Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Imajući u vidu izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu (u daljem tekstu: Zakon) izvršene krajem 2010. godine i početkom 2011. godine, ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, u cilju njegovog usaglašavanja sa Zakonom.
Pravilnik je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 27/11, a stupa na snagu 28. aprila 2011. godine.
Izvršene izmene Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 139/04, 63/07, 9/09) sastoje se u sledećem:
  • u članu 3. Pravilnika, koji uređuje da fizička lica poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu podnose na obrascu PPI-2, izvršena je izmena tako što je uređeno da na obrascu PPI-2 prijavu podnose fizička lica i druga lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici;
  • izvršena je zamena obrazaca PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4 novim obrascima PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4.
Detaljnije o ovim izmenama možete pročitati u „Informator“-u broj 11/2011 od 26. aprila 2011. godine.