Broj 23-24/11 časopisa Informator od 19.10.2011. godine

OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA

 • Porez na dohodak građana

  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica

   • Normirani troškovi
   • Stvarni troškovi
  • Stopa poreza

   • Stope poreza kada se naknada isplaćuje nerezidentima
   • Spisak država sa kojima Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Doprinosi za socijalno osiguranje

  • Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

   • Samostalni umetnici
   • Naslednici autorskih i srodnih prava i ugovori zaključeni sa zastupnicima maloletnih lica
   • Strani državljani
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obračun poreza i doprinosa

  • Ako je naknada ugovorena u neto iznosu

   • Koeficijenti za preračun neto iznosa na bruto iznos za naknade gde se priznaju normirani troškovi
   • Koeficijent za preračun neto na bruto kada se uz normirane priznaju i troškovi autorske agencije
   • Koeficijenti za preračun sa neto na bruto kada se priznaju stvarni troškovi
  • Kada je naknada ugovorena u bruto iznosu
  • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
  • Uplatni računi

OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA

 • Oporezivanje kamate
 • Oporezivanje dividende i udela u dobiti
 • Oporezivanje primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti
 • Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe
 • Oporezivanje primanja člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice tog fonda

  • Popunjavanje Obrasca PP OPJ-3 pri plaćanju poreza na prihode od kapitala
 • Pregled stopa poreza na prihode od kapitala iz zaključenih međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

  • Prilog 1: Poreske stope koje se primenjuju kod isplate dividende i udela u dobiti
  • Prilog 2: Poreske stope koje se primenjuju kod isplate kamate

OPOREZIVANJE PRIHODA OD DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNE IMOVINE OD STRANE FIZIČKOG LICA

 • Uvod

  • Primer Ugovora o zakupu nepokretnosti
  • Primer Ugovora o zakupu pokretnih stvari – motornog vozila
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup nepokretnosti

   • Pojam prihoda od nepokretnosti i obveznik poreza
   • Osnovica poreza i stopa poreza
   • Utvrđivanje i naplata poreza
   • Vremensko razgraničenje prihoda
   • Primer obračuna poreza na prihode od nepokretnosti i računovodstveno obuhvatanje obračuna
   • Prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti
   • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-4 i Specifikacije
  • Davanje zakupljene nepokretnosti na korišćenje zaposlenim radnicima ili licima koja nisu u radnom odnosu kod zakupca

   • Korišćenje zakupljene nepokretnosti od strane zaposlenih radnika
   • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ
   • Korišćenje zakupljene nepokretnosti od strane lica koje nema status zaposlenog radnika
   • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-8
   • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-6
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup pokretne imovine

   • Pojam prihoda od davanja u zakup pokretne imovine i obveznik poreza
   • Osnovica poreza i stopa poreza
   • Utvrđivanje i naplata poreza
   • Primer obračuna poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
   • Prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
   • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-4

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA FIZIČKIH LICA

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Kada se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje, odnosno kada se na ostvareni kapitalni dobitak ne plaća porez?

  • Prenos prava, udela ili hartija od vrednosti između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji
  • Prenos prava, udela ili hartija od vrednosti između bračnih drugova
 • Određivanje kapitalnog dobitka

  • Određivanje prodajne cene
  • Određivanje nabavne cene
  • Poreska osnovica i poreska stopa
 • Prebijanje kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Poresko oslobođenje
 • Podnošenje poreske prijave

OPOREZIVANJE OSTALIH PRIHODA FIZIČKOG LICA

 • Oporezivanje dobitaka od igara na sreću

  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-5
 • Oporezivanje prihoda od osiguranja lica

  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-5
 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka

  • Primeri popunjenog Obrasca PP OPJ-6

UGOVORI O DELU, TRGOVINSKOM ZASTUPANJU, POSREDOVANJU I SLIČNI UGOVORI

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu

  • Model Ugovora o delu
 • Ugovori o trgovinskom zastupanju po Zakonu o obligacionim odnosima

  • Model Ugovora o trgovinskom zastupanju
 • Ugovori o posredovanju po Zakonu o obligacionim odnosima

  • Model Ugovora o posredovanju
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o zastupanju ili posredovanju

  • Posredovanje i zastupanje u osiguranju
  • Posredovanje u trgovini
 • Poreski tretman prihoda po osnovu ugovora o delu, trgovinskom zastupanju, posredovanju i sličnih ugovora
 • Obaveze po osnovu doprinosa na prihode po osnovu napred navedenih ugovora

  • Doprinosi za PIO
  • Doprinos za zdravstvo
  • Prestanak uplate doprinosa
  • Pregled stopa i obrazaca za preračun neto na bruto osnovicu za obračun poreza i doprinosa, obrasci koji se podnose pri isplatama po ugovorima i uplatni računi
  • Primer obračuna poreza i doprinosa na ugovorene naknade, njihovo računovodstveno obuhvatanje i način popunjavanja Obrasca PP OPJ-6

UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

 • Osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

  • Ugovor koji se zaključuje direktno između poslodavca i angažovanog lica

   • Model Ugovora o obavljaju privremenih i povremenih poslova
  • Ugovor koji se zaključuje sa članom omladinske ili studentske zadruge

