Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka a) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20) i člana 15. stav 3. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”,
Ministar zdravlja je doneo

NAREDBU
o prestanku važenja Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

(“Sl. glasnik RS”, br. 33/22, u primeni od 12.03.2022.)
1. Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS”, br. 60/21, 61/21, 70/21 i 107/21) prestaje da važi danom stupanja na snagu ove naredbe.
2. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.