
Ekspert: poslednje izmene od 29.06.2020.
 • Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega
 • Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang-listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2020-2023. godine (sa Akcionim planom)
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja
Ekspert: poslednje izmene od 24.06.2020.
 • Pravilnik o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formatu elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 22.06.2020.
 • Pravilnik o sadržini i načinu izrade programa razvoja turizma
 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za maternji jezik za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama
Ekspert: poslednje izmene od 17.06.2020.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • Odluka o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2020/2021. godini
Ekspert: poslednje izmene od 15.06.2020.
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara
 • Pravilnik o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganja ispita pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 10.06.2020.
 • Pravilnik o visini i načinu plaćanja takse za izdavanje dozvole i naknade operativnih troškova za obavljanje poštanskih usluga
 • Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo
 • Uredba o dopuni Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Ekspert: poslednje izmene od 8.06.2020.
 • Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine
 • Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 3.06.2020.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o poslovima na kojima se sudijama, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Izmena Usklađenih dinarskih iznosa akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
Ekspert: poslednje izmene od 1.06.2020.
 • Pravila o radu biračkih odbora na koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 21. jun 2020. godine
 • Rešenje Ustavnog suda broj IUo-42/2020 i izdvojeno mišljenje sudije
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 27.05.2020.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
Ekspert: poslednje izmene od 25.05.2020.
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
 • Pravilnik o vrsti, formi i načinu dostavljanja statističkih podataka o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći
Ekspert: poslednje izmene od 20.05.2020.
 • Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
 • Odluka o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o tarifi
Ekspert: poslednje izmene od 18.05.2020.
 • Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu
 • Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
Ekspert: poslednje izmene od 13.05.2020.
 • Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 21. jun 2020. godine (prečišćen tekst)
 • Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 21. jun 2020. godine
 • Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih 4. marta 2020. godine
Ekspert: poslednje izmene od 12.05.2020.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika
 • Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima
 • Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2020.
 • Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • Naredba o dopuni Naredbe o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica
 • Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila
Ekspert: poslednje izmene od 08.05.2020.
 • Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila
 • Odluka o ukidanju vanrednog stanja
 • Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti
 • Pravilnik o obavljanju poslova kontrole kvaliteta rada obavljenih revizija, kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora
Ekspert: poslednje izmene od 06.05.2020.
 • Uredba o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone
 • Uredba o ocenjivanju policijskih službenika
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu
Ekspert: poslednje izmene od 01.05.2020.
 • Zakon o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja
 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike
 • Pravilnik o sadržini, postupku izrade i donošenja programa komasacije
Ekspert: poslednje izmene od 29.04.2020.
 • Pravilnik o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom
 • Pravilnik o alternativnim investicionim fondovima
 • Pravilnik o vrstama alternativnih investicionih fondova
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
Ekspert: poslednje izmene od 26.04.2020.
 • Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani izvoza lekova
Ekspert: poslednje izmene od 24.04.2020.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
Ekspert: poslednje izmene od 22.04.2020.
 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Ekspert: poslednje izmene od 17.04.2020.
 • Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko
Ekspert: poslednje izmene od 16.04.2020.
 • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • Odluka o zabrani izvoza lekova
 • Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Ekspert: poslednje izmene od 15.04.2020.
 • Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Uredba o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja
 • Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
Ekspert: poslednje izmene od 12.04.2020.
 • Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije OVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Ekspert: poslednje izmene od 11.04.2020.
 • Uredba o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
Ekspert: poslednje izmene od 9.04.2020.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • Zaključak (Vlade 05 broj 53-3041/2020, o preporuci poslodavcima da zaposlenima, u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje „starih“ godišnjih odmora)
 • Uredba o izmeni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
Ekspert: poslednje izmene od 7.04.2020.
 • Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi (U PRIMENI: od 1. jula 2020. godine)
 • Uredba o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Zaključak (Vlade 05 broj 53-3008/2020-2, o preporuci poslodavcima da zaposlenima, koji su usled rada oboleli ili su u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženima COVID-19, obezbede naknadu zarade u visini pune zarade)
Ekspert: poslednje izmene od 4.04.2020.
 • Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
 • Odluka o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
Ekspert: poslednje izmene od 3.04.2020.
 • Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
 • Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću
 • Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
Ekspert: poslednje izmene od 2.04.2020.
 • Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Uredba o izmenama Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Odluka o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu
Ekspert: poslednje izmene od 31.03.2020.
 • Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
 • Uputstvo o načinu i mestu sprovođenja pojačanog zdravstvenog nadzora u objektima za zdravstveno siguran smeštaj
 • Uredba o dopuni Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja
Ekspert: poslednje izmene od 28.03.2020.
 • Odluka o naknadama u platnom prometu kod uplata i prenosa novčanih sredstava radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19
 • Odluka o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
Ekspert: poslednje izmene od 27.03.2020.
 • Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita
 • Odluka o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 26.03.2020.
 • Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja
 • Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja
 • Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Odluka o dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
Ekspert: poslednje izmene od 24.03.2020.
 • Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje
 • Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora
 • Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Ekspert: poslednje izmene od 21.03.2020.
 • Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju
 • Zaključak Vlade o izmeni Zaključka (o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta)
 • Pravilnik o izračunavanju udela obnovljivih izvora energije
 • Pravilnik o sadržaju, načinu upisa i vođenja evidencije posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima
Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2020.
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
 • Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
 • Zaključak Vlade 05 broj 53-2561/2020 (o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta)
 • Strategija industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine
Ekspert: poslednje izmene od 19.03.2020.
 • Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije
 • Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema
 • Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema
 • Odluka o izmeni Odluke o zabrani izvoza lekova
Ekspert: poslednje izmene od 18.03.2020.
 • Odluka o dopuni Kodeksa ponašanja državnih službenika
 • Odluka o zabrani izvoza lekova
 • Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine
 • Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
Ekspert: poslednje izmene od 17.03.2020.
 • Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme
 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o budžetskom računovodstvu
 • Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)
Ekspert: poslednje izmene od 16.03.2020.
 • Pravilnik o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja
 • Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi
Ekspert: poslednje izmene od 11.03.2020.
 • Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (U PRIMENI: od 1. aprila 2021. godine)
 • Strategija razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine
Ekspert: poslednje izmene od 9.03.2020.
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Odluka o raspisivanju izbora za narodne poslanike
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 4.03.2020.
 • Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
 • Dopuna Javnobeležničke tarife
Ekspert: poslednje izmene od 2.03.2020.
 • Poslovnik Republičke izborne komisije (prečišćen tekst)
 • Autentično tumačenje odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima
 • Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2019. godinu
 • Pravilnik o ispitu za inspektora
Ekspert: poslednje izmene od 26.02.2020.
 • Zakon o Memorijalnom centru „Staro sajmište“
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Pravilnik o radovima na redovnom održavanju javnih puteva
 • Pravilnik o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja
 • Pravilnik o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika
Ekspert: poslednje izmene od 24.02.2020.
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2020. godinu
 • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra sefova
 • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Ekspert: poslednje izmene od 19.02.2020.
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2020. godini
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2020. godini
 • Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija
 • Odluka Vlade 05 broj 11-1062/2020 (o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije)
Ekspert: poslednje izmene od 17.02.2020.
 • Pravilnik o socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Upisnika vazduhoplovnog osoblja (U PRIMENI: od 1. juna 2020. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 12.02.2020.
 • Zakon o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika
 • Zakon o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima
 • Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima
 • Pravilnik o sadržaju sertifikata kratkog programa studija
 • Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka
Ekspert: poslednje izmene od 10.02.2020.
 • Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine
Ekspert: poslednje izmene od 5.02.2020.
 • Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti, trgovanju i nadzoru nad radom robne berze
 • Pravilnik o minimalnoj sadržini Pravila poslovanja robne berze
 • Zaključak (o usvajanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
Ekspert: poslednje izmene od 3.02.2020.
 • Izmena usklađenih dinarskih iznosa akciza …
 • Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje
 • Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
Ekspert: poslednje izmene od 29.01.2020.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
 • Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (U PRIMENI: od 2. februara 2021. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 27.01.2020.
 • Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
Ekspert: poslednje izmene od 22.01.2020.
 • Uredba o načelima unutrašnjeg uređenja i sistematizacije formacijskih mesta u Vojsci Srbije
 • Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
Ekspert: poslednje izmene od 20.01.2020.
 • Pravilnik o postupanju po zahtevu izvršnog poverioca Komori javnih izvršitelja za određivanje javnog izvršitelja kojem se podnosi predlog za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti, predlog za izvršenje na osnovu verodostojne i izvršne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti i predlog za izvršenje u kojem je kao izvršni dužnik naznačen direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Zlatibor“
 • Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
Ekspert: poslednje izmene od 15.01.2020.
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godinu
 • Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine
 • Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd
Ekspert: poslednje izmene od 13.01.2020.
 • Uredba o grupaciji Odbrambena industrija Srbije
 • Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine
 • Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, novčanih naknada, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2020. godine
 • Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu
Ekspert: poslednje izmene od 08.01.2020.
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za rad Agencije za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije
 • Rešenje o vrednosti opšteg boda od januara 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2020. godini
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije
 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini
Ekspert: poslednje izmene od 06.01.2020.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
 • Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
Ekspert: poslednje izmene od 01.01.2020.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Aneks III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 • Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2019.
 • Zakon o javnim nabavkama (U PRIMENI: od 1. jula 2020. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2020. godine)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2020. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 25.12.2019.
 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2020. godinu)
 • Pravilnik o postupku dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
 • Pravilnik o standardima profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja
Ekspert: poslednje izmene od 23.12.2019.
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu
 • Uredba o kriterijumima održivosti biogoriva (U PRIMENI: od 1. januara 2021. godine)
 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2019.
 • Zakon o dopunama Zakona o javnim preduzećima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije (U PRIMENI: od 1. septembra 2020. godine)
 • Uredba o internom tržištu rada državnih organa
Ekspert: poslednje izmene od 16.12.2019.
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti elektronskih komunikacija
 • Pravilnik o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu
 • Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini
Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
Ekspert: poslednje izmene od 9.12.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Ekspert: poslednje izmene od 4.12.2019.
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Program o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019-2026. godine (sa Akcionim planom)
Ekspert: poslednje izmene od 2.12.2019.
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci
 • Pravilnik o načinu i uslovima primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački direktora i državnih službenika zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom koji rade na poslovima izvršenja
Ekspert: poslednje izmene od 27.11.2019.
 • Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija
 • Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • Pravilnik o radu Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i organizovanju i sprovođenju obuke i stručnog osposobljavanja i usavršavanja
 • Uputstvo o izveštavanju o obradi i prometu novčanica i kovanog novca koji glase na evro
Ekspert: poslednje izmene od 25.11.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama
 • Pravilnik o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
 • Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
Ekspert: poslednje izmene od 20.11.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama
 • Pravilnik o Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete
 • Pravilnik o bližim uslovima u postupku dodele jedinstvenog obrazovnog broja
 • Pravilnik o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani
Ekspert: poslednje izmene od 18.11.2019.
 • Pravilnik o obrascu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda i izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda, načinu i rokovima njihovog dostavljanja
 • Pravilnik o postupku plaćanja naknade za besplatnu pravnu pomoć i načinu i postupku vraćanja primljenih novčanih sredstava
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Revidirana Fiskalna strategija za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2019.
 • Revidirana Fiskalna strategija za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • Odluka o dopuni Kodeksa ponašanja državnih službenika
Ekspert: poslednje izmene od 11.11.2019.
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o bezbednosti igračaka
 • Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
Ekspert: poslednje izmene od 06.11.2019.
 • Pravilnik o načinu i postupanju budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Pravilnik o tehničkim zahtevima i drugim posebnim kriterijumima za pojedine vrste otpada koji prestaju da budu otpad
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2019. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 04.11.2019.
 • Zakon o poštanskim uslugama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda
Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2019.
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2019. godini
 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine
 • Uredba o načinu obučavanja i kategorijama građana koje za potrebe odbrane zemlje obučava Ministarstvo odbrane
Ekspert: poslednje izmene od 28.10.2019.
 • Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
Ekspert: poslednje izmene od 23.10.2019.
 • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • Uredba o tarifi za pružanje besplatne pravne pomoći
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena
Ekspert: poslednje izmene od 21.10.2019.
 • Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta
 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite
 • Zakon o računovodstvu (STUPA NA SNAGU: 1. januara 2020. godine)
 • Zakon o reviziji (STUPA NA SNAGU: 1. januara 2020. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 16.10.2019.
 • Zakon o računovodstvu (NA SNAZI: od 1. januara 2020. godine)
 • Zakon o reviziji (NA SNAZI: od 1. januara 2020. godine)
 • Zakon o kontroli državne pomoći (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
 • Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine)
 • Zakon o alternativnim investicionim fondovima (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2019.
 • Uredba o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane
 • Pravilnik o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za Evropsku elektronsku naplatu putarine i elementima interoperabilnosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Ekspert: poslednje izmene od 09.10.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Uredba o udelu biogoriva na tržištu
Ekspert: poslednje izmene od 07.10.2019.
 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 02.10.2019.
 • Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata
 • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 30.09.2019.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Uredba o načinu preuzimanja, razmene podataka, pristupa i zaštite podataka sadržanih u Centralnom registru stanovništva, kao i drugim tehničkim pitanjima od značaja za vođenje Centralnog registra stanovništva
Ekspert: poslednje izmene od 25.09.2019.
 • Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju
 • Autentično tumačenje odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 11/17)
 • Odluka (Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 08/2 broj 022.1-1/52)
Ekspert: poslednje izmene od 23.09.2019.
 • Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda
 • Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija
Ekspert: poslednje izmene od 18.09.2019.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Pravilnik o stipendijama za studente koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za određenu školsku godinu
 • Uredba o izmenama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine
Ekspert: poslednje izmene od 16.09.2019.
 • Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2019. godini
 • Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi (grad Beograd)
Ekspert: poslednje izmene od 11.09.2019.
 • Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Uredba o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu
 • Pravilnik o uslovima u pogledu stručne osposobljenosti ovlašćenog stručnog lica koje ispituje cisternu, baterijsko vozilo i MEGC, načinu vođenja registra ovlašćenih stručnih lica i izgledu žiga
Ekspert: poslednje izmene od 09.09.2019.
 • Pravilnik o proceni uticaja puta na bezbednost saobraćaja
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka i sadržaju obrasca opoziva pristanka živog davaoca ljudskih ćelija i tkiva
 • Pravilnik o sadržaju obrasca pismenog pristanka primaoca za primenu ljudskih ćelija i tkiva
 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, kao i o smernicama u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora
Ekspert: poslednje izmene od 04.09.2019.
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige
 • Uredba o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Uredba o načinu ostvarivanja prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada
 • Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike
Ekspert: poslednje izmene od 2.09.2019.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece
 • Pravilnik o obrascu legitimacije ovlašćenog lica za vršenje inspekcijskog nadzora po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti
 • Pravilnik o kozmetičkim proizvodima
Ekspert: poslednje izmene od 28.08.2019.
 • Pravilnik o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove
 • Pravilnik o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila
 • Pravilnik o načinu sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda
 • Kodeks ponašanja carinskih službenika
Ekspert: poslednje izmene od 26.08.2019.
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Katastra kontaminiranih lokacija, vrsti, sadržini, obrascima, načinu i rokovima dostavljanja podataka
 • Pravilnik o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju
 • Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica
Ekspert: poslednje izmene od 21.08.2019.
 • Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Pravilnik o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta
Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2019.
 • Uredba o kriptobezbednosti i zaštiti od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja
 • Uredba o naknadi troškova u vezi sa konverzijom i umanjenjem duga
 • Odluka o standardima stabilnog i sigurnog poslovanja u delu pružanja platnih usluga preko zastupnika
 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao strani jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih
Ekspert: poslednje izmene od 14.08.2019.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima
 • Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
 • Uredba o pojedinostima postupka i kriterijumima koji se primenjuju za pristup uslugama koje se pružaju u uslužnim objektima
Ekspert: poslednje izmene od 12.08.2019.
 • Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse
 • Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama za rad
 • Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi
Ekspert: poslednje izmene od 07.08.2019.
 • Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika
 • Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o utvrđivanju Metodologije za obračun naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema za odvođenje otpadnih voda i za negativan uticaj neprečišćenih voda izraženih preko organskih materija i ukupnog azota i fosfora
Ekspert: poslednje izmene od 05.08.2019.
 • Uredba o odvijanju kombinovanog transporta do i od terminala za kombinovani transport koji se nalazi na železničkoj mreži i određivanju dokumenata koje drumski prevoznik treba da poseduje u obavljanju tog vida transporta
 • Uredba o sprovedbenim pravilima za metapodatke nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 31.07.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • Pravilnik o izgledu obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte, izgledu obrasca posebne lične karte i postupku izdavanja posebne lične karte
Ekspert: poslednje izmene od 29.07.2019.
 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu izbora, programa rada lektora srpskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama i drugim pitanjima od značaja za angažovanje lektora
 • Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije carinskih službenika
 • Pravilnik o delatnostima i poslovima koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika
 • Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju
Ekspert: poslednje izmene od 24.07.2019.
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
 • Zakon o robnim berzama
 • Pravilnik o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 22.07.2019.
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu
 • Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 17.07.2019.
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Pravilnik o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora
Ekspert: poslednje izmene od 15.07.2019.
 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom
 • Pravilnik o Fondu za solidarnu pomoć
 • Pravilnik o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgledu obrasca međunarodne potvrde, kao i evidenciji o izdatim potvrdama
 • Pravilnik o obrascu potvrde o zdravstvenoj ispravnosti (eng. Health Certificate) i potvrde o slobodnoj prodaji (eng. Free Sale Certificate) predmeta opšte upotrebe
Ekspert: poslednje izmene od 10.07.2019.
 • Zakon o nauci i istraživanjima
 • Zakon o komunalnoj miliciji
 • Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
Ekspert: poslednje izmene od 08.07.2019.
 • Strategija održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine
 • Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja
 • Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini
Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2019.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje, izmenu ili obnovu dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije
 • Pravilnik o izostavljanju i zameni (anonimizaciji i pseudonimizaciji) podataka u odlukama Visokog saveta sudstva
 • Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
Ekspert: poslednje izmene od 01.07.2019.
 • Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o izgledu službenog odela poljoprivrednog inspektora
Ekspert: poslednje izmene od 26.06.2019.
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2019. godini
 • Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Odluka o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Ekspert: poslednje izmene od 24.06.2019.
 • Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata
 • Pravilnik o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
Ekspert: poslednje izmene od 19.06.2019.
 • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • Pravilnik o uslovima za preradu duvana
Ekspert: poslednje izmene od 17.06.2019.
 • Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka
 • Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
 • Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta
Ekspert: poslednje izmene od 12.06.2019.
 • Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze
 • Odluka o visini mesečne zakupnine za stanove i garaže koji se koriste za potrebe ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije, kao i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane
Ekspert: poslednje izmene od 10.06.2019.
 • Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2019. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2019. godinu
 • Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit
Ekspert: poslednje izmene od 05.06.2019.
 • Poseban kolektivni ugovor za državne organe
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi
 • Uredba o carinskim povlasticama
Ekspert: poslednje izmene od 03.06.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu
 • Pravilnik o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Poseban kolektivni ugovor za javna i javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Niš
Ekspert: poslednje izmene od 29.05.2019.
 • Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama
 • Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata
 • Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente
 • Pravilnik o odmoru i dodatnim aktivnostima studenata
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 27.05.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
 • Zakon o sprečavanju korupcije
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija
Ekspert: poslednje izmene od 22.05.2019.
 • Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje javnog zdravlja u oblasti životne sredine i zdravlja stanovništva
 • Pravilnik o kriterijumima za oslobođenje od plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Ekspert: poslednje izmene od 20.05.2019.
 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Ekspert: poslednje izmene od 15.05.2019.
 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Ekspert: poslednje izmene od 13.05.2019.
 • Statut Inženjerske komore Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
Ekspert: poslednje izmene od 8.05.2019.
 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja
 • Pravilnik o načinu i postupku izbora članova komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata, komisije za planove jedinice lokalne samouprave i komisije za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, pravu i visini naknade članovima komisije, kao i uslovima i načinu rada komisija
 • Pravilnik o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija
 • Uputstvo o metodologiji za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u organima javne uprave
Ekspert: poslednje izmene od 6.05.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
Ekspert: poslednje izmene od 26.04.2019.
 • Pravilnik o vrsti hrane i načinu vršenja službene kontrole, kao i listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole te hrane
 • Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd
 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu
 • Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 23.04.2019.
 • Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira
 • Uputstvo o metodologiji za praćenje i analiziranje stanja u vezi sa odlivom kadrova i njegovim uticajem na rad organa državne uprave
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Ekspert: poslednje izmene od 22.04.2019.
 • Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira
 • Uputstvo o metodologiji za praćenje i analiziranje stanja u vezi sa odlivom kadrova i njegovim uticajem na rad organa državne uprave
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Ekspert: poslednje izmene od 17.04.2019.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2019-2020. godine
 • Pravilnik o obuci, osposobljavanju i stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2019. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 15.04.2019.
 • Pravilnik o tehničkim zahtevima za upotrebu cementa i proizvoda na bazi cementa u izgradnji kolovoznih konstrukcija i zemljanim radovima
 • Pravilnik o uslovima zaštite životne sredine koje moraju da ispune korisnici IPARD podsticaja
 • Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2019.
 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi carina
 • Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis posla radnih mesta carinskih službenika
 • Pravilnik o utvrđivanju krivičnih dela za čiju osudu državni službenik postaje nedostojan za obavljanje poslova, odnosno vršenje dužnosti
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Ekspert: poslednje izmene od 08.04.2019.
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o predmetima opšte upotrebe
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
Ekspert: poslednje izmene od 03.04.2019.
 • Pravilnik o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2019. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 01.04.2019.
 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2019. godinu
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja
 • Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
Ekspert: poslednje izmene od 27.03.2019.
 • Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu
Ekspert: poslednje izmene od 25.03.2019.
 • Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci
 • Pravilnik o stručnoj obuci za licencirane procenitelje
 • Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja
 • Pravilnik o utvrđivanju cena za obradu krvi i komponenata krvi namenjenih za transfuziju
Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2019.
 • Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava
 • Uredba o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
Ekspert: poslednje izmene od 19.03.2019.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana
 • Pravilnik o uslovima za stručno rukovođenje procesom prerade duvana
 • Pravilnik o posebnim funkcionalnim kompetencijama za zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima i Državnom pravobranilaštvu
Ekspert: poslednje izmene od 18.03.2019.
 • Zakon o turizmu
 • Zakon o ugostiteljstvu
 • Zakon o Centralnom registru stanovništva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane
Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2019.
 • Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru
 • Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 11.03.2019.
 • Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Dopuna Javnobeležničke tarife
Ekspert: poslednje izmene od 6.03.2019.
 • Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova
 • Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa
 • Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2019. godini
Ekspert: poslednje izmene od 4.03.2019.
 • Pravilnik o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova
 • Odluka o izmeni Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
 • Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2019. godini
Ekspert: poslednje izmene od 27.02.2019.
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine
 • Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini
 • Pravilnik o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja
Ekspert: poslednje izmene od 25.02.2019.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o legitimaciji radnika na određenim dužnostima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove
 • Pravilnik o model ustanovi
Ekspert: poslednje izmene od 20.02.2019.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2019. godini
Ekspert: poslednje izmene od 18.02.2019.
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja odgovornosti, visine i naknade štete u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 • Pravilnik o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu plana zaštite od udesa
Ekspert: poslednje izmene od 13.02.2019.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika
Ekspert: poslednje izmene od 11.02.2019.
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2019. godinu
 • Pravilnik o kvalitetu jaja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja
 • Pravilnik o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti
Ekspert: poslednje izmene od 06.02.2019.
 • Pravilnik o kvalitetu u oblasti transfuzijske medicine
 • Pravilnik o sistemu sledivosti i načinu obaveštenja o ozbiljnoj neželjenoj reakciji, odnosno ozbiljnom neželjenom događaju
 • Pravilnik o davaocima krvi ili komponenata krvi
 • Pravilnik o načinu obavljanja vanrednog prevoza
Ekspert: poslednje izmene od 04.02.2019.
 • Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih cena u drugom polugodištu 2018. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 29.01.2019.
 • Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini
 • Pravilnik o izradi medicinskog sredstva u zdravstvenoj ustanovi
 • Pravilnik o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva
Ekspert: poslednje izmene od 28.01.2019.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini
Ekspert: poslednje izmene od 21.01.2019.
 • Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima
 • Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika
 • Uredba o ocenjivanju službenika
 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 16.01.2019.
 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2019. godini
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
Ekspert: poslednje izmene od 14.01.2019.
 • Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti elektroenergetike
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti geologije i rudarstva
Ekspert: poslednje izmene od 08.01.2019.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2019. godinu
 • Pravilnik o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa
Ekspert: poslednje izmene od 03.01.2019.
 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2018.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2018.
 • Uredba o utvrđivanju Preventivnog akcionog plana radi obezbeđivanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • Pravilnik o načinu raspoređivanja učenika za učenje kroz rad
 • Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom
Ekspert: poslednje izmene od 24.12.2018.
 • Pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje programa stručnog usavršavanja
 • Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini
 • Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2018.
 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu
 • Uredba o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska preko državne granice
Ekspert: poslednje izmene od 17.12.2018.
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu
 • Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2019. godini
 • Uputstvo o načinu izdavanja uverenja Privredne komore Srbije i overavanja isprava
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2018.
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o carinskoj službi
Ekspert: poslednje izmene od 10.12.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
Ekspert: poslednje izmene od 5.12.2018.
 • Uredba o izmenama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga
Ekspert: poslednje izmene od 3.12.2018.
 • Fiskalna strategija za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava
 • Odluka o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada
Ekspert: poslednje izmene od 28.11.2018.
 • Pravilnik o kliničkom ispitivanju medicinskog sredstva
 • Uredba o platama policijskih službenika
 • Uredba o izmeni Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina
Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2018.
 • Uredba o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole na osnovu procene rizika i posebnim elementima programa inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole iz delokruga budžetske inspekcije
 • Odluka o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema
Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2018.
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 19.11.2018.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju
 • Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2018.
 • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
Ekspert: poslednje izmene od 12.11.2018.
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti opreme pod pritiskom
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska prekursora i država za koje raspoloživi podaci ukazuju da se prekursori na njihovoj teritoriji koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci
Ekspert: poslednje izmene od 7.11.2018.
 • Pravilnik o registraciji medicinskog sredstva
 • Pravilnik o prometu na veliko medicinskih sredstava
 • Pravilnik o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 5.11.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju
Ekspert: poslednje izmene od 31.10.2018.
 • Zakon o građevinskim proizvodima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata
 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
Ekspert: poslednje izmene od 29.10.2018.
 • Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom
 • Pravilnik o izgledu i načinu unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu stranca
 • Pravilnik o izgledu obrasca i postupku izdavanja putnog lista za stranca
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uspostavljanju mreža GNSS permanentnih stanica
Ekspert: poslednje izmene od 24.10.2018.
 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
 • Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina
Ekspert: poslednje izmene od 22.10.2018.
 • Odluka o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog društva „Sibnica“, društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd
 • Odluka o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica“ društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
 • Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
 • Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa
 • Pravilnik o načinu pristupa, distribucije, izdavanja, korišćenja, skladištenja i zaštite podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema
 • Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima
Ekspert: poslednje izmene od 15.10.2018.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2018.
 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje
 • Pravilnik o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
 • Pravilnik o vizama
Ekspert: poslednje izmene od 8.10.2018.
 • Pravilnik o određivanju naučnih i stručnih organizacija za obavljanje stručnih poslova, kao i o načinu pribavljanja i dostavljanja stručnog mišljenja
 • Odluka (o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2019. godinu)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Ekspert: poslednje izmene od 3.10.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Zakon o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o opštinskom savetu roditelja
Ekspert: poslednje izmene od 1.10.2018.
 • Strategija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2023. godine (sa Akcionim planom 2019-2020. godine)
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin sa elementima detaljne regulacije
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti
Ekspert: poslednje izmene od 26.09.2018.
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici
 • Pravilnik o programu obuke, bližim uslovima i drugim pitanjima od značaja za polaganje ispita za instruktora
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkom pregledu vozila
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
Ekspert: poslednje izmene od 24.09.2018.
 • Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama
 • Poslovnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini
Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2018.
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine
 • Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
Ekspert: poslednje izmene od 17.09.2018.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Sporazum o popustima na Tarifu naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
Ekspert: poslednje izmene od 12.09.2018.
 • Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
 • Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2018. godine)
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti turizma i ugostiteljstva
Ekspert: poslednje izmene od 10.09.2018.
 • Pravilnik o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti grejača vode, rezervoara tople vode i kompleta grejača vode i solarnog uređaja
 • Zaključak o usvajanju Akcionog plana za 2018. i 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine
Ekspert: poslednje izmene od 05.09.2018.
 • Zaključak o usvajanju Akcionog plana za 2018. i 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine
 • Pravilnik o registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
Ekspert: poslednje izmene od 03.09.2018.
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
 • Pravilnik o načinu organizovanja nastave za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 29.08.2018.
 • Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
Ekspert: poslednje izmene od 27.08.2018.
 • Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u prosvetnoj inspekciji
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u tržišnoj inspekciji
Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2018.
 • Pravilnik o dozvolama za rad
 • Pravilnik o nadzoru nad radom javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja
 • Pravilnik o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova
Ekspert: poslednje izmene od 20.08.2018.
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 15.08.2018.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku
Ekspert: poslednje izmene od 13.08.2018.
 • Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018-2026. godine
 • Strategija za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, 2018-2025. godine
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u 2016. i 2017. godini
Ekspert: poslednje izmene od 08.08.2018.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanja za inovacije)
Ekspert: poslednje izmene od 06.08.2018.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu
Ekspert: poslednje izmene od 01.08.2018.
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja
 • Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja
Ekspert: poslednje izmene od 30.07.2018.
 • Zakon o presađivanju ljudskih organa
 • Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje
Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2018.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj
 • Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti šumarstva i lovstva
 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije u oblasti šumarstva i lovstva
Ekspert: poslednje izmene od 23.07.2018.
 • Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
 • Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
 • Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2018.
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizika za finansiranje terorizma)
 • Uredba o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka
 • Odluka o izmenama Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji
 • Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika
Ekspert: poslednje izmene od 16.07.2018.
 • Uredba o Nacionalnom programu podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novorođenčeta
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Pravilnik o prehrambenim aditivima
Ekspert: poslednje izmene od 09.07.2018.
