Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2010. do 31.12.2010. godine

KOMORA / ZADRUŽNI SAVEZ
STOPE
UPLATNI RAČUN
Članarine KOMORAMA
Komora SRBIJE
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/10)
0,190%
205-2238-67
Komercijalna banka AD, Beograd,
sa oznakom šifre
plaćanja 253
Članovi koji imaju do 10 zaposlenih
paušalno, i to 5.000,00 odjednom za celu godinu najkasnije do 30.06.2010. godine
Osnovica: bruto zarada zaposlenih.
Komora APV
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/10)

0,20%

355-1000148-88
Vojvođanska banka
filijala Novi Sad
105-800366-69
AIK banka Niš – GF Novi Sad
Osnovica: bruto zarada zaposlenih.

Napomena: Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) članovi opštih udruženja preduzetnika, plaćaju članarinu tim udruženjima u skladu sa odlukom njihovih organa. Zemljoradničke zadruge i drugi oblici udruživanja zemljoradnika, nisu u obavezi da plaćaju članarinu iz člana 2. ove Odluke, ako obračunavaju i plaćaju članarinu Zadružnom savezu Vojvodine u skladu sa Odlukom Zadružnog saveza Vojvodine.

Komora BEOGRADA
(„Sl. list grada Beograda“, br. 54/09)
za šifre delatnosti:
4010, 4020, 232, 24300, 24410, 24420, 24510, 24520, 37100, 37200, 50100, 50200, 50300, 50400, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 62100, 62200, 63230, 71230, 60300, 64110, 64120, 64200, 651, 652, 671, 672, 66020, 66030, 701, 702, 703, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 741, 742, 743, 744, 748, 92710
0,255%
205-12225-79
Komercijalna banka AD,
Beograd
sa pozivom na PIB
za šifre delatnosti:
211, 221, 222, 223, 159, 157, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 311, 312, 315, 316, 321, 322, 323, 331, 332, 333, 335, 222, 501, 503, 504, 505, 523, 524, 525, 526, 527, 0150, 0201
0,190%
za šifre delatnosti:
60100, 6021, 6025
0,132%
svi ostali članovi Komore
0,100%
članovi koji nemaju, ili imaju do 9 zaposlenih
paušalno, do 30.06.2010. godine:
0 – 1 zaposlenih – 1.600,00 din.
2 – 5 zaposlenih – 2.400,00 din.
6 – 9 zaposlenih – 3.200,00 din.
Novoosnovani subjekti iz ove grupe ne plaćaju doprinos u prvoj godini poslovanja.
Osnovica: bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Napomena: Opšta udruženja, kao kolektivni članovi Komore, obavezni su da plaćaju članarinu (doprinos) u paušalnom iznosu od 36.000 dinara u četiri jednake rate do 31.12.2010. godine (ukoliko Opšte udruženje izvrši uplatu celokupne članarine do 31.03.2010. godine, članarina će iznositi 27.000 dinara).

SREMSKA PRIVREDNA KOMORA
(„Sl. glasnik RS“, br. 4/10)
Doprinos plaćaju obveznici sa opština: Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Sremska Mitrovica, Stara Pazova i Šid.
0,25%
355-1003279-07
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, filijala u Sremskoj Mitrovici
205-61610-43
Komercijalna banka a.d. Beograd, filijala u Sremskoj Mitrovici
160-39489-46
Banka Intesa a.d. Beograd, Poslovna jedinica u Sremskoj Mitrovici
310-326-11
NLB banka a.d. Novi Sad, filijala u Sremskoj Mitrovici
340-32219-79
Erste bank a.d. Novi Sad, filijala u Sremskoj Mitrovici
Osnovica: isplaćena mesečna bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobođenja i olakšica.
Napomena: Preduzeća i preduzetnici koji nemaju zaposlene radnike, kao i oni koji imaju do 5 zaposlenih radnika plaćaju doprinos (članarinu) Komori u iznosu od 6.000,00 dinara za celu godinu. Uplata godišnjeg iznosa se može izvršiti odjednom 30. juna 2010. godine ili u jednakim mesečnim ratama.
Zemljoradničke zadruge obračunavaju i plaćaju doprinos (članarinu) Okružnom zadružnom savezu Srema po stopi koju utvrdi nadležni organ tog saveza.

