Komentar Zakona o radu - treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

4,700.00  RSD

Komentar Zakona o radu – treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

Nakon velikog uspeha prethodna dva izdanja knjige, treće izdanje je nastalo nakon obimnih izmena i dopuna Zakona o radu  (koje su objavljene u ”Sl. glasniku RS”, br. 75/14 i na snazi su od 29.07.2014.), a sve u cilju davanja odgovora na mnoga otvorena pitanja. Objašnjenja i komentari sadržani u ovoj knjizi znatno olakšavaju svakodnevnu praktičnu primenu Zakona o radu, te je stoga knjiga namenjena velikom krugu čitalaca, a ne samo onima koji se profesionalno bave ovom tematikom. Knjiga je dopunjena najnovijim  službenim mišljenjima koje je nadležno ministarstvo donelo u vezi sa primenom Zakona, i sudskom praksom.

Sastavni deo knjige su, pored komentara svakog člana prečišćenog teksta Zakona o radu (”Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), i podzakonska akta doneta uz ovaj Zakon i modeli akata, koji su usaglašeni sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona.


SADRŽAJ:

 • Predgovor
 • KOMENTAR ZAKONA O RADU
 • PODZAKONSKA AKTA
 • MODELI AKATA ZA PRIMENU ZAKONA O RADU

KOMENTAR ZAKONA O RADU

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 23.)

 • Predmet (čl. 1. do čl. 4.)
 • Značenje pojedinih pojmova (čl. 5. do čl. 7.)
 • Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu (čl. 8. do čl. 11.)
 • Osnovna prava i obaveze (čl. 12. do čl. 17.)

  • Prava zaposlenih (čl. 12. do čl. 14.)
  • Obaveze zaposlenih (član 15.)
  • Obaveze poslodavca (član 16.)
  • Obaveze poslodavca i zaposlenog (član 17.)
 • Zabrana diskriminacije (čl. 18. do čl. 23.)

II. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA (čl. 24. do čl. 47.)

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa (čl. 24. do čl. 29.)
 • Ugovor o radu (čl. 30. do čl. 33.)
 • Stupanje na rad (čl. 34. i čl. 35.)
 • Probni rad (član 36.)
 • Radni odnos na određeno vreme (član 37.)
 • Radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom (član 38.)
 • Radni odnos sa nepunim radnim vremenom (čl. 39. do čl. 41.)
 • Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca (čl. 42. do čl. 44.)
 • Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem (čl. 45. i čl. 46.)
 • Pripravnici (član 47.)

III. UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA (član 48.)

IV. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE (član 49.)

V. RADNO VREME (čl. 50. do čl. 63.)

 • Pojam radnog vremena (član 50.)
 • Puno i nepuno radno vreme (član 51.)
 • Skraćeno radno vreme (član 52.)
 • Prekovremeni rad (čl. 53. i čl. 54.)
 • Raspored radnog vremena (čl. 55. i čl. 56.)
 • Preraspodela radnog vremena (čl. 57. do čl. 61.)
 • Noćni rad i rad u smenama (čl. 62. i čl. 63.)

VI. ODMORI I ODSUSTVA (čl. 64. do čl. 79.)

 • Odmor u toku dnevnog rada (čl. 64. i čl. 65.)
 • Dnevni odmor (član 66.)
 • Nedeljni odmor (član 67.)
 • Godišnji odmor (čl. 68. do čl. 76.)

  • Sticanje prava na godišnji odmor (član 68.)
  • Dužina godišnjeg odmora (čl. 69. i čl. 70)
  • brisan („Sl. glasnik RS“, br. 75/14)
  • Srazmerni deo godišnjeg odmora (član 72.)
  • Korišćenje godišnjeg odmora u delovima (član 73.)
  • brisan („Sl. glasnik RS“, br. 75/14)
  • Raspored korišćenja godišnjeg odmora (član 75.)
  • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor (član 76.)
 • Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) (član 77.)
 • Neplaćeno odsustvo (član 78.)
 • Mirovanje radnog odnosa (član 79.)