 • Pravilnik o prehrambenim enzimima
 • Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane
 • Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca
Ekspert: poslednje izmene od 02.07.2018.
 • Odluka o mreži javnih srednjih škola
 • Pravilnik o načinu kontrole prijave i promene imovnog stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi Komore javnih izvršitelja
 • Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2019. godini
Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2018.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Uredba o Šifarniku radnih mesta
Ekspert: poslednje izmene od 25.06.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama
 • Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
Ekspert: poslednje izmene od 20.06.2018.
 • Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja Registra profesionalnih upravnika
 • Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju banaka
Ekspert: poslednje izmene od 18.06.2018.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine
Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o finansijskom obezbeđenju
Ekspert: poslednje izmene od 11.06.2018.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
 • Lista odobrenih supstanci
 • Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje graničnog odobrenja, graničnog odobrenja i načinu izdavanja graničnog odobrenja
Ekspert: poslednje izmene od 06.06.2018.
 • Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika
 • Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje ustanova socijalne zaštite
 • Odluka o izmenama Kodeksa ponašanja državnih službenika
 • Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2018. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 04.06.2018.
 • Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Zakon o putevima
 • Zakon o železnici
Ekspert: poslednje izmene od 28.05.2018.
 • Odluka o izmenama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
 • Odluka o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja (Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu)
 • Pravilnik o izdavanju kartografskih publikacija
Ekspert: poslednje izmene od 25.05.2018.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta
 • Sporazum o saradnji između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 24.05.2018.
 • Pravilnik o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • Pravilnik o izdavanju kartografskih publikacija
 • Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 21.05.2018.
 • Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • Uredba o sprovođenju programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa državama članicama Evropske unije u Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine
 • Katalog udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (udžbenici će se koristiti od školske 2018/2019. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2018.
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
 • Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
Ekspert: poslednje izmene od 14.05.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi
 • Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme
 • Zakon o vojnom obrazovanju (U PRIMENI: od 1. septembra 2018. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2018.
 • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
Ekspert: poslednje izmene od 07.05.2018.
 • Strategija razvoja mreža nove generacije do 2023. godine
 • Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
 • Pravilnik o tehničkom pregledu vozila
 • Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata
 • Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja
Ekspert: poslednje izmene od 30.04.2018.
 • Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu
 • Zakon o dopuni Zakona o reviziji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
Ekspert: poslednje izmene od 25.04.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o planskom sistemu Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 23.04.2018.
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2018. godinu
 • Pravilnik o početnoj obuci kandidata za javne izvršitelje
 • Pravilnik o neautomatskim vagama
 • Odluka o visini članarine i nadoknada za 2018. godinu (Komora biohemičara Srbije)
Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2018.
 • Uredba o kriterijumima za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku vraćanja oduzete imovine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Odluka o izmeni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
Ekspert: poslednje izmene od 16.04.2018.
 • Zaključak (o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava)
 • Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu
 • Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu
 • Odluka o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike
 • Zakon o elektronskoj upravi
Ekspert: poslednje izmene od 11.04.2018.
 • Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
 • Zakon o udžbenicima
 • Zakon o prosvetnoj inspekciji
 • Zakon o elektronskoj upravi
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka
Ekspert: poslednje izmene od 06.04.2018.
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2018. godini
 • Pravilnik o postupku za procenu vrednosti oduzete imovine
 • Uputstvo o sadržini i načinu sastavljanja zapisnika o oduzetoj imovini
 • Uputstvo o načinu prodaje privremeno oduzete pokretne imovine
Ekspert: poslednje izmene od 04.04.2018.
 • Strategija podsticanja rađanja
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • Odluka o izmenama i dopunama Tarife o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
Ekspert: poslednje izmene od 02.04.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije
 • Zakon o graničnoj kontroli
 • Zakon o strancima (U PRIMENI: od 3. oktobra 2018. godine)
 • Zakon o azilu i privremenoj zaštiti (U PRIMENI: od 3. juna 2018. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 28.03.2018.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji
 • Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana
 • Zakon o nacionalnom DNK registru
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu
Ekspert: poslednje izmene od 26.03.2018.
 • Lista o dopunama Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost
 • Lista o dopunama Liste supstanci kandidata za listu supstanci koje izazivaju zabrinutost
 • Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola
 • Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih srednjih škola
Ekspert: poslednje izmene od 21.03.2018.
 • Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2017. godinu
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
Ekspert: poslednje izmene od 19.03.2018.
 • Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Poslovnik o radu Saveta za ujednačavanje prakse u postupcima izvršenja i obezbeđenja
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2018. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2018.
 • Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 12.03.2018.
 • Uredba o ostvarivanju posebnih prava bivših zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti grejača prostora, kombinovanih grejača, kompleta grejača prostora, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja i kompleta kombinovanog grejača, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike
Ekspert: poslednje izmene od 07.03.2018.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
Ekspert: poslednje izmene od 05.03.2018.
 • Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2018. godinu
 • Odluka o utvrđivanju Programa Fonda za razvoj Republike Srbije
 • Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu
Ekspert: poslednje izmene od 28.02.2018.
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • Uredba o visini naknada za vode
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za period 2018-2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine)
 • Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 26.02.2018.
 • Uredba o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti
 • Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
 • Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o naknadama za rad i naknadama troškova organa, članova organa i članova radnih tela Komore javnih izvršitelja
Ekspert: poslednje izmene od 21.02.2018.
 • Uredba o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova
 • Pravilnik o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština
 • Odluka o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini
Ekspert: poslednje izmene od 14.02.2018.
 • Pravilnik o uslovima za izuzeće, sadržini zahteva za izuzeće i sadržini akta za izuzeće
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad Agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju
Ekspert: poslednje izmene od 12.02.2018.
 • Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2018. godine)
 • Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 07.02.2018.
 • Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad
 • Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 05.02.2018.
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
Ekspert: poslednje izmene od 31.01.2018.
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2018. godini
 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 29.01.2018.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
 • Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu
 • Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projektovanje
 • Aneks II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 23.01.2018.
 • Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2018. godini
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila
 • Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini
 • Aneks II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 22.01.2018.
 • Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda
 • Pravilnik o merilima
 • Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • Pravilnik o Programu stručne mature i završnog ispita
Ekspert: poslednje izmene od 17.01.2018.
 • Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda
 • Uredba o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
Ekspert: poslednje izmene od 15.01.2018.
 • Tarifa posebnih naknada organizacije za ostvarivanje reprografskih prava
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda
Ekspert: poslednje izmene od 10.01.2018.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara
Ekspert: poslednje izmene od 08.01.2018.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine)
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine)
 • Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove
 • Zaključak (o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
Ekspert: poslednje izmene od 03.01.2018.
 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti socijalne zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 27.12.2017.
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017-2020. godine)
 • Uredba o Nacionalnom programu prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Republici Srbiji
 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
 • Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
Ekspert: poslednje izmene od 22.12.2017.
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2017.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2017.
 • Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 • Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja nege i preventivno-zdravstvene zaštite dece u predškolskoj ustanovi
 • Kodeks ponašanja članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
Ekspert: poslednje izmene od 13.12.2017.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2017.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama
 • Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini
Ekspert: poslednje izmene od 06.12.2017.
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Smernice Dobre kliničke prakse
Ekspert: poslednje izmene od 04.12.2017.
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena
 • Pravilnik o aerosolnim raspršivačima
 • Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2018. godinu
 • Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
Ekspert: poslednje izmene od 29.11.2017.
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena
 • Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Pravilnik o kvalitetu sirovog mleka
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
Ekspert: poslednje izmene od 27.11.2017.
 • Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o medicinskim sredstvima (U PRIMENI: od 2. decembra 2018. godine)
 • Uredba o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine
Ekspert: poslednje izmene od 22.11.2017.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o izgledu službenog odela carinskih službenika
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu upotrebe i trajanju službene odeće ovlašćenih i drugih carinskih službenika
 • Odluka o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 20.11.2017.
 • Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Ekspert: poslednje izmene od 15.11.2017.
 • Zakon o dualnom obrazovanju (U PRIMENI: od školske 2019/2020. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
Ekspert: poslednje izmene od 13.11.2017.
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu
Ekspert: poslednje izmene od 08.11.2017.
 • Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo
 • Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine
 • Pravilnik o Nacionalnom okviru obrazovanja i vaspitanja
Ekspert: poslednje izmene od 06.11.2017.
 • Smernice Dobre proizvođačke prakse
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (od 1. novembra 2017. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 01.11.2017.
 • Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
 • Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
 • Pravilnik o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2017. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2017.
 • Pravilnik o utvrđivanju liste programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
 • Uredba o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
 • Odluka o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 25.10.2017.
 • Uredba o izmeni Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda
 • Nacionalna strategiju za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godina
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
Ekspert: poslednje izmene od 23.10.2017.
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu
 • Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti
Ekspert: poslednje izmene od 18.10.2017.
 • Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije
 • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • Pravilnik o postupku prijema sudijskih pripravnika
 • Pravilnik o postupku prijema tužilačkih pripravnika
Ekspert: poslednje izmene od 16.10.2017.
 • Uredba o upravljanju vazdušnim prostorom
 • Pravilnik o visini troškova za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (U PRIMENI: od 1. januara 2018. godine)
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (U PRIMENI: od 1. januara 2018. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 11.10.2017.
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (U PRIMENI: od 1. januara 2018. godine)
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (U PRIMENI: od 1. januara 2018. godine)
 • Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji obračuna neprofitne zakupnine
 • Pravilnik o načinu korišćenja tahografa
Ekspert: poslednje izmene od 09.10.2017.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu
Ekspert: poslednje izmene od 04.10.2017.
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o visokom obrazovanju
 • Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu
Ekspert: poslednje izmene od 02.10.2017.
 • Uredba o radu Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju
 • Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 27.09.2017.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
Ekspert: poslednje izmene od 25.09.2017.
 • Pravilnik o ispitu o profesionalnoj osposobljenosti za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju
 • Pravilnik o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta
 • Strategija razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine
Ekspert: poslednje izmene od 20.09.2017.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita
Ekspert: poslednje izmene od 18.09.2017.
 • Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu
Ekspert: poslednje izmene od 13.09.2017.
 • Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja
 • Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
Ekspert: poslednje izmene od 11.09.2017.
 • Pokrajinska skupštinska odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu
 • Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
Ekspert: poslednje izmene od 06.09.2017.
 • Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
Ekspert: poslednje izmene od 04.09.2017.
 • Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
Ekspert: poslednje izmene od 31.08.2017.
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
Ekspert: poslednje izmene od 30.08.2017.
 • Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2017. godinu
 • Tarifa naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija (Tarife za bioskope)
Ekspert: poslednje izmene od 28.08.2017.
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u martu 2016. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke
Ekspert: poslednje izmene od 23.08.2017.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine
 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik
Ekspert: poslednje izmene od 21.08.2017.
 • Pravilnik o sadržini i obrascu, kao i načinu vođenja evidencije koju vode ovlašćena tela
 • Odluka o učešću neto vrednosti imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova u procenjenoj vrednosti bruto domaćeg proizvoda u Republici Srbiji za 2016. godinu
 • Odluka o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke
Ekspert: poslednje izmene od 17.08.2017.
 • Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022.
 • Odluka o izmenama Odluke o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
 • Odluka o izmeni Odluke o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu
Ekspert: poslednje izmene od 15.08.2017.
 • Uredba o dopuni Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita
 • Pravilnik o uslovima i normativima za planiranje i projektovanje stambenih zgrada i stanova u programima stambene podrške
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
Ekspert: poslednje izmene od 09.08.2017.
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2017. godine)
 • Pravilnik o uslovima koje treba da zadovolji objekat za odgovarajući smeštaj
 • Pravilnik o merilima za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije postupaka iseljenja i preseljenja
Ekspert: poslednje izmene od 07.08.2017.
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (od 1. avgusta 2017. godine)
 • Uputstvo o načinu utvrđivanja sastava i broja članova Konkursne komisije koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2017. godine)
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
Ekspert: poslednje izmene od 02.08.2017.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2017. godine)
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Ekspert: poslednje izmene od 31.07.2017.
 • Pravilnik o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Pravilnik o uspostavljanju mreža GNSS permanentnih stanica
 • Pravilnik o primeni tehnologije globalnog navigacionog satelitskog sistema u oblastima državnog premera i katastra
 • Lista o dopuni Liste lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Ekspert: poslednje izmene od 26.07.2017.
 • Odluka o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka
 • Pravilnik o sastavu, načinu rada i postupku pred drugostepenom lekarskom komisijom
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
Ekspert: poslednje izmene od 24.07.2017.
 • Pravilnik o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Odluka o izboru Zaštitnika građana
Ekspert: poslednje izmene od 19.07.2017.
 • Pravilnik o kriterijumima za određivanje lakših i težih nepravilnosti u radu licenciranog procenitelja vrednosti nepokretnosti
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Pravilnik o radu Komisije za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova
 • Poslovnik o radu Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja
Ekspert: poslednje izmene od 17.07.2017.
 • Uredba o dopuni Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem
 • Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
Ekspert: poslednje izmene od 12.07.2017.
 • Uredba o izmeni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
 • Dopuna Javnobeležničke tarife
Ekspert: poslednje izmene od 10.07.2017.
 • Pravilnik o sadržini i obrascu sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN
 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu
 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 05.07.2017.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove
 • Pravilnik o sadržini osnovnih informacija o biocidnom proizvodu i aktivnoj supstanci u tom biocidnom proizvodu
 • Odluka o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja registra profesionalnih upravnika
Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2017.
 • Odluka o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja registra profesionalnih upravnika
 • Uredba o Adresnom registru
 • Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata
 • Uputstvo za markiranje derivata nafte u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 28.06.2017.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. jula 2017. godine)
 • Uredba o izmenama Uredbe o ugovoru o otkupu električne energije
Ekspert: poslednje izmene od 26.06.2017.
 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
Ekspert: poslednje izmene od 21.06.2017.
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta
Ekspert: poslednje izmene od 19.06.2017.
 • Pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi
 • Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju
 • Odluka o stopi i načinu održavanja zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik
Ekspert: poslednje izmene od 14.06.2017.
 • Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2018. godini
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku
Ekspert: poslednje izmene od 12.06.2017.
 • Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • Pravilnik o načinu prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika
 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih
Ekspert: poslednje izmene od 07.06.2017.
 • Pravilnik o iznosu obavezne članarine koju akreditovano profesionalno udruženje procenitelja naplaćuje svojim članovima
 • Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja
 • Pravilnik o načinu prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika
 • Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom
Ekspert: poslednje izmene od 05.06.2017.
 • Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja
 • Pravilnik o Listi proizvoda koji se mogu prodavati u apoteci
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • Strategija razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine
Ekspert: poslednje izmene od 31.05.2017.
 • Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN
 • Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine
Ekspert: poslednje izmene od 29.05.2017.
 • Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita
 • Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
 • Pravilnik o utvrđivanju obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave
 • Pravilnik o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave
Ekspert: poslednje izmene od 24.05.2017.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda
 • Pravilnik o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
Ekspert: poslednje izmene od 22.05.2017.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
 • Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
Ekspert: poslednje izmene od 17.05.2017.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Ekspert: poslednje izmene od 15.05.2017.
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija
Ekspert: poslednje izmene od 10.05.2017.
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
 • Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
Ekspert: poslednje izmene od 08.05.2017.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Uredba o dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda
 • Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
Ekspert: poslednje izmene od 29.04.2017.
 • Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji
 • Zakon o transfuzijskoj medicini
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje delatnosti pružanja higijenskih usluga, kao i načinu sprečavanja i prenošenja zaraznih bolesti
 • Pravilnik za rad i postupanje u vršenju stručno-savetodavnih poslova u šumama sopstvenika
Ekspert: poslednje izmene od 26.04.2017.
 • Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
Ekspert: poslednje izmene od 24.04.2017.
 • Pravilnik o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u FADN sistemu
 • Uredba o visini naknada za vode za 2017. godinu
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2017.
 • Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti
 • Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave
 • Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika
Ekspert: poslednje izmene od 12.04.2017.
 • Uredba o utvrđivanju Programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća za period 2017-2019. godine
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara zaštićenih oblasti
Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2017.
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija)
 • Uredba o izmeni Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, kao i načinu i postupku rada kontrolne organizacije
Ekspert: poslednje izmene od 05.04.2017.
 • Uredba o izmeni Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
 • Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2017. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 03.04.2017.
 • Odluka o visini naknade za izdavanje licence, privremene licence i obnavljanje licence (Lekarska komora Srbije)
 • Statut Instituta za standardizaciju Srbije
 • Odluka o izmeni Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • Odluka o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
Ekspert: poslednje izmene od 29.03.2017.
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa
 • Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca
 • Odluka o visini naknade za članarinu (Lekarska komora Srbije)
Ekspert: poslednje izmene od 27.03.2017.
 • Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama za 2017. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava
Ekspert: poslednje izmene od 22.03.2017.
 • Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2017.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Ekspert: poslednje izmene od 15.03.2017.
 • Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2017.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti pećnica i napa za domaćinstvo
 • Pravilnik o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika
 • Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (U PRIMENI: od 15. juna 2018. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 08.03.2017.
 • Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Izmene i dopune Javnobeležničke tarife
 • Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje
 • Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2017. godini
Ekspert: poslednje izmene od 06.03.2017.
 • Pravilnik o pripravnosti za rad
 • Pravilnik o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja, visini troškova, naknadi za rad komisija i ostalim pitanjima
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika
 • Pravilnik o zloupotrebama na tržištu, odobrenju trgovanja tokom perioda zabrane trgovanja i istraživanju tržišta
Ekspert: poslednje izmene od 01.03.2017.
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Odluka Ustavnog suda IUz-424/2014 (odnosi se na Zakon o radu)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2017. godine)
 • Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
Ekspert: poslednje izmene od 27.02.2017.
 • Pravilnik o sadržaju izveštaja privremenog zastupnika kapitala
 • Pravilnik o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima
 • Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova
Ekspert: poslednje izmene od 22.02.2017.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
 • Pravilnik o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
Ekspert: poslednje izmene od 13.02.2017.
 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • Uredba o stručnom osposobljavanju pripravnika i polaganju stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Uredba o Nacionalnom programu za očuvanje i unapređenje zdravlja starih
Ekspert: poslednje izmene od 08.02.2017.
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana
Ekspert: poslednje izmene od 06.02.2017.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2017. godine)
 • Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 01.02.2017.
 • Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade
 • Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka
 • Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija
Ekspert: poslednje izmene od 30.01.2017.
 • Uredba o dopunama Uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte
 • Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2017. godini
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
Ekspert: poslednje izmene od 25.01.2017.
 • Uredba o Metodologiji za određivanje cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini
 • Pravilnik o detektorima jonizujućeg zračenja
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
Ekspert: poslednje izmene od 23.01.2017.
 • Pravilnik o vrstama i načinu sprovođenja epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima i posebnim zdravstvenim pitanjima
 • Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Uputstvo o izmenama Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
Ekspert: poslednje izmene od 18.01.2017.
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu
 • Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
Ekspert: poslednje izmene od 16.01.2017.
 • Uredba o načinu davanja koncesije u fazama
 • Zaključak (o usvajanju Trećeg akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije za period do 2018. godine)
 • Nacionalna strategija za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla za period od 2016. do 2021. godine
Ekspert: poslednje izmene od 11.01.2017.
 • Uredba o načinu davanja koncesije u fazama
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti
 • Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
Ekspert: poslednje izmene od 9.01.2017.
 • Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 28.12.2016.
 • Rešenje o vrednosti opšteg boda od decembra 2016. godine
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2017. godinu)
 • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima
Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2016.
 • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
 • Zakon o transportu opasne robe
 • Zakon o upravljanju aerodromima
Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2016.
 • Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
 • Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2016.
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
 • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • Strategija razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. godine
Ekspert: poslednje izmene od 14.12.2016.
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija
 • Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2016.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
 • Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2017. godini
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine
Ekspert: poslednje izmene od 07.12.2016.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
 • Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 05.12.2016.
 • Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
Ekspert: poslednje izmene od 30.11.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
 • Odluka o dopuni Odluke o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice
 • Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira
Ekspert: poslednje izmene od 28.11.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
 • Zakon o sprečavanju nasilja u porodici
 • Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
Ekspert: poslednje izmene od 23.11.2016.
 • Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC Niš 1 do Vrle III
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu)
Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • Odluka o izmenama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
Ekspert: poslednje izmene od 16.11.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
 • Odluka o dopuni Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva
Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2016.
 • Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
 • Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa
 • Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije
Ekspert: poslednje izmene od 09.11.2016.
 • Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije
 • Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet“
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja mera karantina i uslovima koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu
Ekspert: poslednje izmene od 07.11.2016.
 • Pravilnik o utvrđivanju visine troškova za izdavanje dozvole i visine godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 02.11.2016.
 • Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2016. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 31.10.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2016. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 26.10.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • Pravilnik o sadržini i izgledu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Ekspert: poslednje izmene od 24.10.2016.
 • Autentično tumačenje odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2016.
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2016.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
 • Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 12.10.2016.
 • Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
 • Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj
 • Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2016.
 • Pravilnik o izgledu službenog odela inspektora Poreske policije
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
Ekspert: poslednje izmene od 05.10.2016.
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Ekspert: poslednje izmene od 03.10.2016.
 • Pravilnik o pružanju vazduhoplovnih meteoroloških usluga
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2016.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja
 • Odluka o visini naknade za upis u Imenik Komore za 2016. godinu (Lekarska komora Srbije)
Ekspert: poslednje izmene od 26.09.2016.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini
 • Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2016. godini
Ekspert: poslednje izmene od 21.09.2016.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače
Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2016.
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2017. godine
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2016. godine)
 • Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije
 • Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 14.09.2016.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja
 • Odluka o izmeni Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa
 • Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 12.09.2016.
 • Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
 • Pravilnik o načinu i postupku davanja stručne ocene i stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora lica na Listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika
Ekspert: poslednje izmene od 07.09.2016.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom
Ekspert: poslednje izmene od 05.09.2016.
 • Uputstvo o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu
 • Uputstvo o postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Ekspert: poslednje izmene od 31.08.2016.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi
Ekspert: poslednje izmene od 29.08.2016.
 • Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o upravi u Državnom pravobranilaštvu
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 24.08.2016.
 • Pravilnik o upravi u Državnom pravobranilaštvu
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2016.
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja
 • Odluka o izmenama Odluke o izveštavanju banaka
Ekspert: poslednje izmene od 17.08.2016.
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
 • Odluka o izmenama Odluke o izveštavanju banaka
 • Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti
Ekspert: poslednje izmene od 15.08.2016.
 • Odluka o izboru Vlade
 • Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina
 • Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti
Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2016.
 • Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća
Ekspert: poslednje izmene od 8.08.2016.
 • Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2016. godine)
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih cena u prvom polugodištu 2016. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 3.08.2016.
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
 • Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2016. godine)
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih cena u prvom polugodištu 2016. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 1.08.2016.
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
 • Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2016. godine)
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih cena u prvom polugodištu 2016. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 27.07.2016.
 • Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga za period od 2016. do 2020. godine
 • Naredba o dopuni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza
 • Pravilnik o uslovima, postupku izdavanja i načinu određivanja imena, oznaka, ENI broja, MMSI broja, pozivnog znaka i registarskih brojeva za identifikaciju plovila
Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2016.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • Odluka Ustavnog suda IUz-80/2014 (odnosi se na Zakon o javnom tužilaštvu)
 • Odluka Ustavnog suda IUz-92/2014 (odnosi se na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama)
Ekspert: poslednje izmene od 20.07.2016.
 • Uredba o planu hitnih mera pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreće u saobraćaju
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor
 • Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2016/2017. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2016.
 • Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda i načinu izjašnjenja po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Akcionarski fond
 • Pravilnik o opštim uslovima za zaključivanje ugovora o osiguranju javnih izvršitelja
 • Pravilnik o načinu vođenja Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja i Imenika ortačkih društava javnih izvršitelja
 • Javnobeležnički poslovnik
Ekspert: poslednje izmene od 13.07.2016.
 • Pravilnik o uslovima za vršenje poslova održavanja signalno-sigurnosnih uređaja
 • Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice
 • Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju
Ekspert: poslednje izmene od 11.07.2016.
 • Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija
 • Odluka o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike
 • Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2017. godini
Ekspert: poslednje izmene od 06.07.2016.
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2016. godini
 • Javnoizvršiteljska tarifa
Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2016.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • Odluka o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
Ekspert: poslednje izmene od 29.06.2016.
 • Pravilnik o bezbednosti mašina
 • Pravilnik o ispitu za javnog izvršitelja
 • Pravilnik o Obrascu legitimacije javnog izvršitelja i zamenika javnog izvršitelja, izdavanju i uništavanju legitimacije i evidenciji o izdatim legitimacijama
Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2016.
 • Pravilnik o kontroli sistema za grejanje i o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju ovlašćena pravna lica za kontrolu sistema za grejanje
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • Pravilnik o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 22.06.2016.
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2015. godinu
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu
 • Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika
Ekspert: poslednje izmene od 20.06.2016.
 • Uredba o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije
 • Pravilnik o obliku i sadržini uverenja i legitimacije turističkog vodiča i turističkog pratioca, kao i o načinu i uslovima izdavanja i rokovima važenja
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
 • Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo
Ekspert: poslednje izmene od 15.06.2016.
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata
 • Pravilnik o sadržaju evidencije o izdatim rešenjima o ozakonjenju
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2016.
 • Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. jula 2016. godine)
 • Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte
Ekspert: poslednje izmene od 08.06.2016.
 • Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. jula 2016. godine)
 • Odluka o utvrđivanju podataka koji se ne smeju unositi u kartografske i druge publikacije
 • Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Ekspert: poslednje izmene od 06.06.2016.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo
Ekspert: poslednje izmene od 01.06.2016.
 • Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu
 • Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
Ekspert: poslednje izmene od 30.05.2016.
 • Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • Pravilnik o načinu i uslovima elektronske obrade i korišćenja podataka Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
 • Pravilnik o Klasifikaciji osnova privremenog ograničenja prava
Ekspert: poslednje izmene od 25.05.2016.
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2016. godinu
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta
 • Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd
Ekspert: poslednje izmene od 23.05.2016.
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2016. godinu
 • Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 18.05.2016.
 • Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i organizacionim uslovima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge
 • Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa
 • Pravilnik o ustupanju neiskorišćenih prava javnih medijskih servisa na emitovanje radijskih, televizijskih i drugih medijskih sadržaja od izuzetnog značaja
Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2016.
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu
 • Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
Ekspert: poslednje izmene od 11.05.2016.
 • Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu
 • Lista najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2016.
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2016. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 30.04.2016.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o merilima i postupku za upis polaznika koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti
 • Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov
 • Odluka o donošenju Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa
Ekspert: poslednje izmene od 27.04.2016.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2016. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 25.04.2016.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini
 • Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica
Ekspert: poslednje izmene od 20.04.2016.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
 • Pravilnik o načinu vođenja Registra opštih udruženja preduzetnika
 • Statut Privredne komore Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2016.
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju
 • Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom
Ekspert: poslednje izmene od 13.04.2016.
 • Pravilnik o dozvoli za rad vaspitača, psihologa i pedagoga u domu učenika
 • Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
Ekspert: poslednje izmene od 11.04.2016.
 • Pravilnik o načinu vođenja postupka i izricanju mera i vođenju registra izrečenih mera
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda
 • Odluka o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2016. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 06.04.2016.
 • Pravilnik o standardima povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije
 • Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 04.04.2016.
 • Pravilnik o nadzoru nad radom javnih izvršitelja
 • Pravilnik o disciplinskom postupku protiv javnih izvršitelja
 • Pravilnik o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije
Ekspert: poslednje izmene od 30.03.2016.
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda
 • Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u organima jedinica lokalne samouprave
Ekspert: poslednje izmene od 28.03.2016.
 • Statut Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa nadoknada za upis u imenik, za izdavanje i obnavljanje licence za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda iz evidencija Farmaceutske komore Srbije
 • Zaključak (o usvajanju IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 23.03.2016.
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja o radu za 2015. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 21.03.2016.
 • Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
Ekspert: poslednje izmene od 16.03.2016.
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Inženjerske komore Srbije
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2016.
 • Etički kodeks članova Visokog saveta sudstva
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor
Ekspert: poslednje izmene od 09.03.2016.
 • Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (U PRIMENI: od 1. decembra 2016. godine)
 • Uredba o Programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti
 • Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
Ekspert: poslednje izmene od 07.03.2016.
 • Pravilnik o troškovima privatizacije koje snose treća lica pred ministarstvom nadležnim za poslove privrede
 • Autentično tumačenje odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 46/15 i 112/15)
 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (U PRIMENI: od 1. januara 2017. godine)
 • Zakon o opštem upravnom postupku (U PRIMENI: od 1. juna 2017. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 03.03.2016.
 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o opštem upravnom postupku
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
 • Uredba o internom konkursu
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
Ekspert: poslednje izmene od 01.03.2016.
 • Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o javnim preduzećima
Ekspert: poslednje izmene od 29.02.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o javnim preduzećima
 • Zakon o javnom zdravlju
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 • Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
Ekspert: poslednje izmene od 25.02.2016.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Zakon o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
Ekspert: poslednje izmene od 22.02.2016.
 • Uredba o Šifarniku radnih mesta
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu
 • Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine
 • Izmene i dopune Javnobeležničke tarife
Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2016.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre
Ekspert: poslednje izmene od 10.02.2016.
 • Zakon o međunarodnim merama ograničavanja
 • Zakon o sportu
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2016. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 08.02.2016.
 • Uredba o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta
 • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini
 • Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine
Ekspert: poslednje izmene od 03.02.2016.
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2016. godine)
 • Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu
 • Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti
Ekspert: poslednje izmene od 01.02.2016.
 • Zakon o policiji
 • Zakon o javnom redu i miru
 • Zakon o javnom okupljanju
 • Zakon o oglašavanju
 • Zakon o informacionoj bezbednosti
Ekspert: poslednje izmene od 27.01.2016.
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3) i tač. 4), 5) i 6), čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 7) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini („Sl. glasnik RS“, br. 5/16)
 • Usklađeni dinarski iznos akcize iz člana 40a stav 1. tačka 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom
Ekspert: poslednje izmene od 25.01.2016.
 • Uredba o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduh
 • Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije
 • Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2016. godini
Ekspert: poslednje izmene od 20.01.2016.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • Odluka o dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o putnim ispravama
Ekspert: poslednje izmene od 18.01.2016.
 • Pravilnik o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju
 • Odluka o prestanku rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj
 • Izmene Tehničkih uslova za kućne sandučiće
Ekspert: poslednje izmene od 13.01.2016.
