Nova Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva – na snazi od 7.06.2017. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 11. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), Nacionalni savet za visoko obrazovanje doneo je Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Sl. glasnik RS“, br. 53/17; u daljem tekstu: Pravilnik), koji je stupio na snagu 7. juna 2017. godine.
Stupanjem na snagu Pravilnika prestao je da važi Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Sl. glasnik RS“, br. 100/16).
Pravilnikom se utvrđuje Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno – naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva.
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa Pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program. U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.
Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva interdisciplinarnih, multidisciplinarnih i transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) vrši se metodom kombinovanja celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovno-umetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa. Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.
Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva usklađuje se sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.
Nacionalni savet za visoko obrazovanje proširuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva i utvrđuje nazive kvalifikacija za priznate strane visokoškolske isprave sa posebnom oznakom, na osnovu polja iz člana 27. Zakona o visokom obrazovanju (a to su: 1) Prirodno-matematičke nauke; 2) Društveno-humanističke nauke; 3) Medicinske nauke; 4) Tehničko-tehnološke nauke; 5) Umetnost).
Prečišćen tekst Zakona o visokom obrazovanju je dostupan u našoj digitalnoj bazi propisa „Ekspert“.
U „Informator“-u broj 15/2017 smo u celosti dali novu Listu stručnih, akademskih i naučnih naziva, s tim što smo vrste studija, stručni, akademski i naučni naziv i skraćenice koji su novi u odnosu na Listu koja je prethodno bila na snazi, posebno obeležili.