Komora KIKINDE
(„Sl. glasnik RS“, br. 5/10)
0,25%
160-19012-76
Banca Intesa AD Beograd,
PJ Kikinda
310-512-35
NLB banka AD
Novi Sad, filijala Kikinda
355-1001814-37
Vojvođanska banka AD
Novi Sad, filijala Kikinda
165-4660-33
Hypo Alpe Adria bank
Beograd, filijala Kikinda
Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Napomena: Članovi Komore su pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost na području opština za koje je Komora osnovana (opštine Kikinda, Novi Kneževac i Čoka), i to: privredna društva (AD, DOO…) i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica, preduzetnici koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost i njihove zadruge su članovi Komore preko opštih udruženja preduzetnika (preduzetnici su članovi opštih udruženja preduzetnika i u obavezi su da svojim Udruženjima plaćaju članarinu), zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva i drugi oblici organizovanja zemljoradnika, delovi preduzeća, banaka i osiguravajućih zavoda (filijale, ekspoziture, poslovnice, poslovne jedinice, ogranci…) koji obavljaju delatnost na području Komore, sa sedištem van područja Komore.

Komora KOSOVA I METOHIJE
(“Sl. glasnik RS”, br. 3/10)
0,28%
205-21992-72
Komercijalna banka AD
Beograd, ekspozitura Zvečan
Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih.
Napomena: Članovi Komore koji imaju do 10 zaposlenih radnika, plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu u visini od 4.000,00 dinara. Uplata se vrši odjednom za celu godinu, najkasnije do 30. juna 2010. godine.

Komora KRAGUJEVCA
(“Sl. glasnik RS”, br. 110/09)
0,25%
150-65-40
Credy banka AD Kragujevac,
160-18056-34
Banca Intesa AD Kragujevac
245-2053-83
Agrobanka AD Beograd,
ekspozitura Kragujevac
poziv na broj:
matični broj preduzeća
Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih.
Napomena: Članovi Komore koji imaju do 5 zaposlenih plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu od 6.000 dinara, a članovi koji imaju od 6 do 10 zaposlenih, plaćaju godišnju članarinu Komori u pušalnom iznosu 12.000 dinara. Uplata se vrši mesečno, s tim da uplaćeni iznos ne može biti manji od 500 dinara.
Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) članovi opštih udruženja preduzetnika – samostalnih privrednika, koji imaju do 5 zaposlenih plaćaju godišnju članarinu Komori u iznosu od 3.000 dinara, a preduzetnici koji imaju preko 5 zaposlenih, plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 6.000 dinara. Uplata se vrši mesečno, s tim da uplaćeni iznos ne može biti manji od 250 dinara.

Komora KRALJEVA
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/10)
Članarinu plaćaju obveznici sa teritorija opština: Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Kraljevo, Lučani, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Čačak.
0,32%
160-17848-76
Banka Intesa a.d Beograd, PJ Kraljevo
155-9070-57
Čačanska banka a.d Čačak, PJ Kraljevo
Osnovica: bruto zarade zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Napomena: Članovi Komore koji nemaju zaposlene ili imaju do pet zaposlenih, plaćaju doprinos (članarinu) u paušalnom iznosu od 6.000 dinara godišnje. Uplata se vrši odjednom, najkasnije do 30. juna 2010. godine.
Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) plaćaju članarinu Komori u iznosu od 250,00 dinara mesečno.

Komora LESKOVCA
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/10)
0,34%
s tim da obračunati i uplaćeni iznos
ne može biti manji od 600,00 din.
180-7161210003279-59
Alpha banka AD, Beograd,
filijala Leskovac
245-0044132101096-17
Agrobanka AD, Beograd,
filijala Leskovac
115-17071-67
KBC banka AD, Beograd
Osnovica: ostvarena i isplaćena bruto zarada radnika članica Komore, bez umanjenja osnovice po osnovu oslobađanja i olakšica
Napomena: Opšta udruženja kao kolektivni članovi Komore obavezni su da plaćaju članarinu (doprinos) u paušalnom iznosu od 24.000,00 dinara u četiri jednake rate do 31. decembra 2010. godine. Ukoliko opšte udruženje izvrši uplatu celokupne članarine do 31. marta 2010. godine ista će iznositi 18.000,00 dinara.