 • Pravilnik o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika
 • Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija
Ekspert: poslednje izmene od 11.01.2016.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Ekspert: poslednje izmene od 6.01.2016.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2015.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
 • Pravilnik o Obrascu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
 • Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara
Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2015.
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu
 • Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju
Ekspert: poslednje izmene od 28.12.2015.
 • Pravilnik o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja
 • Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2015-2018. godine i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period 2015-2016. godine
 • Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu
Ekspert: poslednje izmene od 24.12.2015.
 • Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2015.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
Ekspert: poslednje izmene od 16.12.2015.
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
Ekspert: poslednje izmene od 14.12.2015.
 • Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu
Ekspert: poslednje izmene od 09.12.2015.
 • Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
 • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
Ekspert: poslednje izmene od 07.12.2015.
 • Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira
 • Uredba o dopuni Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda
 • Pravilnik o evidenciji prometa
Ekspert: poslednje izmene od 02.12.2015.
 • Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Ekspert: poslednje izmene od 30.11.2015.
 • Zakon o ozakonjenju objekata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija
 • Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2015.
 • Uredba o dopuni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu
 • Pravilnik o dozvolama za rad
 • Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa
Ekspert: poslednje izmene od 18.11.2015.
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane
 • Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke
 • Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika
 • Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture
Ekspert: poslednje izmene od 11.11.2015.
 • Zakon o jakim alkoholnim pićima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice
 • Uredba o izmeni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
Ekspert: poslednje izmene od 09.11.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici
 • Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 03.11.2015.
 • Uredba o izmeni Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
 • Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2015. godine)
 • Zakon o ulaganjima
Ekspert: poslednje izmene od 02.11.2015.
 • Zakon o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
 • Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o šumama
Ekspert: poslednje izmene od 28.10.2015.
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Ekspert: poslednje izmene od 26.10.2015.
 • Pravilnik o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji
 • Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka nakon izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar
Ekspert: poslednje izmene od 21.10.2015.
 • Pravilnik o načinu i postupku izbora lica na Listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika
 • Pravilnik o visini takse za upis u Nacionalni registar železničkih vozila
 • Pravilnik o visini takse za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola
Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2015.
 • Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2015.
 • Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji
 • Pravilnik o nadzoru nad radom zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
 • Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu
Ekspert: poslednje izmene od 12.10.2015.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
 • Zakon o nacionalnim parkovima
Ekspert: poslednje izmene od 06.10.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama Zakona o hipoteci
Ekspert: poslednje izmene od 05.10.2015.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Odluka o dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 30.09.2015.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Odluka o dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2015.
 • Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru
 • Pravilnik o načinu, postupku i indikacijama za upućivanje osiguranih lica na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom
Ekspert: poslednje izmene od 23.09.2015.
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja
Ekspert: poslednje izmene od 21.09.2015.
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
Ekspert: poslednje izmene od 16.09.2015.
 • Uredba o vojnoj legitimaciji
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2016. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
Ekspert: poslednje izmene od 14.09.2015.
 • Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija
 • Odluka (o usvajanju prevoda Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija)
 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
Ekspert: poslednje izmene od 09.09.2015.
 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • Pravilnik o načinu vođenja posebne evidencije o licima osuđenim za krivična dela protiv polne slobode izvršena prema maloletnim licima
 • Uputstvo za utvrđivanje referentne i diskontne kamatne stope
Ekspert: poslednje izmene od 07.09.2015.
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2015. godini
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta avio-prevozniku kome je uverenje o osposobljenosti izdao nadležni organ druge države
Ekspert: poslednje izmene od 02.09.2015.
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
 • Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta kroz zaštićene zone
Ekspert: poslednje izmene od 31.08.2015.
 • Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
 • Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova
Ekspert: poslednje izmene od 26.08.2015.
 • Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela
 • Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija
 • Strategija za rešavanje problematičnih kredita
Ekspert: poslednje izmene od 24.08.2015.
 • Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Strategija za rešavanje problematičnih kredita
Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2015.
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području
 • Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe
 • Odluka o izmeni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Ekspert: poslednje izmene od 17.08.2015.
 • Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata kroz mere i akcije podrške promotivnim aktivnostima u poljoprivredi
 • Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike
 • Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost
Ekspert: poslednje izmene od 12.08.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2015. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju
Ekspert: poslednje izmene od 03.08.2015.
 • Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 66/15)
 • Zakon o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2015. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 30.07.2015.
 • Uredba o primeni tarifa za obračun cene pristupa distributivnom sistemu električne energije
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravila o promeni snabdevača
Ekspert: poslednje izmene od 22.07.2015.
 • Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji
 • Zakon o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Ekspert: poslednje izmene od 20.07.2015.
 • Uredba o utvrđivanju Metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave
 • Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju
Ekspert: poslednje izmene od 15.07.2015.
 • Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem
 • Odluka o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike
Ekspert: poslednje izmene od 13.07.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci
 • Uredba o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti
 • Uredba o dopunama Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze
Ekspert: poslednje izmene od 8.07.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima
 • Uredba o izmenama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Ekspert: poslednje izmene od 6.07.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima
 • Uredba o izmenama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Ekspert: poslednje izmene od 29.06.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja
 • Nova struktura i cena usluge obeležavanja (markiranja) derivata nafte za vanrednu kontrolu
 • Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga
Ekspert: poslednje izmene od 24.06.2015.
 • Zakon o odbrani od grada
 • Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica
Ekspert: poslednje izmene od 22.06.2015.
 • Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava
 • Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
Ekspert: poslednje izmene od 17.06.2015.
 • Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte
 • Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
Ekspert: poslednje izmene od 15.06.2015.
 • Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte
 • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (sa Aneksom PKU za organe pokrajinske autonomije i organe jedinica lokalne samouprave)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu
Ekspert: poslednje izmene od 10.06.2015.
 • Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih
 • Pravilnik o korišćenju podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta
 • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem platnih sistema
Ekspert: poslednje izmene od 08.06.2015.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda
 • Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova
Ekspert: poslednje izmene od 02.06.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji
 • Odluka o određivanju subjekata privatizacije od strateškog značaja
 • Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd
Ekspert: poslednje izmene od 01.06.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
Ekspert: poslednje izmene od 27.05.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju
 • Pravilnik o registraciji kolektivnih ugovora
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. juna 2015. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 25.05.2015.
 • Pravilnik o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka
 • Sažetak Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji žena
Ekspert: poslednje izmene od 18.05.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju
 • Odluka o tehničkim rezervama
 • Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje/reosiguranje
 • Odluka o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 20.05.2015.
 • Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu
 • Pravilnik o periodičnom održavanju državnog puta
 • Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije
Ekspert: poslednje izmene od 13.05.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju
 • Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica
Ekspert: poslednje izmene od 11.05.2015.
 • akon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (U PRIMENI: od 1. januara 2016. godine)
 • Zakon o dopuni Zakona o sudijama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Ekspert: poslednje izmene od 06.05.2015.
 • Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Pravilnik o vođenju registra obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sastavljanju mesečnih statističkih izveštaja o količini, kvalitetu, strukturi i razmeštaju obaveznih i drugih rezervi nafte i derivata nafte
Ekspert: poslednje izmene od 04.05.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o žičarama za transport lica
 • Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju
 • Zakon o upotrebi znakovnog jezika
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2015. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 29.04.2015.
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za april 2015. godine)
 • Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru
Ekspert: poslednje izmene od 27.04.2015.
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Ekspert: poslednje izmene od 22.04.2015.
 • Autentično tumačenje odredbe člana 13. stav 3. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11 i 55/13)
 • Uredba o lokacijskim uslovima
 • Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja
Ekspert: poslednje izmene od 20.04.2015.
 • Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“
 • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 • Odluka o izmeni Odluke o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka
Ekspert: poslednje izmene od 14.04.2015.
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
Ekspert: poslednje izmene od 08.04.2015.
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
Ekspert: poslednje izmene od 06.04.2015.
 • Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • Pravilnik o upućivanju osuđenih, prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija
Ekspert: poslednje izmene od 01.04.2015.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o načinu izvršenja vanzavodskih sankcija i mera i organizaciji i radu Poverenika
Ekspert: poslednje izmene od 30.03.2015.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
 • Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
Ekspert: poslednje izmene od 25.03.2015.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča
Ekspert: poslednje izmene od 23.03.2015.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
 • Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta
 • Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata
 • Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 18.03.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
 • Poseban kolektivni ugovor za državne organe
Ekspert: poslednje izmene od 16.03.2015.
 • Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije
 • Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
 • Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci
Ekspert: poslednje izmene od 11.03.2015.
 • Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci
 • Pravilnik o utvrđivanju slobodnog kapaciteta uvećanog za vrednost instalisane snage elektrana za koje je prestao privremeni status povlašćenog proizvođača
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
Ekspert: poslednje izmene od 09.03.2015.
 • Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2014. godinu
 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure
 • Pravilnik o klasifikaciji objekata
Ekspert: poslednje izmene od 04.03.2015.
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2014. godinu
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure
 • Pravilnik o klasifikaciji objekata
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 02.03.2015.
 • Zakon o oružju i municiji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara („Tamarin zakon“)
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
Ekspert: poslednje izmene od 25.02.2015.
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini
 • Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava
 • Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove
 • Izmena Statuta Stomatološke komore Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 23.02.2015.
 • Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godini
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila
Ekspert: poslednje izmene od 18.02.2015.
 • Pravilnik o visini i vrsti stvarnih troškova nastalih u sprovođenju privatizacije
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Zaključak (Preporuka Vlade u vezi sa donošenjem potrebnih odluka i uplati neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u budžet Republike Srbije)
Ekspert: poslednje izmene od 11.02.2015.
 • Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu
 • Uredba o visini naknada za vode za 2015. godinu
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
Ekspert: poslednje izmene od 09.02.2015.
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
 • Zakon o dopuni Zakona o ministarstvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama
 • Zakon o osiguranju depozita (U PRIMENI OD: 1. aprila 2015. godine)
 • Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje (U PRIMENI OD: 1. aprila 2015. godine)
 • Zakon o Agenciji za osiguranje depozita (U PRIMENI OD: 1. aprila 2015. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 04.02.2015.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2015. godine)
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke
 • Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
Ekspert: poslednje izmene od 02.02.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 28.01.2015.
 • Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti
 • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana …
Ekspert: poslednje izmene od 26.01.2015.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana …
Ekspert: poslednje izmene od 21.01.2015.
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a i 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru zdravstva
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
Ekspert: poslednje izmene od 19.01.2015.
 • Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
 • Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije
 • Pravilnik o naknadi troškova za medicinska sredstva koja se koriste za pružanje zdravstvenih usluga laparaskopskom metodom
Ekspert: poslednje izmene od 14.01.2015.
 • Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2015. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o licenci za rad geodetske organizacije i geodetskoj licenci
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 8.01.2015.
 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i radu lekarskih komisija
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor
Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2014.
 • Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o matičnim knjigama
 • Zakon o energetici
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
Ekspert: poslednje izmene od 29.12.2014.
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
Ekspert: poslednje izmene od 25.12.2014.
 • Uredba o uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva zakupaca stanova izgrađenih na osnovu
 • Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2015. godinu)
 • Zakon o platnim uslugama (U PRIMENI: od 1. oktobra 2015. godine)
 • Zakon o osiguranju (U PRIMENI OD: 27. juna 2015. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 22.12.2014.
 • Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2014.
 • Pravilnik o dozvolama za rad
 • Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
Ekspert: poslednje izmene od 15.12.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
Ekspert: poslednje izmene od 10.12.2014.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Ekspert: poslednje izmene od 08.12.2014.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Ekspert: poslednje izmene od 01.12.2014.
 • Zakon o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o zaštiti uzbunjivača
 • Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje
 • Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Ekspert: poslednje izmene od 27.11.2014.
 • Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
 • Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2014. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2014.
 • Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
 • Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2014. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 24.11.2014.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ekspert: poslednje izmene od 19.11.2014.
 • Uredba o određivanju cena toplotne energije
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • Statut Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Ekspert: poslednje izmene od 17.11.2014.
 • Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
Ekspert: poslednje izmene od 10.11.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti
 • Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije
Ekspert: poslednje izmene od 03.11.2014.
 • Zakon o izmeni Zakona o sudijama
 • Zakon o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu
 • Zakon o izmeni Zakona o legalizaciji objekata
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2014. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 29.10.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu
 • Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije
Ekspert: poslednje izmene od 27.10.2014.
 • Uredba o dopuni Uredbe o platama lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove u vezi sa izvršavanjem kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala
 • Uredba o dopuni Uredbe o platama lica koja obavljaju poslove u posebnim organizacionim jedinicama državnih organa nadležnih za suzbijanje organizovanog kriminala
 • Pravilnik o proceni vrednosti nepokretnosti
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2014. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 22.10.2014.
 • Zakon o sprečavanju dopinga u sportu
 • Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći
 • Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2014. godini
Ekspert: poslednje izmene od 20.10.2014.
 • Zakon o sprečavanju dopinga u sportu
 • Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 15.10.2014.
 • Zakon o dopunama Krivičnog zakonika
 • Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
 • Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
Ekspert: poslednje izmene od 13.10.2014.
 • Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme
 • Pravilnik o parametrima i metodama za analizu i utvrđivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 09.10.2014.
 • Zakon o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama Zakona o javnoj svojini
 • Uredba o načinu izveštavanja o svim finansijskim i nefinansijskim prilivima i odlivima sredstava namenjenih za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama
Ekspert: poslednje izmene od 06.10.2014.
 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2015. godine
 • Pravilnik o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou
Ekspert: poslednje izmene od 01.10.2014.
 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje
 • Lista o dopuni Liste lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Ekspert: poslednje izmene od 29.09.2014.
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva
 • Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jagodastih voćnih vrsta, radi priznavanja sorte
 • Dopuna Javnobeležničke tarife
Ekspert: poslednje izmene od 09.06.2014.
 • Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
Ekspert: poslednje izmene od 24.09.2014.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 22.09.2014.
 • Uredba o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja
 • Pravilnik o metodama ispitivanja sorti stočnog graška (Pisum sativum L.) i grahorice (Vicia sp. L.) radi priznavanja sorte
Ekspert: poslednje izmene od 17.09.2014.
 • Uredba o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja
Ekspert: poslednje izmene od 15.09.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Ekspert: poslednje izmene od 10.09.2014.
 • Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti
 • Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
Ekspert: poslednje izmene od 08.09.2014.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima
 • Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
 • Zakon o prometu nepokretnosti
 • Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama
Ekspert: poslednje izmene od 03.09.2014.
 • Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
 • Zakon o prometu nepokretnosti
 • Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama
Ekspert: poslednje izmene od 01.09.2014.
 • Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade
 • Pravilnik o načinu obavljanja vanrednog prevoza
 • Pravilnik o načinu neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima u zoni škole
Ekspert: poslednje izmene od 27.08.2014.
 • Javnobeležnički poslovnik
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava telo koje se imenuje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju
Ekspert: poslednje izmene od 25.08.2014.
 • Pravilnik o načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja
 • Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila
 • Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska
Ekspert: poslednje izmene od 20.08.2014.
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja
 • Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu
Ekspert: poslednje izmene od 18.08.2014.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ličnoj karti
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2014. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 13.08.2014.
 • Uredba o izmenama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
 • Uredba o dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita
 • Zakon o privatizaciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
Ekspert: poslednje izmene od 11.08.2014.
