Obračuni kamata

Korišćenje ovog servisa je uključeno u cenu pretplate na stručne časopise „Informator“ i/ili „PDV“ i na digitalnu bazu „Ekspert“.

Pristup servisu se može obezbediti i nezavisno od pretplate na časopise – kupovinom pretplate samo za taj servis, na period od 6 ili 12 meseci (po napred navedenim cenama).

Kako se stiče pravo pristupa?

 • na sajtu www.cekos.rs, ukoliko nemate –  kreirajte nalog i kupite odgovarajuću pretplatu,
 • nakon izvršene uplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,
 • ulogujte se na sajt www.kamata.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem.

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog) za obračune kamata obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svako logovanje narednog lica onemogućiće korišćenje servisa za obračune kamata prethodno ulogovanog lica. Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem obračuna kamata od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.

Obračuni kamata se vrše na specijalizovanom Cekos in – ovom sajtu www.kamata.rs. Pored obračuna kamata, na sajtu su dostupni i iznosi kamatnih stopa (istorijski pregledi i važeće stope).

Korisnici mogu da vrše obračune za 11 različitih vrsta kamate:

 1. Zatezne kamate (dinari i strane valute)
  Obračun zatezne kamate za dugovanja u dinarima i 24 strane valute (najraniji datum za obračune u dinarima je 1.01.1995. a za strane valute – od 1.01.2002.). Koristi se u slučajevima kada dužnik nije izmirio, ili je izmirio delimično ili sa kašnjenjem svoju novčanu obavezu. Servis automatski koristi propisane stope i metod obračuna u zavisnosti od perioda docnje.
 2. Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode
  Koristi se za obračun kamate za: javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, sporedna poreska davanja, porez i sporedna poreska davanja koje na osnovu zakona naplaćuje jedinica lokalne samouprave, socijalne doprinose (u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Servis automatski koristi propisane stope i metod obračuna u zavisnosti od perioda docnje. Najraniji datum za obračun ove kamate je 1.01.2003. godine.
 3. Kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza
  Koristi se za obračunavanje kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (čl. 73, 74, 74a, 74b i 76.).
 4. Kamate po stopama za koje se smatra da su „van dohvata ruke“
  Servis automatski koristi stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“.
 5. Kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug
  Koristi se za obračunavanje kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug i kaznu, koji su propisani u članovima 100. i 273. Carinskog zakona. Servis automatski koristi propisane stope i metod obračuna u zavisnosti od perioda docnje. Najraniji datum za obračun ove kamate je 1.01.2002. godine.
 6. Kamate po eskontnoj/referentoj stopi NBS
  Obračun kamate po eskontnoj/referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uz mogućnost izbora metode obračuna: konformni metod ili prost interesni račun.
 7. Kamate po referentnoj stopi ECB
  Obračun kamate po referentnoj stopi Evropske centralne banke (ECB), uz mogućnost izbora metode obračuna: konformni metod ili prost interesni račun. Najraniji datum obračuna je 1.01.2002. godine.
 8. Kamate po referentnoj stopi SAD
  Obračun kamate po referentnoj stopi Federalnih rezervi SAD, uz mogućnost izbora metode obračuna: konformni metod ili prost interesni račun. Najraniji datum obračuna je 13.07.1990. godine.
 9. Zatezne kamate po presudama Evropskog suda za ljudska prava
  Obračunavanje kamate po presudama/odlukama Evropskog suda za ljudska prava. Primenjuje se najniža stopa (eng. Marginal lending rate) Evropske centralne banke uz dodatak od tri procentna poena. Najraniji datum obračuna je 1.01.1999. godine
 10. Kamate po prostom interesnom računu
  Obračun kamate po zadatoj godišnjoj stopi od strane korisnika, primenom prostog interesnog računa.
 11. Kamate po konformnom metodu
  Obračun kamate po zadatoj godišnjoj stopi od strane korisnika, primenom konformnog metoda.

Pored navedenih vrsta obračuna kamata na sajtu su dostupne i sledeće alatke i servisi:

 1. Sadašnja vrednost budućih novčanih tokova (samo za korisnike sa pravom pristupa)
 2. Diskontovanje za plaćanja po osnovu zakupa (MSFI 16) (samo za korisnike sa pravom pristupa)
 3. Preračun stope po prostom interesnom računu
 4. Preračun stope po konformnom metodu
 5. Obračun anuiteta, otplatne rate kredita
 6. Konverzija valuta i kursne liste