Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za april 2024. godine vrši se najkasnije do 7. maja 2024. godine

Poslodavci koji shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 32/13, 14/22 – dr. zakon) imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, bez obzira na način izvršenja ove obaveze (propisanih čl. 26. i 27. navedenog zakona), dužni su, u skladu sa Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze („Sl. glasnik RS“, broj 101/16), da Poreskoj upravi podnesu izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI – najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Imajući u vidu da su prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07, 92/11) 5. i 6. maj 2024. godine neradni dani, usled Vaskršnjih praznika, rok za podnošenje IOSI obrasca za april 2024. godine (ova obaveza za april 2024. godine, shodno članu 26. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, iznosi 64.967 dinara za jednu osobu sa invaliditetom koju poslodavac ne zaposli) pomera se na 7. maj 2024. godine, u skladu sa članom 80. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje, 2/23 – US).*

 

 


*Članom 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, propisano je da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.