Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)

495.00  RSD

500 na zalihama

Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije “Propisi” dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis “Informator” i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu “Informator”)

SADRŽAJ:

1. ZAKON O RAČUNOVODSTVU (“Sl. glasnik RS”, br. 73/19)

2. ZAKON O REVIZIJI (“Sl. glasnik RS”, br. 73/19)

ZAKON O RAČUNOVODSTVU
(“Sl. glasnik RS”, br. 73/19)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Definicije (član 2.)
 • Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSFI i MSFI za MSP (član 3.)
 • Obveznici primene zakona (član 4.)
 • Obaveze pravnih lica i preduzetnika (član 5.)
 • Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika (član 6.)
 • Razvrstavanje grupa pravnih lica (član 7.)

II. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE (čl. 8. do čl. 11.)

 • Organizacija računovodstva (član 8.)
 • Računovodstvene isprave (član 9.)
 • Odgovornost za računovodstvene isprave (član 10.)
 • Rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjiženja (član 11.)

III. POSLOVNE KNJIGE I KONTNI OKVIR (čl. 12. do čl. 19.)

 • Vrste poslovnih knjiga (član 12.)
 • Način vođenja poslovnih knjiga (član 13.)
 • Kontni okvir (član 14.)
 • Lica koja vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje (član 15.)
 • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku (član 16.)
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga (član 17.)
 • Izdavanje dozvole i upis u Registar (član 18.)
 • Oduzimanje dozvole i brisanje iz registra (član 19.)

IV. POPIS IMOVINE, OBAVEZA, VANBILANSNE IMOVINE I VANBILANSNIH OBAVEZA (čl. 20. do čl. 22.)

 • Obaveza vršenja popisa (član 20.)
 • Dodatna obaveza vršenja popisa (član 21.)
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza (član 22.)

V. PRAVILA VREDNOVANJA (čl. 23. do čl. 26.)

 • Opšta računovodstvena načela (član 23.)
 • Primena MSFI (član 24.)
 • Primena MSFI za MSP (član 25.)
 • Mikro i druga pravna lica (član 26.)

VI. ZATVARANJE POSLOVNIH KNJIGA I ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, POSLOVNIH KNJIGA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 27. i 28.)

 • Zatvaranje poslovnih knjiga (član 27.)
 • Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja (član 28.)

VII. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI, GODIŠNJI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU, NEFINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE I IZVEŠTAJI O PLAĆANJIMA AUTORITETIMA VLASTI (čl. 29. do čl. 43.)

 • Redovan godišnji finansijski izveštaj (član 29.)
 • Nadležnost za propisivanje sadržine i forme obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja (član 30.)
 • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (član 31.)
 • Izuzeci od konsolidovanja (član 32.)
 • Revizija finansijskih izveštaja (član 33.)
 • Godišnji izveštaj o poslovanju (član 34.)
 • Izveštaj o korporativnom upravljanju (član 35.)
 • Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju (član 36.)
 • Nefinansijsko izveštavanje (član 37.)
 • Konsolidovano nefinansijsko izveštavanje (član 38.)
 • Izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti (član 39.)
 • Konsolidovani izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti (član 40.)
 • Spajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju u jedan izveštaj (član 41.)
 • Jezik i valuta izveštavanja (član 42.)
 • Usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje (član 43.)

VIII. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 44. do čl. 46.)

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje (član 44.)
 • Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje (član 45.)
 • Zamena javno objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije (član 46.)

IX. REGISTAR FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 47. do čl. 52.)

 • Javno objavljivanje finansijskih izveštaja (član 47.)
 • Sadržina Registra finansijskih izveštaja (član 48.)
 • Vođenje Registra finansijskih izveštaja (član 49.)
 • Nadležnost za propisivanje podzakonskih akata u vezi sa Registrom finansijskih izveštaja (član 50.)
 • Naknade za objavljivanje finansijskih izveštaja i za davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 51.)
 • Korišćenje podataka iz Registra finansijskih izveštaja (član 52.)

X. NACIONALNA KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO (čl. 53. do čl. 55.)

 • Obrazovanje i delokrug rada Nacionalne komisije za računovodstvo (član 53.)
 • Izveštaj o radu (član 54.)
 • Sastav i finansiranje Komisije (član 55.)

