Godišnji porez na dohodak građana za 2010. godinu

Godišnji porez na dohodak građana uređen je članovima 87. do 89. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09 i 18/10).

Prema odredbi člana 87. Zakona, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti, uključujući i stranca rezidenta, koji su saglasno odredbama tog člana Zakona u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez ostvarili dohodak veći od Zakonom propisanog neoporezivog iznosa.
Tako, godišnji porez na dohodak građana za 2010. godinu plaćaju fizička lica – rezidenti, uključujući i stranca rezidenta, koji su u kalendarskoj 2010. godini ostvarili
dohodak veći od 1.708.200 dinara.

Neoporeziv iznos od 1.708.200 dinara utvrđen je po stavu 1. člana 87. Zakona i to tako što je prosečna godišnja zarada u Republici (bruto) isplaćena u 2010. godini, u iznosu od 569.400 dinara („Sl. glasnik RS“, br. 4/11) pomnožena sa tri.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu (član 92. Zakona).

Poreska prijava za utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na obrascu PPDG-5 koji je propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS“, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 i 8/11).

Prijava se podnosi po isteku kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez, a najkasnije do 15. marta, poreskom organu (Poreskoj upravi) na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište (član 98. stav 1. tač. 3) Zakona).
Detaljno o obvezniku poreza, prihodima koji podležu oporezivanju, umanjenju prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje, dohotku za oporezivanju i poreskoj stopi, poreskoj osnovici i obračunu poreza, podnošenju poreske prijave, načinu popunjavanja poreske prijave PPDG-5, svi naši pretplatnici mogu pročitati u „Informator“-u br. 6/2011 od 11. februara 2011. godine.

Prečišćene tekstove Zakona i Pravilnika možete naći u „EKSPERT„-u.