Ministarstvo finansija i privrede je objavilo Uputstvo o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Ministarstvo finansija i privrede objavilo je na svom internet sajtu Uputstvo o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, br. 011-00-101/2012-01 od 16. oktobra 2012. godine, koje prenosimo u celini:

 

"Uputstvo o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

U vezi sa primenom Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 93/2012, i koji je stupio na snagu 29. septembra 2012. godine, a primenjuje se na obračun i isplatu zarade za oktobar 2012. godine, daje se sledeće uputstvo:

Članom 2. Zakona definisana je maksimalna zarada u javnom sektoru i elementi iz kojih se ona sastoji. Zakonom je definisano da se ona dobija množenjem najvišeg koeficijenta utvrđenog Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006, … i 99/2010) i osnovice koja se utvrđuje zakonom o budžetu za tekuću godinu.

Najviši koeficijent iznosi 9,00 a osnovica za obračun i isplatu zarada za oktobar 2012. godine u neto iznosu od 18.443,96 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima. U skladu sa tim, maksimalna neto zarada za oktobar 2012. godine iznosi 165.995,55 [1] dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima.

Članom 3. Zakona definisana je maksimalna zarada za zaposlene u javnom sektoru koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove koji su istovrsni poslovima nameštenika iz četvrte, pete i šeste vrste radnih mesta prema propisima o državnim službenicima i nameštenicima. Prema članu 43. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, određeni su sledeći koeficijenti za radna mesta nameštenika, koji pomnoženi sa osnovicom daju sledeće iznose neto zarada:

Platna grupa Koeficijent Osnovica oktobar (u dinarima) Neto zarada oktobar (u dinarima)
IV platna grupa 1,5 18.443,96 27.665,94
V platna grupa 1,2 18.443,96 22.132,75
VI platna grupa 1,0 18443,96 18.443,96

 

Isplatilac zarada u javnom sektoru je dužan da svojim internim opštim aktom o sistematizaciji utvrdi radna mesta na kojima se obavljaju prateći i pomoćno-tehnički poslovi, odnosno poslovi koji nisu iz osnovne delatnosti isplatioca i da uskladi visine zarada za prateće i pomoćno-tehničko osoblje sa ograničenjima koja važe za nameštenike iz člana 3. stav 1. Zakona.

Članom 5. Zakona je utvrđeno je da se iznos maksimalne zarade iz člana 2. Zakona može uvećati samo po osnovu vremena provedenog na radu u skladu sa članom 4. Zakona, odnosno sa članom 108. tačka 4) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) što znači da iznos zarade sa uvećanjem po drugim osnovima iz člana 108. tač. 1)-3) Zakona o radu, ne može da bude viši od iznosa maksimalne zarade iz člana 2. Zakona.

Zarada zaposlenog iz člana 3. Zakona može biti uvećana u skladu sa odredbama člana 108. Zakona o radu. Visina uvećane zarade po osnovu vremena provedenog na radu za zaposlene iz člana 3. Zakona utvrđena je u članu 4. Zakona, a visina uvećanja zarade po drugim osnovama iz člana 108. Zakona o radu uređuje se u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Primena odredaba Zakona počinje sa isplatom zarada za oktobar 2012. godine. U skladu sa članom 7. Zakona, zarada u odnosu na koju se vrši poređenje u isplati je neto zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima (bruto 1) ostvarena za septembar 2012. godine.

Da bi se utvrdila razlika sredstava u skladu sa članom 7. Zakona koja se uplaćuje u budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, potrebno je:

1. Osnovnu zaradu za septembar 2012. godine preračunati kao da su zaposleni radili puno radno vreme prema broju časova za mesec za koji se vrši obračun;

2. Ovako utvrđena osnovna zarada uvećava se za deo zarade za radni učinak i uvećanu zaradu, naknadu troškova za ishranu u toku rada, naknadu troškova za regres (deo regresa od 1/12) za korišćenje godišnjeg odmora kao i za druga primanja koja u skladu sa Zakonom o radu čine zaradu, koja su zaposlenom obračunata pre stupanja na snagu Zakona.

Razlika između obračuna za septembar 2012. godine, kako je navedeno, i tekućeg meseca za koji se vrši isplata zarada u skladu sa odredbama Zakona, uplaćuje se prilikom konačne isplate zarada za određeni mesec (zaključno sa isplatom za decembar 2012. godine) u budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, u zavisnosti od toga ko je osnivač isplatioca zarada, preko uplatnih računa javnih prihoda, propisanih pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, sa pozivom na broj odobrenja koji sadrži oznaku teritorije i PIB isplatioca zarade, po modelu 97.

Isplatilac zarada u javnom sektoru dužan je da, u roku od 10 dana od dana konačne isplate zarada za određeni mesec, dostavi izveštaj o isplaćenim zaradama za taj mesec, organizacionoj jedinici Ministarstva finansija i privrede – Uprave za trezor, prema sedištu isplatioca zarada.

Izveštaj se dostavlja na obrascu koji je propisan pravilnikom kojim je uređeno izveštavanje o isplaćenim zaradama u javnom sektoru, u elektronskoj formi, uz propratni dopis u kojem se navodi ukupan broj zaposlenih i ukupan iznos isplaćenih zarada za mesec za koji se dostavlja izveštaj, i na kojem se potpisom odgovornog lica i pečatom isplatioca zarada potvrđuje tačnost podataka iskazanih u tom izveštaju.

Prvi izveštaj o isplaćenim zaradama u skladu sa Zakonom isplatilac zarada u javnom sektoru dostavlja za oktobar 2012. godine.

Istovremeno sa izveštajem o isplaćenim zaradama za oktobar 2012. godine, isplatilac zarada dostavlja na obrascu koji je propisan pravilnikom kojim je uređeno izveštavanje o isplaćenim zaradama u javnom sektoru i izveštaj o zaradama za septembar 2012. godine koje su utvrđene na način datim ovim uputstvom, kao mesec koji prethodi mesecu početka primene Zakona.

Članom 9. Zakona propisano je da je isplatilac zarada u javnom sektoru dužan da svoja akta uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

To znači da su poslodavci u javnom sektoru dužni da opšta akta kojima se uređuju zarade (kolektivni ugovor, pravilnik o radu i dr.) i anekse ugovora o radu usklade sa odredbama Zakona najkasnije do 28. oktobra 2012. godine, računajući od obračuna i isplate zarade za oktobar 2012. godine i naredne mesece. U slučaju da poslodavac u propisanom roku ne može da uskladi opšta akta, dužan je da aneksom ugovora o radu sa zaposlenima ugovori osnovnu zaradu i elemente za utvrđivanje zarade, tako da ukupan iznos zarade ne prelazi iznos maksimalne zarade utvrđene Zakonom.

Imajući u vidu da Zakon sadrži odredbe imperativnog karaktera i da se istim ograničavaju zarade zaposlenih u javnom sektoru, opšta akta i ugovori o radu u delu u kome su suprotna ovom zakonu ne mogu se primenjivati, već se neposredno primenjuju odredbe Zakona."

 


Detaljno o Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i navedenom uputstvu pišemo u časopisu "Informator" broj 22/2012.