Izmenjene su i dopunjene Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća za 2024. godinu

U „Sl. glasniku RS“, broj 104/2023 od 24.11.2023. godine objavljena je Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa (u daljem tekstu: Uredba), koja je stupila na snagu 25.11.2023. godine.

Uredbom su izvršene izmene i dopune Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Sl. glasnik RS“, broj 89/23; o kojoj smo pisali u „Informator“-u broj 21/2023) u delu Smernica za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa (u daljem tekstu: Smernice), i to:

1) dopunjen je stav 4. tačka 6) Smernica tako što je u ovoj tački, iza alineje četvrte (kojom je utvrđeno da se godišnja masa sredstava za zarade zaposlenih iz Priloga 11 može uvećati za najviše 10% u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade u 2023. godini),  dodata nova – peta alineja, koja glasi:

„- zarada zaposlenih čija bi osnovna zarada nakon uvećanja utvrđenog u alineji četvrtoj ove tačke, bila niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, uvećava se do visine minimalne zarade, dok se prosečna zarada ostalih zaposlenih može uvećati za najviše 10%“.

2) stav 10. Smernica je izmenjen i glasi:

„Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, pored smernica navedenih u ovom aktu, mogu predložiti javnim preduzećima i druge smernice koje su od značaja za njihovo poslovanje, odnosno drugačije smernice u pogledu rashoda za zarade zaposlenih, s tim da se prosečna zarada starozaposlenih i novozaposlenih ne može uvećati više od procentualnog uvećanja minimalne cene rada.“

Napomena „Cekos in“-a: Ako se izmenjenim stavom 10. Smernica mislilo na procentualno uvećanje minimalne cene rada koja će važiti u 2024. godini, u odnosu na 2023. godinu, onda bi taj procenat mogućeg uvećanja prosečne zarade zaposlenih mogao da bude do 17,8% tj. (271,00 din/h : 230,00 din/h x 100) – 100.

 

Rok za dostavljanje programa poslovanja:

  • za javna preduzeća koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinica lokalne samouprave je 15 dana od usvajanja tih budžeta,
  • za javna preduzeća koja se ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinica lokalne samouprave je 1. decembar tekuće godine za narednu godinu.