Doneta je Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

U “Sl. glasniku RS”, br. 67/11 objavljena je Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu (u daljem tekstu: Odluka).
Odluku je doneo guverner Narodne banke Srbije na osnovu ovlašćenja iz člana 34. stav 8. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/06 u 31/11), a stupila je na snagu 21. septembra 2011. godine.
Stupanjem na snagu ove odluke prestala je da važi Odluka o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu (“Sl. glasnik RS”, br. 9/07, 118/07, 18/09 i 38/10).
U “Informator”-u broj 21/2011 od 26.09.2011. godine detaljno pišemo o ovoj temi.

Tekst Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu (“Sl. glasnik RS”, br. 67/11) možete naći u “EKSPERT”-u.