 • Zakon o privatizaciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
Ekspert: poslednje izmene od 04.08.2014.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2014. godine)
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Usklađeni iznosi naknade iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
Ekspert: poslednje izmene od 30.07.2014.
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke
Ekspert: poslednje izmene od 28.07.2014.
 • Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Vlade
Ekspert: poslednje izmene od 23.07.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji
Ekspert: poslednje izmene od 21.07.2014.
 • Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godine
 • Pravilnik o načinu označavanja, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 16.07.2014.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
 • Odluka o dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 14.07.2014.
 • Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini
 • Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije
 • Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije
 • Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini
Ekspert: poslednje izmene od 09.07.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
Ekspert: poslednje izmene od 07.07.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 68/14)
Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2014.
 • Odluka o vrstama usluga za čije pružanje Agencija za privredne registre privremeno neće naplaćivati naknade
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra poljoprivrednih savetodavaca
Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja
Ekspert: poslednje izmene od 02.07.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja
Ekspert: poslednje izmene od 30.06.2014.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • Zaključak (o preporuci Vlade poslodavcima da odobre privremeno plaćeno odsustvo zaposlenima sa rada radi angažovanja na saniranju posledica izazvanih poplavama i klizištima u njihovim domovima)
Ekspert: poslednje izmene od 25.06.2014.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
Ekspert: poslednje izmene od 23.06.2014.
 • Zakon o zaštiti potrošača (U PRIMENI OD: 22. septembra 2014. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama
 • Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta
Ekspert: poslednje izmene od 18.06.2014.
 • Zakon o zaštiti potrošača (U PRIMENI OD: 22. septembra 2014. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama
Ekspert: poslednje izmene od 16.06.2014.
 • Pravilnik o određivanju broja izvršitelja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
Ekspert: poslednje izmene od 11.06.2014.
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica
 • Etički kodeks članova Državnog veća tužilaca
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
Ekspert: poslednje izmene od 4.06.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika
Ekspert: poslednje izmene od 2.06.2014.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi
Ekspert: poslednje izmene od 29.05.2014.
 • Zakon o pravobranilaštvu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
 • Zakon o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke
Ekspert: poslednje izmene od 28.05.2014.
 • Zakon o pravobranilaštvu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
 • Zakon o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju
Ekspert: poslednje izmene od 26.05.2014.
 • Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka (o nenaplaćivanju naknade za obračun u vezi s poslovima platnog prometa – po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava na namenske račune koji su otvoreni radi pomoći ugroženima i otklanjanje posledica vanrednih okolnosti – poplava u RS)
Ekspert: poslednje izmene od 21.05.2014.
 • Odluka (o nenaplaćivanju naknade za obračun u vezi s poslovima platnog prometa – po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava na namenske račune koji su otvoreni radi pomoći ugroženima i otklanjanje posledica vanrednih okolnosti – poplava u RS)
 • Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini
Ekspert: poslednje izmene od 19.05.2014.
 • Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini
 • Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju
Ekspert: poslednje izmene od 14.05.2014.
 • Zakon o izmeni Zakona o privatizaciji
 • Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 12.05.2014.
 • Uredba o načinu korišćenja službenih vozila
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
Ekspert: poslednje izmene od 07.05.2014.
 • Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. maja 2014. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 05.05.2014.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2014. godine)
 • Odluka o dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
Ekspert: poslednje izmene od 30.04.2014.
 • Zakon o ministarstvima
 • Zakon o izmeni Zakona o Vladi
 • Odluka o izboru Vlade
 • Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke
Ekspert: poslednje izmene od 28.04.2014.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
 • Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda (počev od plate za april 2014. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 21.04.2014.
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova
 • Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja poslovnih zona i unapređenje drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija
Ekspert: poslednje izmene od 16.04.2014.
 • Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2013. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 14.04.2014.
 • Pravilnik o merilima nivoa zvuka
 • Pravilnik o alkoholometrima
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 09.04.2014.
 • Rešenje o vrednosti opšteg boda od aprila 2014. godine
 • Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka“
Ekspert: poslednje izmene od 07.04.2014.
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija
 • Protokol o saradnji (Sokoj i ANEM)
Ekspert: poslednje izmene od 02.04.2014.
 • Pravilnik o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko
Ekspert: poslednje izmene od 31.03.2014.
 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
Ekspert: poslednje izmene od 26.03.2014.
 • Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu
 • Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju
Ekspert: poslednje izmene od 24.03.2014.
 • Pravilnik o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti
 • Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke
Ekspert: poslednje izmene od 19.03.2014.
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom
 • Pravilnik o uslovima za uspostavljanje dopunskih mreža meteoroloških i hidroloških stanica
Ekspert: poslednje izmene od 17.03.2014.
 • Odluka o visini takse za ocenu ispunjenosti uslova i kriterijuma za stavljanje leka na Listu lekova, izmenu i dopunu Liste lekova, odnosno skidanje leka sa Liste lekova
 • Program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor
 • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
Ekspert: poslednje izmene od 12.03.2014.
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće, kao i društava kapitala i njegovih zavisnih društava
 • Odluka o izmeni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Ekspert: poslednje izmene od 10.03.2014.
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komore biohemičara Srbije
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini godišnje naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa
 • Odluka o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
Ekspert: poslednje izmene od 05.03.2014.
 • Odluka o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2014. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 03.03.2014.
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti
 • Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini
Ekspert: poslednje izmene od 26.02.2014.
 • Uredba o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 24.02.2014.
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 19.02.2014.
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2014. godini
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
Ekspert: poslednje izmene od 18.02.2014.
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove
 • Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva
Ekspert: poslednje izmene od 12.02.2014.
 • Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta
 • Pravilnik o otpisu potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje
Ekspert: poslednje izmene od 10.02.2014.
 • Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke
 • Pravilnik o obrascu prekršajnog naloga
Ekspert: poslednje izmene od 5.02.2014.
 • Pravilnik o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja
 • Odluka o naknadama sudije koji je premešten, odnosno upućen
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije – za period od 2014. do 2015. godine, sa Akcionim planom)
Ekspert: poslednje izmene od 3.02.2014.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2014. godine)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
 • Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Ekspert: poslednje izmene od 29.01.2014.
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini
 • Uredba o dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
Ekspert: poslednje izmene od 27.01.2014.
 • Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije elektroenergetskog inspektora i inspektora opreme pod pritiskom
 • Pravilnik o obrascu službene legitimacije inspektora za zaštitu životne sredine
Ekspert: poslednje izmene od 22.01.2014.
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja druga, člana 9. stav 5, čl. 9b, 12, 12a, 14, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća i člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini
 • Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Ekspert: poslednje izmene od 20.01.2014.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 3/14)
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 3/14)
 • Statut Komore ovlašćenih revizora („Sl. glasnik RS“, br. 3/14)
Ekspert: poslednje izmene od 15.01.2014.
 • Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija
 • Pravila o praćenju tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanju kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom
Ekspert: poslednje izmene od 08.01.2014.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Uredba o izmeni Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 04.01.2014.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Uredba o izmeni Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 01.01.2014.
 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)
 • Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacije i fonograma
Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2013.
 • Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru
 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju
Ekspert: poslednje izmene od 25.12.2013.
 • Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2014. godinu)
Ekspert: poslednje izmene od 23.12.2013.
 • Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Autentično tumačenje odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – US i 67/13 – US)
 • Rezolucija o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2013.
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
 • Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
Ekspert: poslednje izmene od 16.12.2013.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu
 • Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2014. godini
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2013.
 • Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakona o duvanu
 • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakona o umanjenju neto prihoda u javnom sektoru
 • Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Ekspert: poslednje izmene od 09.12.2013.
 • Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakona o duvanu
 • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakona o umanjenju neto prihoda u javnom sektoru
 • Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Ekspert: poslednje izmene od 04.12.2013.
 • Uredba o kategorizaciji državnih puteva
 • Pravilnik o kriterijumima za premeštaj sudije u drugi sud u slučaju ukidanja pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za premeštaj nosilaca javnotužilačke funkcije u drugo javno tužilaštvo u slučaju ukidanja javnog tužilaštva ili smanjenja broja zamenika javnog tužioca
Ekspert: poslednje izmene od 02.12.2013.
 • Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja
 • Zakon o robnim rezervama
 • Zakon o privatnom obezbeđenju
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija i privrede – Poreska uprava
Ekspert: poslednje izmene od 27.11.2013.
 • Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija
 • Pravilnik o obrascu izveštaja o cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja bez recepta
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu
Ekspert: poslednje izmene od 25.11.2013.
 • Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu
Ekspert: poslednje izmene od 20.11.2013.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge
 • Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
 • Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika
Ekspert: poslednje izmene od 18.11.2013.
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima
 • Odluka o izmeni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok“
Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2013.
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima
 • Odluka o izmeni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
Ekspert: poslednje izmene od 11.11.2013.
 • Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija
Ekspert: poslednje izmene od 06.11.2013.
 • Uredba o načinu određivanja cena toplotne energije
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Zakon o legalizaciji objekata
 • Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
Ekspert: poslednje izmene od 04.11.2013.
 • Zakon o legalizaciji objekata
 • Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2013. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2013.
 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda (počev od plate za oktobar 2013. godine)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa
Ekspert: poslednje izmene od 28.10.2013.
 • Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Odluka o izmeni Odluke o upravljanju rizicima banke
Ekspert: poslednje izmene od 23.10.2013.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2013. godine)
 • Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava
Ekspert: poslednje izmene od 21.10.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 21.10.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima: „Sl. glasnik RS“ 90/13 „Sl. gl. RS – Prosv. glasnik“ 16/13 „Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“ 11/13 „Sl. list APV“ 34/13 „Sl. list grada Beograda“ 42/13 „Sl. list grada Novog Sada“ 50/13 „Sl. list grada Niša“ 71/13 „Sl. list grada Kragujevca“ 24/13 „Sl. list grada Čačka“ 16/13 „Sl. list grada Kruševca“ 4/13 „Sl. list grada Kraljeva“ 20/13 „Sl. list grada Užica“ 16/13 „Sl. list grada Pančeva“ 11/13 „Sl. list …

Ekspert: poslednje izmene od 16.10.2013.
 • Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije
 • Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija
 • Odluka (o utvrđivanju stope tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica za 2014. godinu)
Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2013.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
 • Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2014. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 09.10.2013.
 • Zakon o izmeni Zakona o javnoj svojini
 • Rešenje o vrednosti opšteg boda od oktobra 2013. godine
 • Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 07.10.2013.
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • Pravilnik o podsticajima za očuvanje biljnih genetičkih resursa
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
Ekspert: poslednje izmene od 02.10.2013.
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
 • Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
 • Pravilnik o Jedinstvenom registru donora reproduktivnih ćelija
Ekspert: poslednje izmene od 30.09.2013.
 • Odluka o izmeni i dopuni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije
 • Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Ekspert: poslednje izmene od 25.09.2013.
 • Pravilnik o načinu podnošenja izveštaja i polaganju računa staratelja
 • Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju
 • Uredba o izmeni Uredbe o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice
Ekspert: poslednje izmene od 23.09.2013.
 • Pravilnik o načinu i postupku vođenja evidencija u ovlašćenim transfuziološkim ustanovama
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije, kao i vrsti i rokovima čuvanja podataka u postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja
 • Pravilnik o visini troškova nastalih u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje poslova transplantacije organa, tkiva i ćelija, banaka ćelija i tkiva, biomedicinski potpomognutog oplođenja i transfuziološke delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 18.09.2013.
 • Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 • Pravilnik o obrascu službene legitimacije, izgledu i sadržini oznake i vrsti opreme geoloških i rudarskih inspektora
Ekspert: poslednje izmene od 16.09.2013.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 11.09.2013.
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine)
 • Pravilnik o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2013. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 09.09.2013.
 • Pravilnik o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2013. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 04.09.2013.
 • Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila
Ekspert: poslednje izmene od 02.09.2013.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima
 • Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru
 • Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 28.08.2013.
 • Pravilnik o vrstama igara na sreću (Katalog igara na sreću)
 • Pravilnik o listama čekanja
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo
Ekspert: poslednje izmene od 26.08.2013.
 • Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
Ekspert: poslednje izmene od 21.08.2013.
 • Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma dojke
 • Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice
 • Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma
Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2013.
 • Pravilnik o kontroli sprovođenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga
 • Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata
 • Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije savetnika za zaštitu prava pacijenata
Ekspert: poslednje izmene od 12.08.2013.
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u Bezbednosno-informativnoj agenciji
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
Ekspert: poslednje izmene od 7.08.2013.
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika
 • Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Ekspert: poslednje izmene od 5.08.2013.
 • Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Ekspert: poslednje izmene od 31.07.2013.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2013. godine)
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. avgusta 2013. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
Ekspert: poslednje izmene od 29.07.2013.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o prekršajima
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
Ekspert: poslednje izmene od 24.07.2013.
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju
 • Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstva
Ekspert: poslednje izmene od 22.07.2013.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o reviziji
 • Zakon o faktoringu
Ekspert: poslednje izmene od 17.07.2013.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Ekspert: poslednje izmene od 15.07.2013.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Ekspert: poslednje izmene od 10.07.2013.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
 • Uredba o dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
Ekspert: poslednje izmene od 08.07.2013.
 • Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2013.
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
 • Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
Ekspert: poslednje izmene od 01.07.2013.
 • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (U PRIMENI OD 1.09.2013. GODINE)
 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (U PRIMENI OD 1.09.2013. GODINE)
 • Zakon o obrazovanju odraslih
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
Ekspert: poslednje izmene od 26.06.2013.
 • Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima
Ekspert: poslednje izmene od 24.06.2013.
 • Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku i izdavanju potvrde o prijemu
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra privrednih društava i drugih pravnih lica koja rukuju opasnim materijama
Ekspert: poslednje izmene od 19.06.2013.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi
 • Uputstvo za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija izazvanih bakterijom Clostridium difficile
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti
Ekspert: poslednje izmene od 17.06.2013.
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja
 • Naredba o sprovođenju posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja štetnih organizama bledožute krompirove cistolike nematode Globodera pallida (Stone) Behrens i zlatnožute krompirove cistolike nematode Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, kao i o merama koje se preduzimaju u slučaju pojave tih štetnih organizama
Ekspert: poslednje izmene od 12.06.2013.
 • Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala
 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih
Ekspert: poslednje izmene od 10.06.2013.
 • Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
Ekspert: poslednje izmene od 05.06.2013.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki
Ekspert: poslednje izmene od 03.06.2013.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
Ekspert: poslednje izmene od 29.05.2013.
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 • Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte
Ekspert: poslednje izmene od 27.05.2013.
 • Zakon o pravima pacijenata
 • Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama
 • Zakon o železnici
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije
Ekspert: poslednje izmene od 22.05.2013.
 • Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke
Ekspert: poslednje izmene od 20.05.2013.
 • Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite
 • Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti
 • Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 15.05.2013.
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
 • Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
 • Uredba o načinu dodeljivanja korisničkih dozvola, metodologiji unosa i ažuriranja podataka i načinu pristupa i korišćenja podataka iz Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 13.05.2013.
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Pravilnik o stručnom ispitu za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 07.05.2013.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2013. godine)
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
Ekspert: poslednje izmene od 29.04.2013.
 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda (počev od plate za april 2013. godine)
 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći
Ekspert: poslednje izmene od 24.04.2013.
