Kontrolni broj – modul 97

U polje ‘Broj’ unesite podatak, po pravilu numerički, a u slučaju slovnih oznaka (A-Z) program će automatski izvršiti konverziju u odgovarajuće numeričke podatke, shodno Odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima – “Sl. glasnik RS”, br. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18, 78/18, 22/19, 125/20) i Pravilniku o poreskom računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 103/11). Kada ste uneli podatak, pritisnite dugme ‘mod97’ i u krajnjem desnom polju dobićete kontrolni broj.

Broj:

Za izračunavanje kontrolnog broja korišćeni su Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima – “Sl. glasnik RS”, br. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18, 78/18, 22/19, 125/20) i Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20, 19/21, 10/22, 144/22, 25/23, 83/23, 118/23, 26/24 i 55/24), kao i relevantni standard ISO 7064 97,10 (Data processing — Check character systems).

Prečišćene tekstove navedenih propisa možete naći u “Ekspert“-u.

 

Poručivanje i detaljnije o Priručniku za obračun kamata – zakonske i ugovorne