   • Ugovor koji se zaključuje između omladinske ili studentske zadruge i poslodavca
   • Ugovor koji se zaključuje između poslodavca i člana omladinske ili studenske zadruge
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

  • Porez
  • Doprinosi

   • Srazmerni iznos najniže osnovice
   • Utvrđivanje srazmernog iznosa najniže osnovice u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
   • Preračun neto naknade u bruto naknadu
  • Poreski tretman ostalih primanja koja se ostvaruju u vezi sa obavljanjem privremenih i povremenih poslova
 • Primeri obračuna

  • Obračun kada je ugovor zaključen sa nezaposlenim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa penzionisanim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se ne nalazi na školovanju, odnosno licem koje ima 26 do 30 godina života
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se nalazi na školovanju i nije starije od 26 godina
  • Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi

DOPUNSKI RAD

 • Propisi o dopunskom radu

  • Dopunski rad po Zakonu o radu
  • Dopunski rad po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti
  • Dopunski rad po Zakonu o visokom obrazovanju
  • Dopunski rad po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Ugovor o dopunskom radu

  • Model Ugovora o dopunskom radu
 • Porez i doprinosi na naknadu po osnovu dopunskog rada

  • Porez
  • Doprinosi za socijalno osiguranje

   • Doprinos za PIO
   • Doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Preračun neto naknade u bruto, primeri obračuna, obrasci koji se sastavljaju pri isplati i uplatni računi

  • Primer obračuna poreza i doprinosa i računovodstveno obuhvatanje obračuna
  • Obrasci koji se podnose pri isplati
  • Uplatni računi
  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-6
  • Primer popunjenog Obrasca M-UN

OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRIKUPLJANJA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA, ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA

 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina
 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja

  • Obrasci za preračun neto naknade u bruto naknadu
 • Primer obračuna prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja

  • Primer obračuna
  • Računovodstveno obuhvatanje
  • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
  • Uplatni računi

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU UZGAJANJA I PRODAJE PEČURAKA, UZGOJA I PRODAJE PČELINJEG ROJA (PČELA), UZGOJA I PRODAJE PUŽEVA, ODNOSNO PO OSNOVU PRODAJE DRUGIH DOBARA OSTVARENIH OBAVLJANJEM PRIVREMENIH ILI POVREMENIH DELATNOSTI, AKO NISU OPOREZOVANI KAO PRIHODI OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obrasci za preračun neto naknade u bruto naknadu
 • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
 • Uplatni računi
 • Primer obračuna
 • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-6

NOVČANE POMOĆI, STIPENDIJE, NAGRADE I DRUGA BESTERETNA DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda i drugih vanrednih događaja

  • Isplata pomoći bez ispunjenja uslova za poresko izuzimanje
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć

  • Isplata socijalne i humanitarne pomoći bez ispunjenja uslova za poresko izuzimanje

   • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
   • Uplatni račun
 • Stipendije i krediti učenika i studenata

  • Poreski tretman stipendija i kredita učenika srednjih škola i studenata

   • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita učenicima srednjih škola i studentima visokih škola i fakulteta iznad neoporezivog iznosa
  • Poreski tretman isplata koje ne ispunjavaju uslove za poresko izuzimanje po osnovu stipendija i kredita učenicima i studentima
  • Primer obračuna poreza po odbitku na druge prihode koje ostvari fizičko lice po osnovu stipendija

   • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ-8
 • Ostale novčane pomoći, nagrade i druga besteretna davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGI RASHODI LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Porez i doprinosi na naknade troškova službenih putovanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

  • Poreski tretman
  • Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

   • Preračun naknađenih troškova u bruto iznos radi obračuna poreza i doprinosa
   • Primer obračuna
   • Obrasci koji se sastavljaju pri isplati
   • Uplatni računi
 • Slučajevi kada naknada troškova nema karakter oporezivih ostalih prihoda

UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU

 • Zakonske odredbe
 • Vrste ugovora

  • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (pripravnički staž)

   • Uslovi za prijem pripravnika
   • Trajanje pripravničkog staža
   • Forma Ugovora o stručnom osposobljavanju
  • Ugovor o stručnom usavršavanju, sticanju posebnih znanja i obavljanju specijalizacije

   • Program (plan) stručnog usavršavanja, odnosno specijalizacije
   • Forma Ugovora o stručnom usavršavanju
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja

  • Novčana naknada

   • Primer za obračun poreza i doprinosa
   • Uplatni računi
  • Ostala prava i obaveze

   • Prestanak rada

OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANJA OSTVARENA PO OSNOVU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE

 • Uvodne napomene
 • Obračun primanja po osnovu korišćenja službenih vozila u privatne svrhe

  • Primer popunjenog Obrasca PP OPJ
PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE
I DOPRINOSE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA PRIMANJA
OBUHVAĆENA U OVOM DVOBROJU „INFORMATOR“-a
 


Novo:  Pretplata za 2012. godinu za uplate do 31.10.2011. (PDF format)