 • Pravilnik o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala, utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće
Ekspert: poslednje izmene od 22.04.2013.
 • Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine
 • Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2013. godini
Ekspert: poslednje izmene od 17.04.2013.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
Ekspert: poslednje izmene od 15.04.2013.
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla
 • Spisak međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2013.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Odluka o visini minimalne zarade za period mart – decembar 2013. godine
 • Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca
Ekspert: poslednje izmene od 08.04.2013.
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2013. godini
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
 • Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2013. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 03.04.2013.
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama
 • Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku
 • Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
Ekspert: poslednje izmene od 01.04.2013.
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama
 • Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“
Ekspert: poslednje izmene od 27.03.2013.
 • Uredba o energetski zaštićenom kupcu
 • Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita
Ekspert: poslednje izmene od 25.03.2013.
 • Uredba o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje
 • Pravilnik o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova
 • Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2013.
 • Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
 • Zakon o efikasnom korišćenju energije
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
Ekspert: poslednje izmene od 18.03.2013.
 • Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
 • Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo
 • Pravilnik o sistemu upravljanja bezbednošću u civilnom vazduhoplovstvu
Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2013.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe
Ekspert: poslednje izmene od 11.03.2013.
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici
Ekspert: poslednje izmene od 6.03.2013.
 • Uredba o merilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih preduzeća
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
 • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini
Ekspert: poslednje izmene od 4.03.2013.
 • Zakon o izmenama Zakona o javnom beležništvu
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije
 • Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 27.02.2013.
 • Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o metodama ispitivanja sorti jabučastih voćnih vrsta, radi priznavanja sorti
 • Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“
Ekspert: poslednje izmene od 25.02.2013.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji
 • Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“
 • Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze
Ekspert: poslednje izmene od 20.02.2013.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o Registru hemikalija
Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2013.
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2013. godine)
 • Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge
Ekspert: poslednje izmene od 13.02.2013.
 • Pravilnik o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđenja i označavanja
 • Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite
 • Protokol o saradnji (SOKOJ i ANEM)
Ekspert: poslednje izmene od 11.02.2013.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Statut Narodne banke Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 06.02.2013.
 • Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i druge signalizacije za obeležavanje graničnog prelaza i njegovog područja i obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih tabli i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora
Ekspert: poslednje izmene od 04.02.2013.
 • Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2013. godine)
 • Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2012. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 30.01.2013.
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2012. godini
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
Ekspert: poslednje izmene od 28.01.2013.
 • Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika
 • Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja
Ekspert: poslednje izmene od 23.01.2013.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke
 • Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju
Ekspert: poslednje izmene od 21.01.2013.
 • Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
 • Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga
Ekspert: poslednje izmene od 16.01.2013.
 • Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
 • Izmene i dopune Statuta Privredne komore Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 14.01.2013.
 • Pravilnik o načinu dobijanja saglasnosti za zasnivanje novog radnog odnosa i angažovanje novih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2013. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 08.01.2013.
 • Zakon o javnim nabavkama
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku
 • Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
 • Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2012.
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije
 • Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2013. godinu)
Ekspert: poslednje izmene od 20.12.2012.
 • Zakon o zateznoj kamati
 • Zakon o javnim preduzećima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 • Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
Ekspert: poslednje izmene od 17.12.2012.
 • Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi
 • Uredba o dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2012.
 • Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu
 • Uredba o primeni propisa o državnoj pomoći na podsticaje iz Zakona o regionalnom razvoju
 • Pravilnik o vanrednom prevozu
Ekspert: poslednje izmene od 10.12.2012.
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 05.12.2012.
 • Pravilnik o obrascu prijave prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje
 • Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka
Ekspert: poslednje izmene od 03.12.2012.
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
Ekspert: poslednje izmene od 28.11.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 111/12)
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 111/12)
Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2012.
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja hrane radi utvrđivanja ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani
 • Odluka Ustavnog suda IUz-314/2011 (odnosi se na član 33. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju)
Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2012.
 • Pravilnik o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite
 • Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini
Ekspert: poslednje izmene od 19.11.2012.
 • Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita
Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2012.
 • Zakon o upravljanju migracijama
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi
Ekspert: poslednje izmene od 12.11.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
 • Uredba o izmeni Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije
Ekspert: poslednje izmene od 07.11.2012.
 • Odluka o određivanju najniže cene teorijske i praktične obuke kandidata za vozače i najniže cene za polaganje vozačkog ispita
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
Ekspert: poslednje izmene od 05.11.2012.
 • Uredba o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2012. godine)
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. novembra 2012. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 1.11.2021.
 • Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu
 • Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske
Ekspert: poslednje izmene od 31.10.2012.
 • Zakon o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda
Ekspert: poslednje izmene od 29.10.2012.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
Ekspert: poslednje izmene od 24.10.2012.
 • Uredba o izmeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe
 • Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju
Ekspert: poslednje izmene od 22.10.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2012.
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini
 • Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • Odluka o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike
Ekspert: poslednje izmene od 15.10.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2012.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS“, br. 96/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 96/12)
 • Pravilnik o načinu čuvanja, uvida i izdavanja podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova
Ekspert: poslednje izmene od 08.10.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva
Ekspert: poslednje izmene od 03.10.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva
Ekspert: poslednje izmene od 01.10.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
Ekspert: poslednje izmene od 26.09.2012.
 • Uredba o izmenama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade
 • Pravilnik o metrološkim zahtevima i postupku ispitivanja prethodno upakovanog čaja, biljnog čaja i njihovih proizvoda, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Ekspert: poslednje izmene od 25.09.2012.
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2012. godini
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2012. godini
 • Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima
Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2012.
 • Pravilnik o obimu pregleda i kriterijumima za izbor davaoca krvi ili komponenata krvi
 • Pravilnik o sadržaju obrasca izjave o pristanku primaoca organa za presađivanje organa
 • Pravilnik o izdavanju donatorske kartice
Ekspert: poslednje izmene od 17.09.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora
 • Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 12.09.2012.
 • Uredba o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe
 • Pravilnik o periodičnim pregledima subjekata u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara
 • Odluka o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka
Ekspert: poslednje izmene od 10.09.2012.
 • Zakon o izmeni Zakona o javnom beležništvu
 • Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku
 • Stručno uputstvo za katalogizaciju u publikaciji (CIP)
Ekspert: poslednje izmene od 05.09.2012.
 • Zakon o izmeni Zakona o javnom beležništvu
 • Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini
Ekspert: poslednje izmene od 03.09.2012.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (R. broj 2517/59-51-02/2012)
Ekspert: poslednje izmene od 29.08.2012.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Odluka o izmenama Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Ekspert: poslednje izmene od 27.08.2012.
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2012. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2012.
 • Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora
 • Uputstvo o obračunu, načinu i rokovima uplate redovnog doprinosa članova Fonda za zaštitu investitora
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2012. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 20.08.2012.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu vođenja Registra lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom
 • Aneks III Posebnog – granskog kolektivnog ugovora za metalsku industriju Srbije
 • Aneks IV Posebnog – granskog kolektivnog ugovora za metalsku industriju Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 08.08.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
Ekspert: poslednje izmene od 06.08.2012.
 • Zakon o ministarstvima
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. avgusta 2012. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 01.08.2012.
 • Zakon o ministarstvima
 • Zakon o dopunama Zakona o Vladi
 • Odluka Ustavnog suda IUz-82/2009 (odnosi se na Zakon o visini stope zatezne kamate)
Ekspert: poslednje izmene od 30.07.2012.
 • Zakon o ministarstvima
 • Zakon o dopunama Zakona o Vladi
 • Zakon o izmeni Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2012. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2012.
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • Usklađeni iznosi naknade iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu (sa indeksom potrošačkih u prvom polugodištu 2012. godine)
 • Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada
Ekspert: poslednje izmene od 23.07.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove
 • Liste dopuna Listi aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu
Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2012.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Odluka o utvrđivanju glavnih operacija na otvorenom tržištu
 • Odluka o izmenama Odluke o spoljnoj reviziji banaka
Ekspert: poslednje izmene od 16.07.2012.
 • Pravilnik o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane
 • Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu
Ekspert: poslednje izmene od 09.07.2012.
 • Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
 • Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice
Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2012.
 • Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe
 • Uredba o izmeni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
Ekspert: poslednje izmene od 02.07.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o standardima za primenu pojedinih citostatika i određenih specifičnih lekova za lečenje malignih oboljenja osiguranih lica Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2012. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2012.
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2012. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik za katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta
Ekspert: poslednje izmene od 25.06.2012.
 • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
 • Pravilnik o sadržini, načinu određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja za potrebe socijalnog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 18.06.2012.
 • Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi
 • Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa
 • Pravilnik o organizaciji seminara unapređenja znanja, sprovođenju ispita provere znanja i vođenju Registra izdatih dozvola (licenci) za instruktora vožnje
Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2012.
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • Pravilnik o načinu dostavljanja i obrascu prijave potraživanja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa
Ekspert: poslednje izmene od 11.06.2012.
 • Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Ekspert: poslednje izmene od 06.06.2012.
 • Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. jula 2012. godine)
 • Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji
Ekspert: poslednje izmene od 04.06.2012.
 • Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije
 • Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila
Ekspert: poslednje izmene od 30.05.2012.
 • Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 C
 • Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za ispitivača
Ekspert: poslednje izmene od 28.05.2012.
 • Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa
 • Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja
Ekspert: poslednje izmene od 23.05.2012.
 • Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
 • Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje stvari iz popisa za potrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane (Tarifa)
Ekspert: poslednje izmene od 21.05.2012.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o decentralizovanom sistemu upravljanja sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2012.
 • Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
 • Uredba o disciplinskoj odgovornosti pripadnika Bezbednosno-informativne agencije
Ekspert: poslednje izmene od 14.05.2012.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl. glasnik RS“, br. 47/12)
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju i naplati potraživanja i otpisivanju dospelih nenaplativih potraživanja od korisnika prava („Sl. glasnik RS“, br. 47/12)
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd („Sl. list grada Beograda“, br. 19/12)
Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2012.
 • Pravilnik o disciplinskom postupku protiv izvršitelja
 • Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike
 • Uredba o načinu i postupku uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za april 2012. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 07.05.2012.
 • Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama
 • Pravilnik o Fondu za zaštitu investitora
Ekspert: poslednje izmene od 30.04.2012.
 • Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze, hmelja i lincure za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 38/12)
 • Pravilnik o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu („Sl. glasnik RS“, br. 38/12)
 • Odluka o visini naknade za rad članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Ekspert: poslednje izmene od 25.04.2012.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira
 • Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih podataka o imovini i obavezama privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga
Ekspert: poslednje izmene od 23.04.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
 • Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od aprila 2012. godine
 • Pravilnik o sadržaju obrasca sertifikata o primeni Smernica Dobre proizvođačke prakse za lekove koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini
Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2012.
 • Uredba o režimima zaštite
 • Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
 • Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
Ekspert: poslednje izmene od 12.04.2012.
 • Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet
 • Pravilnik o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet
 • Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine (prečišćen tekst)
 • Kodeks profesionalne etike advokata
Ekspert: poslednje izmene od 09.04.2012.
 • Uredba o visini naknada za vode za 2012. godinu
 • Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za predavača teorijske obuke
 • Odluka o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike (za izbore raspisane za 6. maj 2012. godine)
Ekspert: poslednje izmene od 04.04.2012.
 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena
Ekspert: poslednje izmene od 02.04.2012.
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu
 • Pravilnik o konačnom usklađivanju mesečnog novčanog primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije za 2011. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 28.03.2012.
 • Odluka (o visini minimalne zarade, bez poreza i doprinosa, za periode januar-mart 2012. godine i april 2012. – februar 2013. godine)
 • Izmene i dopune Statuta Lekarske komore Srbije
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
Ekspert: poslednje izmene od 26.03.2012.
 • Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade
 • Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova
 • Poslovnik Narodne skupštine (prečišćen tekst)
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
Ekspert: poslednje izmene od 19.03.2012.
 • Pravilnik za osnovne geodetske radove
 • Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti
 • Sudski poslovnik o izmeni Sudskog poslovnika
Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2012.
 • Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova
Ekspert: poslednje izmene od 12.03.2012.
 • Uredba o mreži ustanova socijalne zaštite
 • Pravilnik o tarifi (za poslove iz delokruga Komisije za hartije od vrednosti)
 • Pravilnik o određivanju delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavanju delatnosti u grupe po stepenu povezanosti, načinu plaćanja turističke naknade i uslovima za oslobađanje od obaveze plaćanja turističke naknade
Ekspert: poslednje izmene od 07.03.2012.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku
 • Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 05.03.2012.
 • Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju
 • Uredba o kategorizaciji državnih puteva
 • Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava
Ekspert: poslednje izmene od 29.02.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Ekspert: poslednje izmene od 27.02.2012.
 • Pravilnik o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012. godinu
 • Pravilnik o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenja bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ekspert: poslednje izmene od 20.02.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica
 • Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade
Ekspert: poslednje izmene od 15.02.2012.
 • Pravilnik o uslovima za izradu galenskih lekova
 • Pravilnik o uslovima za proizvodnju medicinskih sredstava
 • Pravilnik o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera
Ekspert: poslednje izmene od 13.02.2012.
 • Pravilnik o načinu i postupku prijavljivanja pošiljke za pregled, postupku i merama za postupanje sa pošiljkom kojoj je zabranjen uvoz
 • Pravilnik o zabranjenim postupanjima zaposlenih u socijalnoj zaštiti
 • Pravilnik o podeli na listove karata i planova u državnoj projekciji
Ekspert: poslednje izmene od 06.02.2012.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2012. godine)
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2011. godini
 • Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova
Ekspert: poslednje izmene od 01.02.2012.
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6), čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama, godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, odnosno iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama, indeksom potrošačkih cena za period od 1. jula 2011. godine do 31. decembra 2011. godine
Ekspert: poslednje izmene od 30.01.2012.
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o kriterijumima, visini, načinu obračuna i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikaliji, kao i o visini drugih naknada utvrđenih Zakonom o hemikalijama
 • Uredba o prestanku važenja određenih uredaba
Ekspert: poslednje izmene od 25.01.2012.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
 • Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 C
 • Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini
Ekspert: poslednje izmene od 23.01.2012.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo
 • Odluka o visini članarine za članove Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
Ekspert: poslednje izmene od 18.01.2012.
 • Uredba o izmeni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima
 • Pravilnik o minimumu procesa rada za vreme štrajka u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu
Ekspert: poslednje izmene od 16.01.2012.
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti
 • Pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
Ekspert: poslednje izmene od 11.01.2012.
 • Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Naredba o Spisku direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije
 • Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
Ekspert: poslednje izmene od 9.01.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe
Ekspert: poslednje izmene od 4.01.2012.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o patentima
 • Zakon o izmenama Zakona o stanovanju
Ekspert: poslednje izmene od 28.12.2011.
 • Pravilnik o dostavljanju obaveznog primerka elektronskih publikacija depozitnim bibliotekama i njihovom korišćenju
 • Uredba o kontroli prelaska administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija
 • Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku kabinskog osoblja
Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2011.
 • Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje,
 • Pravilnik o tehničkoj dokumentaciji za izvođenje geodetskih radova i dnevniku radova,
 • Uredba o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka
Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2011.
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2011.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Pravilnik za sprovođenje Uredbe o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima
Ekspert: poslednje izmene od 14.12.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
 • Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole
 • Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole
Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
Ekspert: poslednje izmene od 07.12.2011.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za raspodelu transfera solidarnosti jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 91/11)
 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 91/11)
 • Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 91/11)
Ekspert: poslednje izmene od 05.12.2011.
 • Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima („Sl. glasnik RS“, br. 90/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 90/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Sl. glasnik RS“, br. 90/11)
Ekspert: poslednje izmene od 30.11.2011.
 • Zakon o upravnoj inspekciji („Sl. glasnik RS“, br. 87/11)
 • Zakon o prebivalištu i boravištu građana („Sl. glasnik RS“, br. 87/11)
 • Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/11)
 • Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 88/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 89/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 28.11.2011.
 • Zakon o upravnoj inspekciji („Sl. glasnik RS“, br. 87/11)
 • Zakon o prebivalištu i boravištu građana („Sl. glasnik RS“, br. 87/11)
 • Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/11)
 • Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 88/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 23.11.2011.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara („Sl. glasnik RS“, br. 86/11)
 • Statut Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 86/11)
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 86/11)
Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2011.
 • Pravilnik o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini („Sl. glasnik RS“, br. 85/11)
 • Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 85/11)
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima („Sl. glasnik RS“, br. 85/11)
Ekspert: poslednje izmene od 16.11.2011.
 • Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima
 • Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o visini depozita velikih pravnih lica
 • Pravilnik o uslovima pristupa i korišćenju podataka iz javnog telefonskog imenika
Ekspert: poslednje izmene od 09.11.2011.
 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (počev od plate za oktobar 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 82/11)
 • Uputstvo o načinu izdavanja potvrde da se određena roba ne proizvodi u zemlji („Sl. glasnik RS“, br. 82/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 82/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 07.11.2011.
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 81/11)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o ispitu za izvršitelja („Sl. glasnik RS“, br. 81/11)
 • Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 81/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 02.11.2011.
 • Uredba o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima („Sl. glasnik RS“, br. 80/11)
 • Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju („Sl. glasnik RS“, br. 80/11)
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 80/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 31.10.2011.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 79/11)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Sl. glasnik RS“, br. 79/11)
 • Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove („Sl. glasnik RS“, br. 79/11)
Ekspert: poslednje izmene od 24.10.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 78/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 78/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu („Sl. glasnik RS“, br. 78/11)
 • Zakon o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 78/11)
Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2011.
 • Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 77/11)
 • Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika („Sl. glasnik RS“, br. 77/11)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 77/11)
Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2011.
 • Pravilnik o tarifi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 76/11)
 • Odluka (o utvrđivanju stope tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica za 2012. godinu) („Sl. glasnik RS“, br. 76/11)
 • Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje vrše analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu koje su zabranjene za upotrebu pre i za vreme vožnje („Sl. glasnik RS“, br. 76/11)
Ekspert: poslednje izmene od 12.10.2011.
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 75/11)
 • Odluka o podacima o deviznim računima rezidenata koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 75/11)
 • Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 75/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2011.
 • Uredba o izmenama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Sl. glasnik RS“, br. 74/11)
 • Pravilnik o ispitu za izvršitelja („Sl. glasnik RS“, br. 74/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 74/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 04.10.2011.
 • Zakon o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/11)
 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Sl. glasnik RS“, br. 72/11)
 • Zakon o parničnom postupku (U PRIMENI OD 01.02.2012. GODINE) („Sl. glasnik RS“, br. 72/11)
 • Zakonik o krivičnom postupku (U PRIMENI OD 15.01.2013. GODINE) („Sl. glasnik RS“, br. 72/11)
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ („Sl. glasnik RS“, br. 73/11)
Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2011.
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Sl. glasnik RS“, br. 70/11)
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika („Sl. glasnik RS“, br. 70/11)
 • Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Sl. glasnik RS“, br. 70/11)
Ekspert: poslednje izmene od 26.09.2011.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 68/11)
 • Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/11)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima („Sl. glasnik RS“, br. 69/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 21.09.2011.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 68/11)
 • Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/11)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima („Sl. glasnik RS“, br. 69/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2011.
 • Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine („Sl. glasnik RS“, br. 67/11)
 • Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu („Sl. glasnik RS“, br. 67/11)
 • Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 67/11)
Ekspert: poslednje izmene od 12.09.2011.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 66/11)
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 66/11)
 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 65/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 07.09.2011.
 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 65/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 65/11)
 • Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku („Sl. glasnik RS“, br. 65/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 05.09.2011.
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl. glasnik RS“, br. 64/11)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva, kao i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 64/11)
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 64/11)
Ekspert: poslednje izmene od 31.08.2011.
 • Naredba o popisnim obrascima za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 63/11)
 • Pravilnik o odmoru i oporavku studenata („Sl. glasnik RS“, br. 63/11)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte („Sl. glasnik RS“, br. 62/11)
Ekspert: poslednje izmene od 29.08.2011.
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte („Sl. glasnik RS“, br. 62/11)
 • Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, prostorija, odgovarajuće opreme i uređaja koje mora da ispunjava proizvođač rakije i drugih alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 61/11)
 • Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora („Sl. glasnik RS“, br. 61/11)
Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2011.
 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 60/11)
 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove („Sl. glasnik RS“, br. 60/11)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul – decembar 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 60/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 60/11)
Ekspert: poslednje izmene od 15.08.2011.
 • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS“, br. 58/11)
 • Pravilnik o namirenju potraživanja po osnovu isplaćene novčane socijalne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 58/11)
 • Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 59/11)
Ekspert: poslednje izmene od 8.08.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 57/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 57/11)
 • Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 57/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 57/11)
Ekspert: poslednje izmene od 3.08.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana
 • Zakon o izmenama i dopinama Zakona o republickim i administrativnim taksama
 • Zakon o mladima
Ekspert: poslednje izmene od 1.08.2011.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 55/11)
 • Uredba o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene („Sl. glasnik RS“, br. 55/11)
 • Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene („Sl. glasnik RS“, br. 55/11)
Ekspert: poslednje izmene od 27.07.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima („Sl. glasnik RS“, br. 54/11)
 • Uredba o izmeni Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ („Sl. glasnik RS“, br. 54/11)
 • Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade („Sl. glasnik RS“, br. 54/11)
Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 52/11)
 • Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono-telekomunikacionim sistemima („Sl. glasnik RS“, br. 53/11)
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 53/11)
Ekspert: poslednje izmene od 20.07.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 52/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 52/11)
 • Zakon o obaveznom primerku publikacija („Sl. glasnik RS“, br. 52/11)
Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2011.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 51/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)
Ekspert: poslednje izmene od 13.07.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)
 • Zakon o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)
Ekspert: poslednje izmene od 11.07.2011.
 • Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 49/11)
 • Tarifnik o visini naknada za poslove iz nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije („Sl. glasnik RS“, br. 49/11)
 • Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2011. do 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 49/11)
Ekspert: poslednje izmene od 06.07.2011.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800 C („Sl. glasnik RS“, br. 48/11)
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku organizovanja i funkcionisanja penzijskih planova („Sl. glasnik RS“, br. 48/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava člana dobrovoljnog penzijskog fonda na raspolaganje i povlačenje akumuliranih sredstava pre navršenih 58 godina života („Sl. glasnik RS“, br. 48/11)
Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 47/11)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Sl. glasnik RS“, br. 47/11)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 47/11)
Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2011.
 • Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike („Sl. glasnik RS“, br. 45/11)
 • Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke („Sl. glasnik RS“, br. 45/11)
 • Odluka o uslovima i načinu izdavanja i prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 45/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 22.06.2011.
 • Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 44/11)
 • Pravilnik o premeru i registru državne granice („Sl. glasnik RS“, br. 44/11)
 • Pravilnik o kontroli radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu („Sl. glasnik RS“, br. 44/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 20.06.2011.
 • Zakon o finansiranju političkih aktivnosti („Sl. glasnik RS“, br. 43/11)
 • Zakon o izmenama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 43/11)
 • Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 43/11)
 • Odluka o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 43/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 15.06.2011.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 41/11)
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti kastodi banke („Sl. glasnik RS“, br. 41/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 41/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2011.
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac-Loznica („Sl. glasnik RS“, br. 40/11)
 • Odluka o visini godišnje naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa („Sl. glasnik RS“, br. 40/11)
 • Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć („Sl. glasnik RS“, br. 39/11)
Ekspert: poslednje izmene od 8.06.2011.
 • Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć („Sl. glasnik RS“, br. 39/11)
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 39/11)
 • Uredba o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prelazi državnu granicu („Sl. glasnik RS“, br. 39/11)
Ekspert: poslednje izmene od 6.06.2011.
 • Pravilnik o načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije i sadržini izveštaja o bezbednosti hemikalije („Sl. glasnik RS“, br. 37/11)
 • Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 37/11)
 • Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja („Sl. glasnik RS“, br. 38/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 1.06.2011.
 • Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11)
 • Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava („Sl. glasnik RS“, br. 36/11)
 • Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 36/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika („Sl. glasnik RS“, br. 36/11)
 • Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 36/11)
Ekspert: poslednje izmene od 30.05.2011.
 • Odluka (o visini minimalne zarade, za periode januar-maj 2011. godine i jun-decembar 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 35/11)
 • Pravilnik o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 35/11)
 • Odluka o izmeni Statuta Privredne komore Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 35/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 25.05.2011.
 • Uredba o izmeni Uredbe o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 34/11)
 • Odluka o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 34/11)
 • Poslovnik o radu (Poverenika za zaštitu ravnopravnosti) („Sl. glasnik RS“, br. 34/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 23.05.2011.
 • Uredba o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 33/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava predavač – ispitivač iz prve pomoći, način sticanja dozvole (licence), izgled i sadržaj dozvole (licence) („Sl. glasnik RS“, br. 33/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 33/11)
Ekspert: poslednje izmene od 18.05.2011.
 • Uredba o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 32/11)
 • Pravilnik o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 32/11)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima („Sl. glasnik RS“, br. 32/11)
Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
 • Zakon o advokaturi („Sl. glasnik RS“, br. 31/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 11.05.2011.
 • Odluka o utvrđivanju i naplati potraživanja i otpisivanju dospelih nenaplativih potraživanja od korisnika prava („Sl. glasnik RS“, br. 30/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 29/11)
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 29/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2011.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 29/11)
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 29/11)
 • Uredba o sindikalnom organizovanju profesionalnih pripadnika Vojske Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 29/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 01.05.2011.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 27/11)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima („Sl. glasnik RS“, br. 27/11)
 • Odluka o utvrđivanju standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 28/11)
Ekspert: poslednje izmene od 21.04.2011.
 • Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata („Sl. glasnik RS“, br. 26/11)
 • Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 26/11)
 • Strategija o HIV infekciji i AIDS-u („Sl. glasnik RS“, br. 26/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2011.
 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 25/11)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 25/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 25/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 13.04.2011.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 24/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 24/11)
 • Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“, br. 24/11)
 • Zakon o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 24/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 4.04.2011.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 21/11)
 • Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 21/11)
 • Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 22/11)
Ekspert: poslednje izmene od 31.03.2011.
 • Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 20/11)
 • Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 20/11)
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama i nagradama sudijama porotnicima („Sl. glasnik RS“, br. 20/11)
Ekspert: poslednje izmene od 28.03.2011.
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor – Novi Sad – Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš) („Sl. glasnik RS“, br. 19/11)
 • Pravilnik o dopuni zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Sl. glasnik RS“, br. 19/11)
 • Pravilnik o inspekciji komisije u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Sl. glasnik RS“, br. 19/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 23.03.2011.
 • Pravilnik o dopuni zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Sl. glasnik RS“, br. 19/11)
 • Pravilnik o inspekciji komisije u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Sl. glasnik RS“, br. 19/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 21.03.2011.
 • Odluka o izveštavanju banaka („Sl. glasnik RS“, br. 18/11)
 • Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike („Sl. glasnik RS“, br. 18/11)
 • Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 17/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 16.03.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 16/11)
 • Zakon o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 16/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2011.
 • Uredba o strukturi, metodologiji izrade, načinu usklađivanja razvojnih dokumenata, načinu sprovođenja javne rasprave, kao i načinu i rokovima izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata regionalnog razvoja („Sl. glasnik RS“, br. 15/11)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju („Sl. glasnik RS“, br. 15/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 9.03.2011.
 • Pravilnik o načinu naplate i rokovima plaćanja sredstava koja se usmeravaju kao namenski prihod Budžetskog fonda za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“, br. 14/11)
 • Poslovnik o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 14/11)
 • Odluka o osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu („Sl. glasnik RS“, br. 14/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 7.03.2011.
 • Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Narodne skupštine („Sl. glasnik RS“, br. 13/11)
 • Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine („Sl. glasnik RS“, br. 13/11)
 • Pravilnik o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl. glasnik RS“, br. 13/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 2.03.2011.
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 12/11)
 • Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji („Sl. glasnik RS“, br. 12/11)
 • Pravilnik o načinu vođenja postupka i sačinjavanju zapisnika o nalaženju deteta („Sl. glasnik RS“, br. 12/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 28.02.2011.
 • Uredba o načinu upravljanja novčanim sredstvima dobijenim od zakupa privremeno oduzete nepokretne imovine i privremeno oduzetim putničkim vozilima („Sl. glasnik RS“, br. 11/11)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara („Sl. glasnik RS“, br. 11/11)
 • Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 11/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 23.02.2011.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 10/11)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 10/11)
 • Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta („Sl. glasnik RS“, br. 10/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 21.02.2011.
 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 9/11)
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 9/11)
 • Odluka o utvrđivanju limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge („Sl. glasnik RS“, br. 9/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 14.02.2011.
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 8/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS“, br. 8/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 8/11)
Ekspert: poslednje izmene od 9.02.2011.
 • Pravilnik o uslovima za održavanje i unapređenje obavljanja univerzalne poštanske usluge („Sl. glasnik RS“, br. 6/11)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica („Sl. glasnik RS“, br. 6/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za vrednovanje rada regionalnih razvojnih agencija („Sl. glasnik RS“, br. 6/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 7.02.2011.
 • Uredba o načinu plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava („Sl. glasnik RS“, br. 5/11)
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 4/11)
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana stopom rasta cena na malo u 2010. godini („Sl. glasnik RS“, br. 4/11)
Ekspert: poslednje izmene od 3.02.2011.
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 4/11)
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana stopom rasta cena na malo u 2010. godini („Sl. glasnik RS“, br. 4/11)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 4/11)
 • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 4/11)
Ekspert: poslednje izmene od 31.01.2011.
 • Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. gl. RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 3/11)
 • Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. glasnik RS“, br. 3/11)
Ekspert: poslednje izmene od 27.01.2011.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 3/11)
 • Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. glasnik RS“, br. 3/11)
 • Pravilnik o metodologiji izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 3/11)  
Ekspert: poslednje izmene od 24.01.2011.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadama za registraciju finansijskih izveštaja, davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i naknadama za druge usluge koje Agencija za privredne registre pruža u postupku vođenja tog registra („Sl. glasnik RS“, br. 2/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 2/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 2/11)
Ekspert: poslednje izmene od 19.01.2011.
 • Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 1/11)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 1/11)
 • Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 1/11) 
Ekspert: poslednje izmene od 17.01.2011.
 • Naredba o Spisku direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 103/10)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 102/10)
 • Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 102/10)
 • Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu, sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu (revidirani) („Sl. glasnik RS“, br. 102/10)
Ekspert: poslednje izmene od 10.01.2011.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 101/10)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 101/10)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“, br. 101/10)
 • Zakon o izmenama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 101/10)