440.00  RSD

Kontni okvir i sadržina računa za druga pravna lica (avgust 2021.)

SADRŽAJ:

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA
(„Sl. glasnik RS“, br. 89/20)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 3.)

II. SADRŽINA RAČUNA (čl. 4. do čl. 68.)

 • Klasa 0: Stalna imovina (čl. 4. do čl. 8.)
 • Klasa 1: Zalihe (čl. 9. do čl. 13.)
 • Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, kratkoročni finansijski plasmani, novčna sredstva i aktivna vremenska razgraničenja (čl. 14. do čl. 19.)
 • Klasa 3: Ulozi (sopstveni izvori) (čl. 20. do čl. 23.)
 • Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja (čl. 24. do čl. 32.)
 • Klasa 5: Rashodi (čl. 33. do čl. 42.)
 • Klasa 6: Prihodi (čl. 43. do čl. 52.)
 • Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha (čl. 53. do čl. 57.)
 • Klasa 8: Vanbilansna evidencija (čl. 58. i čl. 59.)
 • Klasa 9: Obračun troškova i učinaka (čl. 60. do čl. 69.)

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 70. do čl. 72.)

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA – sadrži samo nove i delimično izmenjene račune

ANALITIKA RAČUNA PO KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA

 • Klasa 0: Stalna imovina
 • Klasa 1: Zalihe
 • Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, kratkoročni finansijski plasmani, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja
 • Klasa 3: Ulozi (sopstveni izvori)
 • Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze  i pasivna vremenska razgraničenja
 • Klasa 5: Rashodi
 • Klasa 6: Prihodi
 • Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha
 • Klasa 8: Vanbilansna evidencija
 • Klasa 9: Obračun troškova i učinaka