Komora KRUŠEVCA
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/10)
0,30%
s tim da obračunati i uplaćeni iznos ne može
biti manji od 500,00 dinara mesečno
160-44878-78
Banka Intesa AD, Beograd
250-3140000195030-31
Eurobank EFG štedionica AD,
Beograd
180-5201210016480-35
Alpha bank AD, Beograd
205-72444-36
Komercijalna banka AD,
Beograd
290-10063-24
Univerzal banka AD Beograd, filijala Kruševac
sa pozivom na broj PIB-a preduzeća
Osnovica: bruto zarade zaposlenih.
Napomena: Članovi Komore koji imaju do pet zaposlenih radnika, uplatu mogu izvršiti kvartalno a najkasnije do isteka tekućeg kvartala.
Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje), članovi opštih udruženja preduzetnika, plaćaju godišnju članarinu komori, i to: do pet zaposlenih 1.200,00 dinara, a preko pet zaposlenih godišnju članarinu u visini od 2.500,00 dinara. Uplata se vrši kvartalno, najkasnije do isteka tekućeg kvartala.

Komora NOVOG SADA
(“Sl. glasnik RS”, br. 1/10)
0,29%
355-1003257-73
Vojvođanska banka AD,
filijala Novi Sad
245-0155352101124-85
Agrobanka AD, Novi Sad
310-49-66
NLB banka AD, Novi Sad
160-932202-77
Banca Intesa
sa pozivom na PIB
Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Napomena: Članovi koji imaju od 0 do 10 zaposlenih plaćaju članarinu Komori u paušalnom iznosu od 15.000,00 dinara godišnje, sa rokom uplate do 30.06.2010. godine.
Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovačke radnje i drugi oblici poslovanja) plaćaju članarinu Komori po stopi od 1% na osnovicu na koju plaćaju porez na dohodak građana za prihode od obavljanja samostalne delatnosti.

Komora NIŠA
(“Sl. glasnik RS”, br. 3/10)
.
325-9500800002129-64
OTP banka Srbija AD,
Novi Sad
105-909-18
AIK banka, Niš
245-62809-78
Agro banka AD, Beograd
sa pozivom na broj
01-1049/3
šifra plaćanja 253
za banke i druge finansijske organizacije, zajednice osiguranja imovine i lica i zadruge
0,35%
za preduzeća i delove preduzeća
0,29%
Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih i poslodavaca i tereti sredstva doprinosa poslodavca
Napomena: Članovi Komore koji imaju do 10 zaposlenih radnika, plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu u visini od 6.000 dinara. Uplata se vrši odjednom za celu godinu, najkasnije do 30.06.2010. godine.
Članarinu Komori ne plaćaju članovi Komore koji su pretrpeli štetu od zemljotresa, požara, poplave i druge eventualne nepogode.

Komora PANČEVA
(“Sl. glasnik RS”, br. 1/10, 70/10)
Doprinos plaćaju obveznici sa teritorije Južnog Banata.
0,30%
200-2280680101001-12
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd,
Osnovica: isplaćene bruto zarade.

Komora POŽAREVCA
(“Sl. glasnik RS”, br. 110/09)
0,192%
205-9138-28
Komercijalna banka AD
šifra plaćanja: 253
Osnovica: bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.

Komora SOMBORA
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/10)
Doprinos plaćaju obveznici sa teritorija opština Apatin, Kula, Sombor i Odžaci
0,315%
355-1007950-59
Vojvođanska banka,
filijala Sombor
Osnovica: isplaćena mesečna bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Napomena: Preduzeća koja nemaju zaposlenih ili imaju do 5 zaposlenih radnika, plaćaju doprinos (članarinu) Komori godišnje u iznosu od 1.800,00 dinara. Uplata se vrši u mesečnom iznosu od po 150,00 dinara.

Komora SUBOTICE
(“Sl. glasnik RS”, br. 97/09)
Doprinos plaćaju obveznici sa područja opština:
Mali Iđoš, Bačka Topola, Ada, Kanjiža, Senta i Subotica.
0,30%
205-118451-46
Komercijalna banka AD
355-1014933-62
Vojvođanska banka
105-00000000009192-98
AIK banka
poziv na broj: matični broj obveznika
Osnovica: ostvarena bruto zarada zaposlenih u tekućem mesecu, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Napomena: Članovi Komore koji nemaju zaposlene ili imaju do tri zaposlena, plaćaju članarinu u paušalnom iznosu od 3.500,00 dinara godišnje. Uplata se vrši odjednom, najkasnije do 30. juna 2010. godine.
Privatni preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje i agencije) članovi opštih udruženja samostalnih privrednika – preduzetnika, plaćaju doprinos udruženjima po odluci njihovih Skupština, koje se odnose na članarinu za 2010. godinu. Iznos se uplaćuje na žiro račune udruženja.

Komora UŽICA
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/10)
0,32%
355-1006672-13
Vojvođanska banka a.d.
160-43205-53
Banka Intesa a.d Beograd, filijala Užice
205-14158-03
Komercijalna banka a.d.
180-1210012259-68
Alpha bank a.d. Beograd, filijala Užice
290-6213-31
Univerzal banka a.d. Beograd
170-0030003916000-19
Uni credit group banka, filijala Užice
Osnovica: ostvarene bruto zarade.
Napomena: Radnje – preduzetnici i preduzeća koja imaju do 10 zaposlenih plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu od 4.800,00 dinara. Uplata se vrši kvartalno u najviše 4 jednake mesečne rate.

Komora VALJEVO
(„Sl. glasnik RS“, br. 4/10)
Doprinos plaćaju obveznici sa područja Kolubarskog i Mačvanskog okruga.
0,33%
s tim da obračunati i uplaćeni mesečni
iznos ne može biti manji od 600,00 din.
160-17835-18
„Banca Intesa“ AD Beograd – 000805- Valjevo
170-573-41
Unicredit banka Srbija a.d.
245-53-68-32
Agrobanka a.d.
340-11001151-48
Erste bank
br. modela 97, broj opštine i PIB obveznika
Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Komora ZAJEČARA
(„Sl. glasnik RS“, br. 2/10)
Doprinos plaćaju obveznici sa teritorije okruga Zaječar i Bor
0,35%
160-18183-41
„Banka Intesa“ AD Beograd, PJ Zaječar
205-6305-88
Komercijalna banka AD, Beograd, PJ Zaječar
180-0295750101110-87
„Alpha bank“ AD, Beograd, PJ Zaječar
245-0015612701172-77
PB “Agrobanka”, AD Beograd, Ekspozitura Zaječar
sa pozivom na broj PIB
šifra plaćanja 253
Osnovica: bruto zarada zaposlenih.
Napomena: Članovi Komore koji imaju do 5 zaposlenih radnika ili čija ukupna mesečna bruto zarada ne prelazi 170.000,00 dinara plaćaju članarinu u paušalnom iznosu od 500,00 dinara mesečno.

Komora ZRENJANINA
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/10)
0,250%
355-1000843-40
Vojvođanska banka, filijala Zrenjanin
160-135843-44
Banca Intesa a.d. Beograd, PJ Zrenjanin
335-10839-36
Metals banka
Osnovica: isplaćene mesečne bruto zarade bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Napomena: Preduzeća koja nemaju zaposlene radnike, kao i ona koja imaju do 5 zaposlenih radnika plaćaju doprinos (članarinu) Komori u iznosu od 6.000,00 dinara za celu godinu. Uplata godišnjeg iznosa se može izvršiti odjednom do 30. juna 2010. godine ili u jednakim mesečnim ratama.
Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje), članovi opštih udruženja preduzetnika plaćaju članarinu tim udruženjima u skladu sa odlukom njihovih organa.
Članarine (doprinosi) ZADRUŽNIM SAVEZIMA
Doprinos Zadružnom savezu Srbije
(“Sl. glasnik RS”, br. 21/03)
1%
205-2566-53
Komercijalna banka AD
Osnovica: bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Doprinos Osnovnom zadružnom savezu za Braničevski i Podunavski okrug
(„Sl. glasnik RS“, br. 3/09)
1%
s tim da je najniži mesečni
iznos članarine 1.000,00 dinara
160-13956-15
Banka Intesa AD
Osnovica: bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Doprinos Zadružnom savezu za područje Raškog, Moravičkog i Rasinskog okruga Kraljevo
(„Sl. glasnik RS“, br. 5/10)
Doprinos plaćaju obveznici sa područja opština Kraljevo, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Vrnjačka Banja, Čačak, Lučani, Gornji Milanovac, Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac.
0,90%
s tim da pojedinačna mesečna uplata
ne može biti manja od 1.200,00 dinara, odnosno 14.400,00 dinara godišnje
245-0050532101116-22
Agrobanka, Beograd,
PJ Kraljevo
125-1756626-37
Pireus banka, filijala Kraljevo
Osnovica: ostvarena bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.