XI. NADZOR (član 56.)

 • Institucije koje vrše nadzor i način obavljanja nadzora (član 56.)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 57. i 58.)

 • Privredni prestup (član 57.)
 • Prekršaji (član 58.)

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 59. do čl. 66.)

 • Nacionalna komisija za računovodstvo (član 59.)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 60.)
 • Pružaoci računovodstvenih usluga (član 61.)
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga (član 62.)
 • Profesionalna zvanja (član 63.)
 • Početak primene pojedinih odredbi ovog zakona (član 64.)
 • Prestanak važenja propisa (član 65.)
 • Završna odredba (član 66.)

ZAKON O REVIZIJI
(“Sl. glasnik RS”, br. 73/19)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 11.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Definicije (član 2.)
 • Utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSR (član 3.)
 • Ko može da obavlja reviziju (član 4.)
 • Nedostojnost za obavljanje revizije, sticanje licenci i obavljanje drugih poslova u oblasti revizije (član 5.)
 • Uslovi za izdavanje licence za obavljanje revizije (član 6.)
 • Izdavanje, produženje i oduzimanje licence (član 7.)
 • Stavljanje licence van snage (član 8.)
 • Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor (član 9.)
 • Oslobođenje od teorijskog dela ispita – izuzeci (član 10.)
 • Kontinuirano profesionalno usavršavanje (član 11.)

II. DRUŠTVO ZA REVIZIJU I SAMOSTALNI REVIZOR (čl. 12. do čl. 25.)

 • Uslovi u pogledu učešća u kapitalu i sastav organa upravljanja (član 12.)
 • Osnivanje i organ upravljanja društva (član 13.)
 • Dozvola za obavljanje revizije (član 14.)
 • Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije (član 15.)
 • Odlučivanje o zahtevu (član 16.)
 • Samostalni revizor (član 17.)
 • Shodna primena zakona na samostalne revizore (član 18.)
 • Stavljanje dozvole van snage (član 19.)
 • Unutrašnja organizacija društava za reviziju (član 20.)
 • Organizacija rada na zakonskoj reviziji (član 21.)
 • Osiguranje od odgovornosti (član 22.)
 • Ugovor o saradnji (član 23.)
 • Izveštaj o transparentnosti (član 24.)
 • Sadržina izveštaja koji se dostavlja Komori i Komisiji (član 25.)

III. OBAVLJANJE REVIZIJE (čl. 26. do čl. 52.)

 • Obaveznost zakonske revizije (član 26.)
 • Način obavljanja revizije i obim zakonske revizije (član 27.)
 • Profesionalna etika i profesionalni skepticizam (član 28.)
 • Nezavisnost i objektivnost (član 29.)
 • Priprema za zakonsku reviziju i procena pretnji po nezavisnost (član 30.)
 • Lica koja neposredno obavljaju reviziju (član 31.)
 • Izbor društva za reviziju (član 32.)
 • Ugovor o reviziji (član 33.)
 • Ugovaranje zakonske revizije sa više društava za reviziju kod društva od javnog interesa (član 34.)
 • Angažovanje stručnih lica (član 35.)
 • Obaveze pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija (član 36.)
 • Radna dokumentacija (član 37.)
 • Zaštita poverljivih podataka (član 38.)
 • Revizorski izveštaj (član 39.)
 • Dodatni izveštaj Komisiji za reviziju (član 40.)
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja (član 41.)
 • Naknada za obavljenu reviziju (član 42.)
 • Dodatne usluge uz obavljanje revizije (član 43.)
 • Zabrana za revizora (član 44.)
 • Zabrana za društvo za reviziju (član 45.)
 • Obaveštavanje od strane revizora i drugih lica koja obavljaju reviziju (član 46.)
 • Obaveštavanje od strane društva za reviziju (član 47.)
 • Zabrana uticaja drugih lica (član 48.)
 • Smanjenje broja revizora (član 49.)
 • Zamena društva za reviziju i revizora (član 50.)
 • Zabrana zapošljavanja (član 51.)
 • Izveštavanje i potvrđivanje nezavisnosti društva za reviziju (član 52.)

IV. KOMISIJA ZA REVIZIJU U PRIVREDNOM DRUŠTVU I INTERNI REVIZOR (čl. 53. i 54.)

 • Obrazovanje i sastav Komisije za reviziju (član 53.)
 • Ovlašćeni interni revizor (član 54.)

V. KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 55. do čl. 74.)

 • Status i sedište Komore (član 55.)
 • Članstvo u Komori (član 56.)
 • Povereni poslovi Komore (član 57.)
 • Ostali poslovi Komore (član 58.)
 • Zaštita podataka (član 59.)
 • Finansiranje Komore (član 60.)
 • Sredstva Komore (član 61.)
 • Statut Komore (član 62.)
 • Objavljivanje dokumenata (član 63.)
 • Organi Komore (član 64.)
 • Registri Komore (član 65.)
 • Registar društava za reviziju i samostalnih revizora (član 66.)
 • Registracija revizorskog društva države članice (član 67.)
 • Registar licenciranih ovlašćenih revizora (član 68.)
 • Registar izrečenih mera (član 69.)
 • Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra (član 70.)
 • Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra (član 71.)
 • Brisanje mera iz registra (član 72.)
 • Javnost rada Komore (član 73.)
 • Nadzor nad radom Komore (član 74.)

VI. KONTROLA KVALITETA RADA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, SAMOSTALNIH REVIZORA I LICENCIRANIH OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 75. do čl. 101.)

 • Predmet kontrole (član 75.)
 • Način obavljanja kontrole (član 76.)
 • Redovna i vanredna kontrola (član 77.)
 • Lica koja obavljaju kontrolu (član 78.)
 • Obaveze društva za reviziju i samostalnog revizora u postupku kontrole (član 79.)
 • Zapisnik o kontroli (član 80.)
 • Mere u postupku kontrole kvaliteta rada društava za reviziju i samostalnih revizora (član 81.)
 • Smernice za izricanje mera (član 82.)
 • Način sprovođenja mera (član 83.)
 • Sadržina rešenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti (član 84.)
 • Otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (član 85.)
 • Izveštaj o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti (član 86.)
 • Javna opomena (član 87.)
 • Privremena zabrana obavljanja zakonske revizije (član 88.)
 • Oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 89.)
 • Uslovno oduzimanje dozvole za obavljanje revizije (član 90.)
 • Zabrana za osnivače i članove organa upravljanja društva za reviziju (član 91.)
 • Zabrana za osnivače i članove organa upravljanja društva od javnog interesa (član 92.)
 • Novčana kazna (član 93.)
 • Mere u postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora (član 94.)
 • Opomena (član 95.)
 • Javna opomena (član 96.)
 • Uslovno oduzimanje licence (član 97.)
 • Oduzimanje licence (član 98.)
 • Novčana kazna (član 99.)
 • Prijava nepravilnosti društava od javnog interesa (član 100.)
 • Razmena informacija (član 101.)

VII. JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE (čl. 102. do čl. 110.)

 • Komisija (član 102.)
 • Delokrug rada (član 103.)
 • Način obavljanja poslova (član 104.)
 • Mere u postupku nadzora (član 105.)
 • Finansiranje nadležnosti Komisije poverenih zakonom (član 106.)
 • Poslovnik, program rada i izveštaj o radu (član 107.)
 • Odbor za javni nadzor revizije (član 108.)
 • Međusobno priznavanje regulative u pogledu javnog nadzora (član 109.)
 • Zaštita podataka (član 110.)

VIII. MEĐUNARODNA SARADNJA (čl. 111. do čl. 113.)

 • Saradnja sa državama članicama (član 111.)
 • Postupanje Komisije (član 112.)
 • Saradnja sa trećim zemljama (član 113.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 114. do čl. 116.)

 • Privredni prestupi (čl. 114. i 115.)
 • Prekršaji (član 116.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 117. do čl. 128.)

 • Odbor za javni nadzor (član 117.)
 • Komisija (član 118.)
 • Komora (član 119.)
 • Rok važenja dozvole i usklađivanje poslovanja (član 120.)
 • Stručna zvanja i licence (član 121.)
 • Započeti postupci (član 122.)
 • Brisanje već izrečenih mera (član 123.)
 • Računanje roka za zamenu licenciranog ovlašćenog revizora (član 124.)
 • Dejstvo prijema Republike Srbije u Evropsku uniju (član 125.)
 • Primena ranije donetih podzakonskih akata (član 126.)
 • Prestanak važenja propisa (član 127.)
 • Završna odredba (član 128.)