Dana 31. januara 2015. godine ističe rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Beograda – Obrazac P EKO

Obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda, a to su imaoci prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupci ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa, koji naknadu plaćaju za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata dužni su da najkasnije do 31. januara 2015. godine nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnesu prijavu na Obrascu P EKO koji je objavljen na internet stranici  https://lpa.beograd.gov.rs.

Obaveza podnošenja prijave na Obrascu P EKO propisana je Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 96/14) koja je u primeni od 1.01.2015. godine. Tekst odluke možete naći u „Ekspert„-u.

Na osnovu ove prijave i drugih podataka kojima raspolaže Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda – Uprava javnih prihoda utvrdiće visinu naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Nadležno odeljenje Uprave javnih prihoda rešenjem će utvrditi godišnji iznos naknade, koji će se plaćati u mesečnim iznosima do 15. u mesecu za prethodni mesec . 

Napomena: Zaključno sa decembrom 2014. godine ovu naknadu obveznici koji su komunalne usluge plaćali preko jedinstvene uplatnice, plaćali su mesečno preko iste uplatnice, dok su obveznici koji komunalne usluge nisu plaćali preko jedinstvene uplatnice, ovu naknadu plaćali do 5-og u mesecu za prethodni mesec, neposrednom uplatom na uplatni račun kod Uprave za trezor Republike Srbije.