VII. ZAŠTITA ZAPOSLENIH (čl. 80. do čl. 103.)

 • Opšta zaštita (čl. 80. do čl. 82.)
 • Zaštita ličnih podataka (član 83.)
 • Zaštita omladine (čl. 84. do čl. 88.)
 • Zaštita materinstva (čl. 89. do čl. 93a)
 • Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta (čl. 94, 94a i 95.)
 • Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe (čl. 96. do čl. 100.)
 • Zaštita osoba sa invaliditetom i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama (čl. 101. i čl. 102.)
 • Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad (član 103.).

VIII. ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA (čl. 104. do čl. 123.)

 • Zarada (čl. 104. i čl. 105.)
 • Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (čl. 106. do čl. 110.)
 • Minimalna zarada (čl. 111. do čl. 113.)
 • Naknada zarade (čl. 114. do čl. 117.)
 • Naknada troškova (član 118.)
 • Druga primanja (čl. 119. i čl. 120.)
 • Obračun zarade i naknade zarade (član 121.)
 • Evidencija zarade i naknade zarade (član 122.)
 • Zaštita zarade i naknade zarade (član 123.)

IX. POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 124. do čl. 146.)

 • Osnivanje Fonda solidarnosti (čl. 127. i čl. 128.)
 • Organi Fonda (čl. 129. do čl. 136.)
 • Finansiranje Fonda (čl. 137. i čl. 138.)
 • Postupak za ostvarivanje prava zaposlenih (čl. 139. do čl. 144.)
 • Povraćaj neopravdano dobijenih sredstava (član 145.)
 • Nadzor nad zakonitošću rada (član 146.)

X. PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (čl. 147. do čl. 152.)

XI. VIŠAK ZAPOSLENIH (čl. 153. do čl. 160.)

XII. KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE (čl. 161. i čl. 162.)

XIII. NAKNADA ŠTETE (čl. 163. i čl. 164.)

XIV. UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA (čl. 165. do čl. 170.)

XV. IZMENA UGOVORA O RADU (čl. 171. do čl. 174.)

 • Izmena ugovorenih uslova rada (čl. 171. do čl. 172a)
 • Premeštaj u drugo mesto rada (član 173.)
 • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca (član 174.)

XVI. PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 175. do čl. 191.)

 • Razlozi za prestanak radnog odnosa (čl. 175. i čl. 176.)
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa (član 177.)
 • Otkaz od strane zaposlenog (član 178.)
 • Otkaz od strane poslodavca (čl. 179. do čl. 183.)

  • Razlozi za otkaz (član 179.)
  • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza (član 179a)
  • Postupak pre prestanka radnog odnosa ili izricanja druge mere (čl. 180. do čl. 183.)
 • Postupak u slučaju otkaza (čl. 184. do čl. 186.)

  • Rok zastarelosti (član 184.)
  • Dostavljanje akta o otkazu ugovora o radu (član 185.)
  • Obaveza isplate zarade i naknade zarade (član 186.)
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu (član 187. i čl. 188.)
 • Otkazni rok i novčana naknada (čl. 189, 189a i 190.)
 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa (član 191.)

XVII. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH (čl. 192. do čl. 196.)

 • Zaštita pojedinačnih prava (čl. 194. i čl. 195.)
 • Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa (član 196.)

XVIII. POSEBNE ODREDBE (čl. 197. do čl. 204.)

 • Rad van radnog odnosa (čl. 197. do čl. 202.)

  • Privremeni i povremeni poslovi (čl. 197. i čl. 198.)
  • Ugovor o delu (član 199.)
  • brisan („Sl. glasnik RS“, br. 75/14)
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (član 201.)
  • Dopunski rad (član 202.)
 • brisan („Sl. glasnik RS“, br. 75/14)
 • Radna knjižica (član 204.)

XIX. ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA (čl. 205. do čl. 239.)

 • Savet zaposlenih (član 205.)
 • Sindikat zaposlenih (čl. 206. do čl. 214.)
 • Osnivanje sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 215. do čl. 217.)
 • Reprezentativnost sindikata (čl. 218. do čl. 220.)
 • Reprezentativnost udruženja poslodavaca (čl. 221. i čl. 222.)
 • Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 223. do čl. 237.)

