Broj 4/11 časopisa PDV od 7.04.2011. godine

 PRIMENA PROPISA O PDV-u
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u carinski dozvoljenim postupcima ili upotrebi carinske robe (nastavak teksta iz broja 3/2011 časopisa „PDV“)
  • Stavljanje robe u carinski postupak
 • Poreski aspekt nabavke nezavršenog novoizgrađenog objekta, nastavka izgradnje tog objekta i prometa tog objekta nakon završetka izgradnje
  • Poreski aspekt prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenom, a nezavršenom objektu
  • Poreski aspekt nastavka izgradnje nabavljenog novoizgrađenog, a nezavršenog objekta
  • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u slučaju kada se završeni novoizgrađeni objekat, koji je nabavljen kao nezavršen, dalje prodaje
 • Način iskazivanja podataka u poreskoj prijavi za PDV za specifične vidove prometa dobara i usluga
  • Otpremanje dobara na AP Kosovo i Metohija
  • Način iskazivanja refakcije PDV-a izvršene stranom državljaninu
  • Način iskazivanja podataka od strane poreskog dužnika – primaoca dobara, odnosno usluga
  • Način iskazivanja smanjenja obračunatog PDV-a po osnovu smanjenja, odnosno povećanja poreske osnovice u skladu sa članom 21. Zakona
  • Način iskazivanja smanjenja, odnosno povećanja prethodnog poreza u skladu sa članom 31. Zakona zbog smanjenja, odnosno povećanja poreske osnovice
  • Način iskazivanja smanjenja prethodnog poreza plaćenog pri uvozu u skladu sa članom 31. Zakona
  • Način sprovođenja ispravke prethodnog poreza u slučaju naknadnog povećanja obračunatog PDV-a pri uvozu dobara
  • Način iskazivanja otpremanja dobara u inostranstvo (izvoz dobara)
 • Izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1.01. do 31.03.2011.
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Garancija banke kao sredstvo obezbeđenja koju podnosi uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine