Beleška o autorima: Dejan Popović, Svetislav V. Kostić

Dejan Popović rođen je u Beogradu 1950. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1973. godine, sa prosečnom ocenom 9,97. Magistrirao je na tom fakultetu s odlikom 1976. godine, a doktorirao 1980. godine, odbranivši, takođe s odlikom, doktorsku disertaciju „Ekonomski efekti posrednih poreza“.

Za asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 1973. godine. Za docenta za predmet Javne finansije i finansijsko pravo biran je 1981. godine, a za vanrednog profesora 1986. godine. Od 1991. godine redovni je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu Javne finansije i finansijsko pravo. Na diplomskim master studijama predaje Poresko pravo, a predavao je i Poresko pravo Evropske unije.

Prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu bio je u periodu 1985-1987. godina. Funkciju dekana obavljao je u dva mandata (1995-1997. i 1997-1998). Od 2000. do 2006. godine bio je šef Katedre za pravno-ekonomske nauke. Rektor Univerziteta u Beogradu bio je u školskoj 2004/2005. i 2005/2006. godini, kao i u jesenjem semestru 2006/2007. godine, a predsednik Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) od oktobra 2005. do decembra 2006. godine. Sada je počasni predsednik KONUS-a.

Bio je stipendista Vlade Holandije pri International Bureau of Fiscal Documentation u Amsterdamu (1980), specijalizujući se u oblasti međunarodnog poreskog prava, kao i Fulbrajtov stipendista na Univerzitetu Merilenda i Univerzitetu Virdžinije u SAD (1985). Član je International Institute of Public Finance (od 1987. godine) i gostujući profesor na Univerzitetu u Mariboru (od 1999. godine) i Univerzitetu u Podgorici (od 1998. godine). Predavao je (2005. godine) na Univerzitetu Žeđang u Hangžou, Kina. Član je European Association of Tax Law Professors (od 2005. godine). Bio je konsultant Svetske banke i European Agency for Reconstruction.

Naučni je savetnik u Ekonomskom institutu u Beogradu i redovni član Naučnog društva Saveza ekonomista Srbije. Obavljao je dužnost glavnog i odgovornog urednika fakultetskog časopisa „Anali“ (1996. godine), a sada je zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Finansije“. Predsednik je Upravnog odbora Srpskog fiskalnog društva, nacionalnog ogranka International Fiscal Association.

Tokom 1990-1991. godine bio je član Komisije za fiskalnu reformu tadašnjeg Saveznog izvršnog veća i predsednik Komisije za fiskalnu reformu Vlade Republike Srbije. Bio je i član ekspertskog tima pok. Dragoslava Avramovića za izradu Programa monetarne rekonstrukcije (1993-1994. godine). Kao ekspert OECD učestvovao je u pripremi fiskalne reforme u Slovačkoj (1991. godine). Od januara 2001. do aprila 2003. godine bio je zamenik ministra finansija i ekonomije Republike Srbije.

Od 1994. do 1999. godine bio je direktor Poreskog i pravnog odeljenja Deloitte and Touche Belgrade. U periodu 2003-2004. godina bio je predsednik Upravnog odbora Vojvođanske banke, a.d., a od 2004. godine je član njenog Upravnog odbora.

Od decembra 2008. godine nalazi se na dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske.

Govori engleski, a služi se italijanskim, francuskim, nemačkim i slovenačkim jezikom.

Autor je 16 knjiga i brojnih naučnih članaka iz oblasti javnih finansija, poreskog prava i prava Evropske unije, objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Svetislav V. Kostić rođen je u Beogradu 1979. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, sa prosečnom ocenom 9,22. Završio je s odlikom Beogradsku otvorenu školu u školskoj 2002/2003. godini. Na Finansijskopravnom smeru poslediplomskih magistarskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu s odlikom je 2005. godine položio usmeni magistarski ispit, a u aprilu 2009. godine, takođe s odlikom, odbranio je magistarsku tezu pod naslovom „Pojam stalne poslovne jedinice u poreskom pravu država Jugoistočne Evrope“, postavši tako magistrom pravnih nauka. U školskoj 2007/2008. godini, kao imalac Dean’s Graduate Award, na New York University u SAD stekao je diplomu LL. M. u oblasti međunarodnog oporezivanja.

Za asistenta-pripravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 2005. godine, na predmetu Javne finansije i finansijsko pravo. Uz obaveze u nastavi na osnovnim i diplomskim master studijama, obavlja dužnost sekretara Specijalističkih strukovnih studija iz oblasti poreskog savetovanja.

Angažovan je u Poreskom i pravnom odeljenju Deloitte Serbia kao Senior Manager od avgusta 2008. godine. Prethodno je tri godine pružao usluge poreskog savetovanja različitim domaćim i inostranim klijentima. Učestvovao je u nekoliko radnih grupa za izradu prednacrta poreskih zakona.

Član je Upravnog odbora Srpskog fiskalnog društva, nacionalnog ogranka International Fiscal Association. Redovan je učesnik na naučnim konferencijama European Association of Tax Law Professors.

Govori engleski i ruski jezik, a služi se nemačkim.

Autor je osam članaka iz oblasti poreskog prava i međunarodnog poreskog prava.