  • Organ nadležan za utvrđivanje reprezentativnosti (čl. 223. do čl. 225.)
  • Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti (čl. 226. i čl. 227.)
  • Postupak po zahtevu (čl. 228. do čl. 232.)
  • Preispitivanje utvrđene reprezentativnosti (čl. 233. do čl. 237.)
 • Pravna i poslovna sposobnost sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 238. i čl. 239.)

XX. KOLEKTIVNI UGOVORI (čl. 240. do čl. 267.)

 • Predmet i oblik kolektivnog ugovora (član 240.)
 • Vrste kolektivnih ugovora (čl. 241. do čl. 243.)
 • Učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora (čl. 244. do čl. 250.)
 • Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora (čl. 251. do čl. 255.)
 • Primena kolektivnih ugovora (čl. 256. do čl. 262.)
 • Važenje i otkaz kolektivnog ugovora (čl. 263. i čl. 264.)
 • Rešavanje sporova (član 265.)
 • Registracija kolektivnih ugovora (član 266.)
 • Objavljivanje kolektivnog ugovora (član 267.)

XXI. NADZOR (čl. 268. do čl. 272.)

XXIa SARADNJA SA CENTRALNIM REGISTROM OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (član 272a)

XXII. KAZNENE ODREDBE (čl. 273. do čl. 276.)

XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 277. do čl. 287.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 61/05) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 

PODZAKONSKA AKTA

 • Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“, br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 – ispravka, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14, 129/14)

  • Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju
  • Program korišćenja sredstava buyeta Republike Srbije i buyeta jedinica lokalne samouprave za sprovođenje racionalizacije broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
  • Odredbe Odluke o dopunama Odluke… („Sl. glasnik RS“, br. 15/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst
  • Odredbe Odluke o izmenama Odluke… („Sl. glasnik RS“, br. 6/12) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Uputstvo o bližim kriterijumima za primenu Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“, br. 89/05)
 • Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade („Sl. glasnik RS“, br. 90/14)
 • Pravilnik o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti („Sl. glasnik RS“, br. 31/05)

  • Zahtev za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti
 • Pravilnik o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“, br. 50/05, 10/10)

  • Odredbe Pravilnika o izmenama i dopunama… („Sl. glasnik RS“, br. 10/10) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Pravilnik o upisu udruženja poslodavaca u registar („Sl. glasnik RS“, br. 29/05)
 • Pravilnik o registraciji kolektivnih ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 50/05)
 • Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta („Sl. glasnik RS“, br. 1/02)

  • Izveštaj o broju dece prema vrstama psihofizičke ometenosti
 • Pravilnik o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 1/02)

  • Obrazac ZOR-H – Potvrda o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju
 • Pravilnik o radnoj knjižici („Sl. glasnik RS“, br. 17/97 – prestaje da važi 1.01.2016. godine)

  • Obrazac broj 1 – Zahtev za izdavanje radne knjižice
  • Obrazac broj 2 – Radna knjižica
  • Obrazac broj 3 – Registar o izdatim radnim knjižicama
  • Obrazac broj 4 – Azbučni imenik

