Izmene Zakona o akcizama

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama Zakona o akcizama koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 43/2011, a stupa na snagu 22. juna 2011. godine.

Ovim zakonom izvršene su sledeće izmene Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10):

  • povećani su dinarski iznosi akcize na motorni benzin i dizel gorivo;
  • vrši se izmena kod indeksacije dinarskih iznosa akcize.
Detaljnije o ovoj temi pišemo u broju 6/2011 časopisa „PDV“.
Prečišćen tekst Zakona o akcizama, zaključno sa poslednjim izmenama koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 43/2011, poslali smo svim našim pretplatnicima na časopis „PDV“ (uz broj 6/2011).
 „Zakon o akcizama – prečišćen tekst“ možete naručiti ovde.