Međunarodni ugovori/sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kroz tabelarni prikaz najčešće korišćenih odredbi

Kroz časopis „Informator“ smo više puta obrađivali teme o međunarodnim ugovorima/sporazumima/konvencijama koje je Srbija potpisala u vezi sa socijalnim osiguranjem i sa izbegavanjem dvostrukog oporezivanja.

U tabelarnim pregledima koje dajemo u „Informator“-u broj 20/2016 obuhvatili smo prikaz najčešće korišćenih instituta iz navedenih međunarodnih ugovora, a podelu po zemljama smo izvršili na sledeći način:

 • Zemlje se kojima je Srbija (FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG) potpisala ugovore o socijalnom osiguranju i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (ukupno 26: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija i Severna Irska, Danska, Italija, Kanada, Kipar, Libija, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Turska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Švajcarska, Švedska);
 • Zemlje se kojima je Srbija (SFRJ) potpisala ugovore o socijalnom osiguranju a nije ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (ukupno 2: – Luksemburg i Panama);
 • Zemlje se kojima je Srbija (SFRJ, SRJ, SCG) potpisala ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja a nije ugovore o socijalnom osiguranju (ukupno 28: Albanija, Azerbejdžan, Belorusija, Vijetnam, Grčka, Gruzija, DNR Koreja, Egipat, Estonija, Iran, Irska, Indija, Katar, Kina, Kuvajt, Letonija, Litvanija, Malezija, Malta, Moldavija, Pakistan, Rusija, Sri Lanka, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Finska, Španija).

U ovim pregledima smo dali, na jednom mestu, prikaz onih instituta iz ugovora/sporazuma kod kojih su najčešća pitanja od strane naših čitalaca, i to:

 • kod ugovora o međunarodnom socijalnom osiguranju:

  • od kada datira ugovor/sporazum/konvencija o socijalnom osiguranju i službeno glasilo u kome je propis objavljen;
  • na koje pravne propise se odnosi ugovor/sporazum/konvencija;
  • kakav je tretman izuzetaka od osnovnog načela u bilateralnim sporazumima da se obaveza na socijalno osiguranje određuje prema zakonodavstvu mesta rada, i to za: detaširane (upućene) radnike; radnike saobraćajnih i transportnih preduzeća; radnike upućene na rad iz zvaničnih administrativnih ustanova; diplomatske i konzularne službenike; lica zaposlena u diplomatsko konzularnim predstavništvima; posadu broda;
  • informaciju o nazivu administrativnog sporazuma i/ili dogovora (za koje ne postoji obaveza objavljivanja u službenim glasilima) koji su sastavni deo ugovora – uz zemlje za koje su takva dokumenta doneta;
 • kod ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja:

  • naziv sporazuma/ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sa datumom početka primene i službenim glasilom u kome je propis objavljen;
  • poreske stope koje se primenjuju kod isplate dividendi, kamata i autorskih naknada;
  • metod za otklanjanje dvostrukog oporezivanja;
  • brojeve i datume službenih mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa pojedinim institutima iz oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja (sa pozivanjem na odgovarajući redni broj mišljenja iz Priloga).

 

Kao Prilog uz „Informator“ broj 20/2016 svim pretplatnicima smo poslali „Službena mišljenja u vezi sa primenom međunarodnih ugovora/sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu“. Ovom zbirkom je obuhvaćeno 157 mišljenja (svrstanih po zemljama) koja je nadležno ministarstvo za poslove finansija davalo u vezi sa primenom ugovora/sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u periodu od 2004. do jula 2016. godine.

Tekstove svih nabrojanih međunarodnih ugovora/sporazuma/konvencija o socijalnom osiguranju i izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Srbija (FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG) potpisala i koji su objavljeni u službenim glasilima možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT“.