MODELI AKATA ZA PRIMENU ZAKONA O RADU

 • Ugovor o radu – ako je donet kolektivni ugovor ili pravilnik o radu
 • Ugovor o radu – ako nema kolektivnog ugovora niti pravilnika o radu
 • Ugovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavca
 • Ugovor o radu sa kućnim pomoćnim osobljem
 • Ugovor o probnom radu
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora (nije zasnovao radni odnos sa poslodavcem)
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa zadrugarom
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju
 • Ugovor o stručnom usavršavanju
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Obaveštenje o prenošenju ugovora o radu na poslodavca sledbenika (član 149.)
 • Obaveštenje o ponudi zaključivanja aneksa ugovora o radu (član 172.)
 • Obaveštenje o pravima za slučaj nezaposlenosti (član 177.)
 • Aneks Ugovora o radu (član 171.)
 • Odluka o uvođenju minimalne zarade (član 111.)
 • Odluka o nastavku uvođenja minimalne zarade (član 111.)
 • Odluka o prenošenju ovlašćenja (član 192.)
 • Odluka o rasporedu radnog vremena (član 55. stav 2.)
 • Odluka o preraspodeli radnog vremena (član 57.)
 • Odluka o obrazovanju komisije za utvrđivanje reprezentativnosti (član 223.)
 • Odluka o obrazovanju odbora za pregovore za zaključivanje kolektivnog ugovora (član 251.)
 • Rešenje o prekovremenom radu (član 53.)
 • Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora (član 75. stav 2.)
 • Rešenje o naknadi štete za neiskorišćeni godišnji odmor (član 76.)
 • Rešenje o plaćenom odsustvu (član 77.)
 • Rešenje o neplaćenom odsustvu (član 78.)
 • Rešenje o mirovanju radnog odnosa (član 79.)
 • Rešenje o odsustvu sa rada radi korišćenja pauze ili skraćenog radnog vremena radi dojenja deteta (član 93a)
 • Rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta (čl. 94. i 94a)
 • Rešenje o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta (član 96.)
 • Rešenje o odsustvovanju sa rada radi smeštaja deteta u porodicu (član 97.)
 • Rešenje o radu sa skraćenim radnim vremenom zbog staranja o teško oboleloj osobi (član 98.)
 • Rešenje o odsustvu sa rada do tri godine života deteta (član 100.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja posla od strane osobe sa invaliditetom (član 102.)
 • Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo („prinudni odmor“ – član 116.)
 • Rešenje o naknadi štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu (član 163.)
 • Rešenje o udaljenju sa rada (član 165.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu na probnom radu (član 175. tačka 1. i član 36.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu na određeno vreme (član 175. tačka 1. i član 37.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu pripravnika (član 175. tačka 1. i član 47.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju (član 175. tačka 2.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu od strane zaposlenog (član 175. tačka 4.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu na zahtev roditelja ili staratelja (član 175. tačka 5.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog ostvarivanja prava na invalidsku penziju – gubitak radne sposobnosti (član 176. tačka 1.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog zabrane obavljanja određenih poslova (član 176. tačka 2.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog izdržavanja kazne zatvora (član 176. tačka 3.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere (član 176. tačka 4.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu u slučaju prestanka rada poslodavca (stečaja i likvidacije) (član 176. tačka 5.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu – sporazumni prestanak radnog odnosa (član 177.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno nesposobnosti za rad (član 179. stav 1. tačka 1.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog krivičnog dela na radu i u vezi s radom (član 179. stav 1. tačka 2)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja na rad (član 179. stav 1. tačka 3)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze (član 179. stav 2.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno ponašanja zaposlenog (član 179. stav 3.)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog zloupotrebe bolovanja (član 179. stav 3. tačka 3)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenih poslova (član 179. stav 5. tačka 1)
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja zaključivanja ugovora o radu pod izmenjenim uslovima (član 179. stav 5. tačka 2)
 • Rešenje o odbijanju zahteva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca (član 228. stav 2.)
 • Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata kod poslodavca (član 228. stav 2.)
 • Rešenje o odbacivanju zahteva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata (član 228. stav 2.)
 • Sporazum o prestanku radnog odnosa (član 177.)
 • Sporazum o određivanju arbitra (član 194. stav 3.)
 • Sporazum o udruživanju sindikata radi ispunjavanja uslova reprezentativnosti (član 249.)
 • Sporazum o obrazovanju arbitraže radi rešavanja spornih pitanja (član 254. stav 2. i član 255.)
 • Izjava zaposlenog o otkazu ugovora o radu (član 178.)
 • Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata (čl. 223. i 226.)
 • Ovlašćenje za učestvovanje u pregovorima i zaključivanju kolektivnog ugovora (član 253.)
 • Poslovnik o postupku i načinu rada u pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca
 • Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih u toku rada
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova