Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna skupština RS je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 15/16 i na snazi je od 4.03.2016. godine, osim odredbe člana 12. stav 2. tog zakona (odnosi se na ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta), koja je stupila na snagu 26.02.2016. godine.
U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji izvršene su izmene i dopune, koje se mogu svesti na sledeće:
  • omogućeno je, pod povoljnijim uslovima, odlaganje plaćanja dugovanog poreza;
  • propisana je mogućnost otpisa obračunate a neplaćene kamate, kada je reč o dospelom poreskom dugu koji u sebi ne sadrži kamatu a koji ne prelazi iznos 2.000.000 dinara;
  • precizirane su pojedine zakonske odredbe u cilju bržeg sprovođenja poreskog postupka i efikasnijeg rada poreske administracije, kao i veće doslednosti u primeni zakona.
Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja iz izmena i dopuna Zakona dali smo u „Informator“-u broj 8/2016 od 27.02.2016. godine.
Prečišćen tekst Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“ br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15 i 15/16) smo poslali svim pretplatnicima na časopis „Informator“.