Cekos – kamata

Specijalizovani servisi za obračune kamata na www.kamata.rs

Usklađeno
sa zakonskom
regulativom
Tačnost i dnevna
ažurnost kamatnih
stopa za obračune
Preuzimanje
i snimanje podataka
za obračune
Snimanje obračuna
u Word i Excel
Neograničeni broj
promena
(dugovanja i uplata)
Internet korišćenje
bez instalacije

Pretplatom prava pristupa sajtu www.kamata.rs u mogućnosti ste da koristite sledeće servise za obračune:

Pose​tioci sajta www.kamata.rs su u mogućnosti da koriste alatke: 

 • za utvrđivanje sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova;
 • za diskontovanje za plaćanja po osnovu zakupa (MSFI 16) i dr.

Zatezna kamata (obračun kamate na iznos duga u dinarima i domicilnim valutama stranih zemalja)

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje zakonske zatezne kamate u slučajevima kada dužnik nije izmirio ili je izmirio delimično ili sa kašnjenjem svoju novčanu obavezu. Obračun zatezne kamate se može vršiti u dinarima ili u nekoj od stranih valuta, u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom, uz primenu odgovarajućih kamatnih stopa.

Osnovne karakteristike:

 • obračun zatezne kamate za dug koji glasi na dinare (najraniji datum obračuna: od 1995. godine) i za dug koji glasi na strane valute (najraniji datum obračuna: od 2002. godine);
 • dnevna ažurnost stopa zateznih kamata;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • grafički prikaz rezulatata obrade;
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • preuzimanje / snimanje promena sa / na Vaš računar (CSV fajl);
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Ovaj internet servis omogućava korisnicima obračun kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom, uz primenu odgovarajućih kamatnih stopa.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode (najraniji datum obračuna: od 2003. godine);
 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • grafički prikaz rezultata obarade;
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • preuzimanje / snimanje promena sa / na Vaš računar (CSV fajl);
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.

 

Kamata za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza (Pravni osnov: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (čl. 73, 74, 74a, 74b i 76.)).

Osnovne karakteristike:

 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.

 

Kamata po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Za potrebe sastavljanja poreskog bilansa obveznik poreza na dobit treba da utvrdi razliku između iznosa kamate obračunate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica (kamata “na dohvat ruke”) i kamate po tržišnim uslovima (kamata “van dohvata ruke”) koja se uključuje u poresku osnovicu.

Ovaj kalkulator je namenjen obveznicima koji su se saglasno članu 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18), opredelili da za potrebe utvrđivanja iznosa kamate “van dohvata ruke” koriste propisane kamatne stope, tj. kamatne stope koje ministar finansija pravilnikom (koji donosi za svaku kalendarsku godinu, počev od 2013. godine) utvrdi kao kamatne stope za koje će se smatrati da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate od 2013. godine;
 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • obračun kamate za  zajmove/kredite sa mogućnošću njihovog umanjenja/povećanja;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • grafički prikaz rezultata obarade;
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.

Obračun kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug

Ovaj internet servis omogućava korisniku da obračuna kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug i kaznu, koji su propisani u čl. 269. i 301. Carinskog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016), uz primenu odgovarajućih kamatnih stopa.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate po Carinskom zakonu (najraniji datum obračuna: od 1.04.2002. godine);
 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • grafički prikaz rezultata obrade;
 • preuzimanje / snimanje promena sa / na Vaš računar (CSV fajl);
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.

 

Obračuni kamata po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, referentnoj stopi ECB i referentnoj stopi SAD

Ovi servisi omogućavaju korisniku da obračuna kamatu prema eskontnim stopama NBS (Narodna banka Srbije), referentnim stopama ECB (Evropska Centralna banka) i referentnim stopama Saveznih rezervi SAD, primenom konformnog/proporcionalnog metoda obračuna.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate po eskontnim stopama NBS (najraniji datum obračuna: od 24.01.1994. godine), referentnim stopama ECB – EUR (najraniji datum obračuna: 1.01.2002. godine) i referentnim stopama Saveznih rezervi SAD – USD (najraniji datum obračuna: 13.07.1990. godine);
 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • grafički prikaz rezultata obrade;
 • preuzimanje / snimanje promena sa / na Vaš računar (CSV fajl);
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.

 

Zatezna kamata po presudama Evropskog suda za ljudska prava

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate po presudama/odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate po najnižim stopama (eng. Marginal lending rate) Evropske centralne banke uz dodatak od tri procentna poena;
 • dnevna ažurnost kamatnih stopa;
 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • grafički prikaz rezultata obrade;
 • preuzimanje / snimanje promena sa / na Vaš računar (CSV fajl);
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.

 

Kamata po prostom interesnom računu (proporcionalni metod)

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate po prostom interesnom računu (proporcionalni metod), prema zadatoj godišnjoj stopi od strane korisnika.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • grafički prikaz rezultata obrade;
 • preuzimanje / snimanje promena sa / na Vaš računar (CSV fajl);
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.

 

Kamata po konformnom metodu

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate po konformnom metodu, prema zadatoj godišnjoj stopi od strane korisnika.

Osnovne karakteristike:

 • obračun kamate za dugovanja sa mogućnošću dodavanja uplata;
 • korišćenje programa bez potrebe instaliranja (Internet korišćenje);
 • jednostavnost korišćenja;
 • grafički prikaz rezultata obrade;
 • preuzimanje / snimanje promena sa / na Vaš računar (CSV fajl);
 • štampanje kompletnog obračuna;
 • snimanje (čuvanje) obračuna u Word i Excel formatu.